Gminne Przedszkole w Baranowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2017/2018

 PLAN  NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

Gminnego Przedszkola w Baranowie

    w roku szkolnym 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Formami nadzoru pedagogicznego są:

 • Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy przedszkola.
 • Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:
 • organizowanie szkoleń i narad,
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie im wniosków wynikających z obserwacji.
 • Monitorowanie

Opracowano w oparciu o:

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:

 1. Kontynuować realizację zadań profilaktyczno- wychowawczych, które cieszą się dużym zainteresowaniem .
 2. Nadal zachęcać rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.
 3.   Pozyskiwać w środowisku lokalnym partnerów wspierających działania przedszkola.
 4.   Stwarzać warunki do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli.

5 .W dalszym ciągu ulepszać bazę przedszkola, w miarę możliwości zakupić            brakujące pomoce dydaktyczne.

 1.   Przestrzegać prawa oświatowego i wdrażać nauczycieli do bieżącej pracy z przepisami prawa.
 2.   W dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki i zapewniać dzieciom i rodzicom wszelkie

dostępne formy pomocy.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola.
Lp. Zawartość planu nadzoru pedagogicznego Załączniki do planu nadzoru
I. Przedmiot  ewaluacji wewnętrznej i termin jej przeprowadzenia

 

Załącznik nr 1a i 1b
II. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola. Załącznik nr 2
III. Zakres wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań.

 

Załącznik nr 3
IV. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.

 

Załącznik nr 4
V. Zakres monitorowania.

 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 1a

 1. Ewaluacja

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej:    „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 Termin: listopad 2017 – czerwiec 2018.

Zdefiniowanie celu ewaluacji:

 „Pozyskanie wiedzy o tym, jakie umiejętności kluczowe zdobywa dziecko na poszczególnych poziomach wychowania przedszkolnego, w tym ocena wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji zdrowotnej, językowej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej i plastycznej oraz ocena poziomu rozwoju procesów poznawczych”

 1. Harmonogram ewaluacji:
Zadania do wykonania Termin Osoby odpowiedzialne
Wybór wymagań do ewaluacji. Wybór zespołu do spraw ewaluacji. VIII Dyrektor, rada pedagogiczna
Opracowanie zagadnień kluczowych do ewaluacji.  

IX

Zespół do spraw ewaluacji:

Przewodnicząca zespołu: B. Socha

Członkowie: J. Piórkowska, A. Darkowska

Zatwierdzenie zagadnień przez dyrektora. IX Dyrektor
Opracowanie narzędzi do ewaluacji. X Zespół do spraw ewaluacji
Zbieranie informacji. XI – V Wszyscy nauczyciele
Opracowanie wyników i wniosków z ewaluacji. VI Zespół do spraw ewaluacji
Przedstawienie wyników i projektu wniosków dyrektorowi. VI Przewodniczący zespołu do spraw  ewaluacji
Zapoznanie rady pedagogicznej  z wynikami ewaluacji. VI Dyrektor

 

Załącznik nr 1b

 1. b) Przedmiot ewaluacji wewnętrznej: „Muzyka źródłem wszechstronnego rozwoju dziecka”

 Termin: listopad 2017 – czerwiec 2018.

Zdefiniowanie celu ewaluacji: ”Zbadanie  stopnia wpływu różnego rodzaju zajęć muzycznych na wszechstronny rozwój dziecka?”

 1. Harmonogram ewaluacji:
Zadania do wykonania Termin Osoby odpowiedzialne
Wybór wymagań do ewaluacji. Wybór zespołu do spraw ewaluacji. VIII Dyrektor, rada pedagogiczna
Opracowanie zagadnień kluczowych do ewaluacji.  

IX

Zespół do spraw ewaluacji:

Przewodnicząca. zespołu: A. Kruk

Członkowie: A. Zalewska, A. Deptuła

Zatwierdzenie zagadnień przez dyrektora. IX Dyrektor
Opracowanie narzędzi do ewaluacji. X Zespół do spraw ewaluacji
Zbieranie informacji. XI – V Wszyscy nauczyciele
Opracowanie wyników i wniosków z ewaluacji. VI Zespół do spraw ewaluacji
Przedstawienie wyników i projektu wniosków dyrektorowi. VI Przewodniczący zespołu do spraw  ewaluacji
Zapoznanie rady pedagogicznej  z wynikami ewaluacji. VI Dyrektor

 Załącznik nr 2

         Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Lp. Przedmiot kontroli Cel kontroli Źródła informacji Termin kontroli Osoba odpowiedzialna
1. Analiza programów wychowania przedszkolnego pod kątem zgodności z podstawą programową.  

 

 

 

Wdrażanie nauczycieli do przestrzegania norm prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.

 

 

 

 

 

 

Analiza wniosków o dopuszczenie do użytku programu wychowania

w przedszkolu.

– analiza programu wych. w przedszkolu

 

VIII 2017r. Dyrektor
2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

 

– analiza do odbioru upoważnień dzieci

– zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka

– zgłoszeń dzieci na zajęcia z religii

– analiza prawidłowości wpisów do dzienników zajęć.- analiza planów miesięcznych

 

IX 2017r.

 

 

 

 

 

 

co miesiąc

Dyrektor
3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej. Analiza dokumentacji nauczyciela:

– arkusze obserwacji

– arkusze diagnozy

– informacje o gotowości szkolnej

 

X 2017r.

IV 2018r.

VI 2018r.

 
 
4.

 

 

 

 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 

 

 

 Sposób udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej podczas bieżącej pracy, indywidualizacja pracy z dzieckiem.

 

– Analiza planów miesięcznych, dzienników zajęć, programów wspomagania i korygowania rozwoju. W ciągu roku

 

 

Dyrektor

5. Bezpieczne organizowanie wyjść i imprez w oparciu o regulacje prawne wynikające ze statutu przedszkola. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu i poza nim (w ogrodzie przedszkolnym, na wycieczkach, spacerach).

Wdrażanie naucz. do przestrzegania procedur stosowanych w przedszkolu.

 

 

 

Analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli, obserwacja bieżąca.

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

Dyrektor

 Załącznik nr 3

Zakres wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań.

 1. Harmonogram i tematyka narad
Lp. Tematyka narad Termin Osoba odpowiedzialna
1. Zaopiniowanie programów wychowania przedszkolnego.

Przydzielenie dodatkowych obowiązków nauczycielkom.

Powołanie zespołów zadaniowych do spraw  ewaluacji.

Zatwierdzenie pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Zaopiniowanie ramowych rozkładów dnia.

Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym.

sierpień 2017r. dyrektor
2. Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018.

.Zapoznanie z programem własnym ; „Muzyka źródłem  wszechstronnego rozwoju dziecka”

14wrzesień 2017r. Dyrektor

nauczycielki

3. Podsumowanie obserwacji pedagogicznych i diagnozy wstępnej.

Zatwierdzenie projektów ewaluacji .

listopad 2017r. nauczycielki
4. Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej i  opiekuńczej w I półroczu.

Analiza i samoocena pracy nauczycieli w zakresie realizacji : podstawy programowej, stopnia realizacji zadań wynikających z planów pracy wychowawczo  – dydaktycznej i opiekuńczej, dodatkowych zadań.

Analiza i ocena stopnia realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.

Przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora oraz informacji o działalności przedszkola.

Wnioski do pracy w II półroczu.

 

 

Styczeń 2018r.

Dyrektor

nauczycielki

6.      Wybór przedstawicieli do komisji rekrutacyjnej. Zgodnie z terminarzem rekrutacji. Dyrektor

 

7. Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 kwiecień 2018r. dyrektor
8. Rada podsumowująca II półrocze

·         Sprawozdanie nauczycielek ze stopnia realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wykonania zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy.

·         Sprawozdanie  z realizacji zadań planu pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej na rok szkolny 2017/2018 .

·         Prezentacja raportów z ewaluacji wewnętrznych.

·         Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

 

czerwiec 2018r.

 

 

nauczycielki

dyrektor

 

Motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego.

Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna
1. Badanie potrzeb i oczekiwań nauczycielek w zakresie doskonalenia zawodowego  nauczycielek.

Wybór problemu przedszkola wynikającego z nadzoru pedagogicznego.

Opracowanie „Planu wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli”

Inspirowanie do zdobywania nowych kwalifikacji i uprawnień – dofinansowywanie doskonalenia zawodowego – w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami przedszkola.

sierpień 2017r.

 

 

cały rok

 

 

dyrektor

2. Zapoznanie nauczycieli ze zmianami w przepisach prawa oświatowego, a

w szczególności wynikających z reformy oświaty.

Sierpień 2017r dyrektor
 

3.

Motywowanie nauczycieli do rozwoju w ścieżce awansu zawodowego.  Kontynuacja staży na kolejny stopień awansu / Pani A. Deptuła ubiegająca się o stopień na nauczyciela mianowanego/ Cały rok Dyrektor

nauczycielki

4. Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, Cały rok dyrektor
5. Kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, biblioteką pedagogiczną, gminną i  placówkami doskonalenia nauczycieli. Cały rok dyrektor

nauczycielki

 

9.

Współpraca z innymi przedszkolami w zakresie pracy zespołowej, organizacji zajęć otwartych, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych. Cały rok nauczycielki
Załącznik nr 4

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola

Obserwacje doradczo – doskonalące
Lp. Tematyka obserwacji Nauczyciel Termin Osoba odpowiedzialna
2. Wykorzystanie metod i form pracy w rozwijaniu wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez muzykę. Pani A. Darkowska maj 2018r. dyrektor
3. Rozwijanie umiejętności zdrowotnych i ruchowych. Pani A. Deptuła. Styczeń  2018r. dyrektor
Obserwacje kontrolno – oceniające
1.

 

2.

Nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Ocena pracy nauczyciela.

Wykorzystanie aktywnych metod  pracy w rozwijaniu zainteresowań  przyrodniczych. Ocena pracy nauczyciela.

Pani A. Kruk

 

 

 

Pani B. Socha

czerwiec 2018r.

 

listopad  2017r.

 

dyrektor

Obserwacje diagnozujące
1. Badanie  wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Pani A. Zalewska kwiecień 2018r. dyrektor
2. Badanie poziomu umiejętności plastycznych. Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

 

Pani J. Piórkowska grudzień  2017r.. dyrektor

 

Załącznik nr 5.

 1. Zakres monitorowania pracy przedszkola:

 

Tematyka monitorowania Źródła informacji Termin Osoba odpowiedzialna
Monitorowanie gospodarowania (zarządzania) czasem edukacyjnym przez nauczycieli, realizacja zalecanych warunkach i sposobach realizacji w podstawie programowej. Analiza zapisów w dziennikach zajęć Cały rok szkolny dyrektor
Monitorowanie osiągnięcia celów i realizacji treści z podstawy programowej (analiza uwzględniania treści kształcenia, stopniowania trudności. Analiza:

– Miesięcznych planów pracy wychowawczo  dydaktycznej

– Zapisów w dziennikach zajęć.

 

Cały rok szkolny

dyrektor
 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w przedszkolu.

– Lustracja sal

– Obserwacja dzieci podczas zajęć dydaktycznych, zabaw dowolnych, zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

– Organizacja wycieczek w ciągu całego dnia.

 

Cały rok szkolny dyrektor
 

                                 Plan nadzoru pedagogicznego  na rok szkolny 2017/2018

                                   przedstawiono  na posiedzeniu

                                    Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2017r.