Gminne Przedszkole w Baranowie

Roczny Plan Pracy – 2018/2019

                       

                                                  ROCZNY PLAN PRACY

                                                    Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                               na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)- art. 70 ust. 1 pkt. 1, art. 80 ust. 2 pkt. 4, art. 82 ust.2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017r.    1611)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz. U. z 2017r. poz. 1591), w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018,
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018:

 1. Współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
 2. Pogłębiać wiedzę z zakresu udzielania dzieciom w przedszkolu  pomocy psychologiczno pedagogicznej i dążyć do szerszej współpracy  z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 3. Nasilić pracę w obszarze wychowania patriotycznego w związku z obchodami 100 rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości.
 4. Nadal inspirować nauczycieli do wdrażania innowacji pedagogicznych.
 5. Kontynuować działania mające na celu podniesienie standardu budynku przedszkola  oraz jego stanu technicznego.

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 I. Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja.

 1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
 2. Doskonalenie systemu wychowawczego , kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych.
 3. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.
 4. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.
 5. Nabywanie wiadomości i umiejętności . Wyzwalanie aktywności poznawczej.

II. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Poszerzanie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań dzieci – organizowanie zajęć dla dzieci uzdolnionych.

III. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi.
 2. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
 3. Działania na rzecz środowiska społecznego.
 4. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
 5. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

IV. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

 1. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
 2. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
 3. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.
 4. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi.

 Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja

 1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji poprzez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych oraz zamierzonych osiągnięć dzieci).     Nauczyciele grup   Trzy dni przed rozpoczęciem tematu kompleksowego.
2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania i analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy własnej nauczyciela). Nauczyciele grup Po pierwszym półroczu

Po drugim półroczu

 

 1. Doskonalenie systemu wychowawczego , kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Ustalenie katalogu wartości przedszkola i przekazanie informacji rodzicom – wywieszenie na tablicy ogłoszeń „Naszego systemu wartości”  

B. Socha.

 

30 wrzesień 2018r.

2. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – przygotowanie formy graficznej w salach.       Nauczyciele grup 15 wrzesień 2018r.
3. Analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród i kar. Nauczyciele grup 15 wrzesień 2018r.
4 Gromadzenie literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, a także materiału do kształtowania inteligencji emocjonalnej – powielenie i przekazanie do grup.  

Nauczyciele grup

 

18 listopada 2018r.

5. Realizacja bajko terapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania – odnotowywanie w dzienniku. Nauczyciele grup zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
6. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie. Nauczyciele grup Według potrzeb.
7. Realizacja cyklu zabaw przeciw agresji – wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Nauczyciele grup Na bieżąco.
8. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki. Wychowawcy grup Po pierwszym i drugim półroczu.
9. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych tj.: życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość, odpowiedzialność. Nauczyciele grup Cały rok szkolny

 

 1. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
 
 1. Adaptacja dziecka w przedszkolu . Zorganizowanie „Dni otwartych”  w przedszkolu.
 2. Organizowanie warunków sprzyjających bezstresowej adaptacji dzieci przyjętych do przedszkola .
 3. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci.
Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy pracownicy

29,30,31.08.2018r.

 

 

 

Wrzesień 2018r

 

 

Cały rok

 

 

 

 

1. Przygotowanie w salach kącików zainteresowań:

 • Przyrodniczego
 • Konstrukcyjnego,
 • Czytelniczego,
 • Muzycznego
 • Regionalnego
 •  i innych.
 

Nauczyciele grup

 

 

wrzesień 2018r.

 

2. Podczas realizacji tematów kompleksowych – organizacja kącików do zabaw tematycznych (o ile tematyka na to pozwala) oraz tematycznych wystaw książek – zmieniać w zależności od realizowanej tematyki.    

  Nauczyciele grup

 

Rok szkolny

3. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych – odnotowywanie w dzienniku.  

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

4. Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych – odnotowywanie w dzienniku.  Nauczyciele grup       Rok szkolny
5. Systematyczna realizacja dyżurów – ustalić wykaz dyżurów i obowiązki dyżurnych.   Nauczyciele grup

5 -6 latków

       Rok szkolny
6. Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej (segregowanie klocków, układanie zabawek itp.. – odnotowywanie w dzienniku.   Nauczyciele grup       Rok szkolny

 

 1. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i poza nim: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, wycieczkach. Przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż. oraz przepisów ruchu drogowego.

 • Jestem bezpieczny w przedszkolu, w domu, na ulicy” – spotkania w przedszkolu z policjantem.
 • Bezpieczna zabawa w przedszkolu:
 • Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie.  Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.
 • Kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy.
 • Stosowanie się do regulaminów obowiązujących w placówce.
 • Przeglądy techniczne stanu budynki przedszkola i placu zabaw.
 • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola we współpracy ze strażą pożarną.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

 

 

Dyrektor

 

Rok szkolny

 

 

 

 

IX,  X

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

 

X

 

2. Bezpieczne zachowania w domu:

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontekście z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.
  

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

3. Bezpieczeństwo na drodze:

 • Praktyczne nauka przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po chodniku, poboczu.
 • Poznanie wpływu warunków atmosferycznych, pór roku na bezpieczeństwo na drodze.
 • Poznanie znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.
 • Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja).
 

 

Nauczyciele grup

 

Dyrektor

 

   Wrzesień/październik

 

Rok szkolny

 

Pierwszy semestr

 

 

4. Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom:

 • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń,
 • zwracanie uwagi na używanie przedmiotów takich jak: ręcznik, grzebień, chusteczki ,
 • rozumienie mycia rąk po wyjściu z toalety , przed posiłkami, po spacerze …
 • systematyczne mycie zębów  w grupach – zwracanie uwagi na utrzymywanie czystości przyborów do mycia zębów, wymiana przyborów w przypadku zużycia, zniszczenia,
 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

5. Zdrowe odżywianie:

 • Poznanie produktów wpływających na utrzymanie zdrowia.
 • Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców, warzyw, produktów i dań zawierających dużo witamin.
 • „Wiem, że zdrowo jem’’ –. Stworzenie kącika eksponującego zdrowy styl życia.
 •  Podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi (spotkanie z lekarzem, pielęgniarką).
 • Rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów (odbycie wycieczki do gabinetu stomatologicznego)
 • Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków: sałatki owocowe, warzywne, szaszłyki owocowe,  kolorowe kanapki, soki owocowe i koktajle mleczne wzbogacone owocami sezonowymi, itp.
 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

6. Aktywny styl życia:

 • przyzwyczajanie do przebywania na świeżym powietrzu.
 • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

–  organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z  formami ruchu na świeżym powietrzu;

– przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce oraz   metodami twórczymi i aktywnymi;

– systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych w każdej  grupie wiekowej,

 – udział w zabawach wyciszających i relaksujących z  wykorzystaniem muzyki,

 – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 1. Nabywanie wiadomości i umiejętności. Wyzwalanie aktywności poznawczej.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Urządzenie kącików książek w każdej grupie – systematyczna zmiana księgozbioru, wzbogacanie i urozmaicanie oferty. Nauczyciele grup Rok szkolny
2. – Realizacja programu „ Preorientacja zawodowa” – celem programu jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

 

– Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piękna nasza Polska  cała”.

– Realizacja programu własnego –  „Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Wprowadzenie dzieci w rzeczywistość społeczno – kulturową Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej.

Polskie symbole narodowe – tworzenie poczucia przynależności narodowej poprzez poznanie symboli narodowych (flaga i Godło Polski), wykonanie flagi Polski, nauka hymnu narodowego. 

  Udział dzieci w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej.

Nauka piosenki  „Jestem Polakiem”  lub dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej

– Zawody sportowe pt. „Biało-czerwoni”.

Zorganizowanie kącika patriotycznego w przedszkolu pt. „Piękna nasza Polska cała” .

Apel / inscenizacja z okazji 11 listopada

– Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej według własnego scenariusza.

– „Jestem Polakiem” – nauka wybranego wiersza o tematyce patriotycznej.

– „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki naszego regionu do innych przedszkoli.

– Według przepisu Babci lub Dziadka” – wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, degustacja i podzielenie się przepisem.

– „Drzewo Pamięci” – zasadzenie na wybranym terenie (przedszkole), drzewka jako symbolu życia i wolności.

– Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu” – technika dowolna.

– „Dzień mody patriotycznej” – zorganizowanie w grupie/placówce Dnia mody patriotycznej.

– Warszawa stolicą Polski – zapoznanie dzieci ze stolicą Polski, poznanie legendy „Warszawska syrenka” lub „Wars i Sawa” i zabytków Warszawy.

–  Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji.

– Poznajemy Europę – prezentacja multimedialna.

– Ciekawostki europejskie”- prezentacja wybranego kraju europejskiego przez poszczególne grupy przedszkolne.

– Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej (hymn, flaga, waluta, maskotka).

– Prezentacja wybranych tańców europejskich.

– Wykonanie  gazetki o Europie.

 

Nauczyciele grup

 

   Barbara Socha

  Anna Darkowska

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      Nauczyciele grup

 

 

 

Rok szkolny

 

 

    Rok szkolny

3. Umożliwianie dzieciom kontaktu ze sztuką teatralną na terenie przedszkola. Dyrektor

Nauczyciele grup

Rok szkolny
4. Oglądanie przedstawień w teatrze. Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Nauczyciele grup

5 -6 latków

Rok szkolny
5. Nawiązanie kontaktu z Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie. Nauczyciele grup Rok szkolny
6. Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju codziennego czytania przez nauczycieli, rodziców i inne osoby. Wychowawcy, rodzice.  

W ciągu roku szk.

7. „Poczytaj mi mamo” – zachęcanie do wspólnego czytania z rodzicami Nauczyciele  grup

Rodzice

8 Urządzenie kącików książek w każdej grupie – systematyczna zmiana księgozbioru, wzbogacanie i urozmaicanie oferty.   Listopad 2018r.
9.. Udział w konkursach, przeglądach i uroczystościach gminnych

– przegląd piosenki patriotycznej

– przegląd kolęd i pastorałeka Chopina-

Dyrektor, wychowawcy. Listopad 2018r.
10.

 

Współpraca z innymi oddziałami przedszkolnymi w celu wymiany doświadczeń teatralnych, występy dzieci w szkole, GOKSiR, współpraca ze środowiskiem. Wychowawcy Cały rok szkolny

 

  Raz, dwa, trzy,  liczysz i budujesz Ty” – kształtowanie pojęć matematycznych i zdolności logicznego myślenia poprzez różnego rodzaju formy zabawy. Nauczyciele grup Cały rok szkolny

 

11 Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji pod patronatem SANEPIDU. Wychowawcy Grupy IV Cały rok szkolny
12. Podejmowanie działań promujących zachowania ekologiczne:

– Kształtowanie nawyku ochrony przyrody poprzez selektywną zbiórkę odpadów.

– Rozbudzanie nawyku szanowania zieleni i utrzymania porządku w otoczeniu.

– Poszerzenie wiedzy z zakresu dbania o środowisko.

– umożliwienie dzieciom kontaktu z osobami, instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

– Uczestniczenie w akcjach „Sprzątanie świata” , „Dzień Ziemi”

Prowadzenie samodzielnych działań badawczych przez dzieci, w celu poznania zagadnień dotyczących ekologii

–  Stworzenie  w  przedszkolu  kącika  przeznaczonego  do  segregacji  odpadów, przeprowadzenie z dziećmi z poszczególnych grup wiekowych pogadanki na tego przedsięwzięcia.

– Prowadzenie działań polegających na obserwowaniu, gromadzeniu oraz utrwalaniu zjawisk i różnorodnych elementów związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

– Założenie w salach „kącika małego przyrodnika”

– Spacery  wycieczki po okolicy, przyrodnicze prowadzenie obserwacji pogody, pór roku, pogadanki.

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Według grupowych

planów pracy

 II. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

 • Wstępne,
 • Okresowe,
 • Końcowe
 

Nauczyciele grup

3-4 i 5 latków

Do 15 października

Do 31 stycznia

Do 10 czerwca 2019.

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju. Nauczyciele grupy

6 – latków

Do 15 listopada    2018r.

             

3. Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu (zajęcia logopedyczne w poradni i w przedszkolu). Logopeda, wychowawcy grup Wrzesień 2018r.- czerwiec 2019r.
3. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych. Nauczyciele grup Rok szkolny
4 Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju wybranych dzieci. Nauczyciele grup

5- 6 letnich

Do

30 października        2018r.

5. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci  5- 6 letnich. Nauczyciele grup

5- 6 letnich

Od 15 listopada  2018r.

 

 1. Poszerzanie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań dzieci – organizowanie zajęć dla dzieci uzdolnionych.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Uruchomienie (w zależności od rozpoznanych potrzeb) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

 • Zajęcia rytmiczno – taneczne
 • Zajęcia plastyczne – w GOKSiR w Baranowie
 

Dyrektor

 

Cały rok szkolny

2. Prowadzenie  tablicy informacyjnej dla nauczycieli i rodziców: ogłoszenia, nowości wydawnicze, zmiany w przepisach prawa oświatowego i inne.          Dyrektor,     Cały rok szkolny.

III. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi  w roku szkolnym 2018/2019
Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi
1.

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Pasowanie na Przedszkolaka

wrzesień        Anna Darkowska

Agnieszka Deptuła

 
3. Dzień Edukacji Narodowej

 

październik Zalewska Agnieszka

Agnieszka Deptuła

 
4. Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

listopad Joanna Piórkowska

Zalewska Agnieszka

Agnieszka Deptuła

 
 

    5.

Apel z okazji 11 listopada listopad Anna Darkowska  
6.   Zabawy Andrzejkowe

 

listopad Wychowawcy grup

Jarosław Śliwowski

 
 

7.

Mikołajki grudzień Wychowawcy

Dyrektor

 
8. Świąteczne spotkanie z rodzicami – spotkanie opłatkowe grudzień Barbara Socha

Anna Darkowska

Dyrektor

 
9. Bal karnawałowy Styczeń/luty Wychowawcy grup

Dyrektor

 
10. Dzień z Babci i Dziadka styczeń

Agnieszka Zalewska

  Wychowawcy             grup

 
11. Zdrowo i wesoło witamy wiosnę

 

marzec Anna Kruk

Agnieszka Deptuła

Wychowawcy grup

 
12. Światowy Dzień Ziemi

 

kwiecień Wychowawcy grup  
13. Święto Rodziny czerwiec Anna Kruk

Joanna Piórkowska

       Wychowawcy grup

 
14. Pożegnanie absolwentów przedszkola czerwiec Barbara Socha

Anna Darkowska

Dyrektor

 

 

Wydarzenia przedszkolne, spotkania , udział dzieci w uroczystościach lokalnych, konkursach, przeglądach,  turniejach, festiwalach

 

Lp.      Nazwa Termin realizacji Odpowiedzialni     Uwagi
1. Spotkania z policjantem wrzesień/październik Dyrektor

Barbara Socha

 
  2. Udział dzieci  5-6- letnich w przeglądzie ,,Pieśnią Patriotyczną Niepodległość Świętujemy’’ październik Wychowawcy grupy

III,  IV

 
3. Spotkania z aktorami teatru ,,Magik’’, „Arena”, „Smyk”

 z Białegostoku.

wrzesień – maj              Dyrektor  
4. Cykl zajęć z psychologiem. październik/listopad Wychowawcy grup  
5. Spotkania ze strażakami- trening ewakuacyjny, udzielanie pierwszej pomocy październik Dyrektor  
6. Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną. grudzień Wychowawcy grup:

II, III i IV

 
7. Udział dzieci w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. styczeń Wychowawcy grupy 

II, IV

 
8. Cykliczne spotkania z bibliotekarzem oraz rodzicami  – słuchanie bajek. wrzesień- maj Wychowawcy grup

II, III i IV

 
9. Spotkania z pracownikami GOKSiR- wykonanie ozdób wielkanocnych, marzec Wychowawcy grup  
10. Wyjazd dzieci do TEATRU LALKI I AKTORA w Łomży

Wyjazd do OCK w Ostrołęce.

Październik/maj

 

                Dyrektor

Wych. grup:   III i IV

 
11.     Udział dzieci w imprezie środowiskowej ,,Festyn Rodzinny” czerwiec Instruktor tańca

Wychowawcy grup II, IV

 

 

 1. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Organizacja udziału w konkursach zewnętrznych wg ofert. Nauczyciele grup

 

Cały rok szk.
2. Informacja o przedszkolu w prasie, na portalach  internetowych,

w kronice przedszkolnej,                                       

 na gazetkach przedszkolnych .

A. Zalewska,  A. Deptuła

 J. Piórkowska

B. Socha, A. Darkowska

 

Cały rok szk.

 

 1. Działania na rzecz środowiska społecznego.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Udział w akcji charytatywnej Pomóżmy pomagać” Nauczyciele grup

Dyrektor

Cały rok szk.
2. Udział w akcji charytatywnej – zbieranie nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele grup

Dyrektor

Cały rok szk.
3. „Edukujemy – pomagamy” zbiórka baterii REBA. Nauczyciele grup

Dyrektor

Cały rok szk.

 

 1. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
Zadania Sposoby realizacji Termin i osoby odpowiedzialne
 

1.    Organizacja zebrania z rodzicami na początek roku szkolnego.

2.    Powołanie trójek grupowych, oraz rady rodziców przedszkola.

3.    Ustalenie zakresu współpracy.

4.    Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych

 

·         zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

·         przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk. 2018/2019

·         zapoznanie ze statutem placówki,

·         procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,

·         umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

·         bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

 

Wrzesień.

Dyrektor, nauczyciele grup

 

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań

 

·         zapoznanie rodziców z  podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

·         udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

·         praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

·         dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie,

·         organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,

·         udział rodziców w wycieczkach,

·         pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości,

·         włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

·         informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci),

·         prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

·         włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody

 

 

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

 

·         omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu,

·         informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela,

·         wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli,

·         wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami,

·         wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom.

 

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

 

 1. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.
  Sposoby realizacji Osoba

odpowiedzialna

Termin realizacji  

Uwagi

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Myszyńcu

 

1.Przeprowadzenie   przesiewowych badań   logopedycznych i  pedagogicznych wgrupach 5 i  6-latków.

 

2. Prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych w Punkcie filialnym  w Baranowie.

3. Udział nauczycieli w szkoleniach prowadzonych przez Poradnię  Psychologiczno- Pedagogiczną    Myszyńcu.

 

4. Prowadzenie spotkań z rodzicami przez  specjalistów PP w Myszyńcu.

 

5.    Cykl zajęć terapeutycznych w grupie 5- 6 latków (psycholog, logopeda).

 

 

 

 

 

 

  

Dyrektor

 

 

 

 

 

Logopeda z PPP w Myszyńcu

 

 

Logopeda

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień- październik

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

Zgodnie z harmonogramem szkoleń PP zgodnie z ustaleniami z Dyrektorem PP w Myszyńcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II          w Baranowie 1. Udział dyrektora przedszkola, wychowawczyni i dzieci pięcio – sześcioletnich w uroczystości 

    szkolnej ,,Pasowanie na  ucznia klasy I’’.

 

2. Wspólne zabawy na placu  przedszkolnym z uczniami klas pierwszych.

 

3. Udział 5 i 6-latków w spektaklach teatralnych wystawianych przez uczniów SP w Baranowie.

 

4.Udział pierwszoklasistów uczęszczających do  SP w Baranowie w  spektaklach teatralnych organizowanych w  przedszkolu.

 

5. Wspólne zabawy ruchowe   w hali sportowej i na boisku  szkolnym.

6. Organizowanie występów artystycznych dzieci-    dzieciom.

Dyrektor przedszkola

Barbara Socha

 

 

Wychowawcy 5 i 6-latków

 

 

Dyrektor przedszkola

 

 

 

Wychowawcy 5 i 6-latków

Wrzesień

 

 

 

wrzesień – czerwiec

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Maj – czerwiec

 

W ciągu roku

 

 
3. Gminny

Ośrodek Kultury Sportu  i Rekreacji w Baranowie

  1. Udział przedszkolaków w   organizowanych przez   GOKSiR konkursach ,  przeglądach, festynach,  galach.

 

 2. Czynny udział przedszkolaków  w  imprezach środowiskowych:  Dożynki Gminno- Parafialne,  ,,Niedziela na wesoło’’ oraz  innych organizowanych w  środowisku.

 

3. Udział dzieci w organizowanych przez  GOKSiR warsztatach  artystycznych

 

Wych.  5 -6  latków

 

Pan Jarosław Śliwowski

Wych.  5 -6 latków

Pan Jarosław Śliwowski

 

 

 

Wychowawcy grup

Wrzesień – czerwiec

  

Wrzesień – czerwiec

 

 

 

W ciągu roku

 
4. Współpraca z władzami Gminy 1. Udział wójta, przedstawicieli Rady  Gminy, w uroczystościach   przedszkolnych.

 

2. Złożenie życzeń    okolicznościowych   pracownikom Gminy oraz   pracownikom innych  miejscowych zakładów  pracy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

 

3. Udział dyrektora w sesjach   Rady Gminy.

 

Dyrektor

 

 

 Wychowawczynie grup wiekowych

 

 

 

 

 

Dyrektor

Wrzesień- czerwiec

 

 

 

Grudzień i kwiecień

 

 

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

 

5. Współpraca z zakładami pracy, instytucjami 1. Zapraszanie przedstawicieli zakładów pracy na uroczystości przedszkolne i spotkania z dziećmi.

 

2. Składanie życzeń z okazji Świąt resortowych.

 

3. Pozyskiwanie sponsorów dla naszej placówki:

– środki finansowe na wzbogacanie bazy przedszkola,

– wytwory ich produkcji- środki czystości, artykuły spożywcze- nabiał, owoce, warzywa,

– Środki pieniężne na zakup zabawek, sprzętu na plac zabaw.

Dyrektor przedszkola

 

Wychowawcy grup

 

 

 

 

 

 

Dyrektor przedszkola, Rada Rodziców

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 
6. Biblioteka Publiczna w Baranowie 1.Cykliczne spotkania z bibliotekarzem oraz rodzicami– słuchanie wybranej literatury .

 

2.Udział dzieci w konkursach plastycznych oraz zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

 

3.Grupowe wypożyczanie   książek.

 

 

Wychowawcy grup 5 i 6- latków

    Raz w miesiącu

 

 

   W ciągu roku szk.

 

     Raz w miesiącu

 

 

 

 

 

 

7. Teatr ,,Magik,

Smyk, Arena”

 

 

8. Księgarnia ,,II TOM”

w Poznaniu

 

 

1.Spotkania z aktorami oraz udział dzieci w spektaklach teatralnych.

 

2.Wzbogacenie księgozbioru biblioteczki przedszkolnej.

 

3.Pozyskiwanie dla każdego dziecka nieodpłatnie książek do kolorowania.

 

4. Pozyskanie dla placówki pomocy dydaktycznych

 

 

 

Nauczyciele grup

     Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Policja,

Ochotnicza Straż Pożarna, Przychodnia Lekarska,

1.    Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Przychodni Lekarskiej.

 

2.    Przeprowadzenie treningu ewakuacyjnego oraz pokaz dzieciom w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy medycznej przez strażaków.

Wychowawcy poszczególnych grup

 

Dyrektor

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

 

IV. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

      1.Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia. Dyrektor    1 września 2018r.
2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych. Nauczyciele 14 września 2018r.  

 

 1. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Nowelizacja aktów prawnych :

– Regulamin oceny pracy nauczycieli  

– ZFŚS

            

            Dyrektor

       A. Zalewska.

       J. Piórkowska

  

 30 listopad 2018r.    

2. Opracowywanie procedur i regulaminów. Dyrektor

Zespół ds. procedur i regulaminów

W razie potrzeb

 

 1. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp. Termin Rodzaj posiedzenia rady  pedagogicznej Tematyka Uwagi
1. Sierpień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.    Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia   …………………….

4.    Przedstawienie zmian w prawie oświatowym i zarządzeń gminnych.

5.    Zatwierdzenie rocznego planu pracy na nowy rok szkolny.

6.    Przedstawienie  arkusza organizacji pracy.

7.    Opinia rady pedagogicznej w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć.

8.    Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia – opinia rady pedagogicznej.

9.    Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

10.  Sprawy bieżące.

 
2.  Wrzesień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.    Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia 31.08.2018r.

4.    Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5.    Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami, harmonogram obserwacji zajęć wraz z obowiązującą dokumentacją, organizacja wspomagania nauczycieli, procedury przeprowadzania obserwacji)..

6.    Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

7.    Sprawy bieżące.

8.    Wnioski i uchwały

 
3. Listopad Szkoleniowa Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.    Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia  ……………….2018r.

4.    Szkolenie rady pedagogicznej.

5.    Sprawy bieżące – przedstawienie założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy – opinia.

6.    Wnioski i uchwały

 
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Styczeń/luty

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowująca analityczno-kontrolna

 

 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5.    Karta aktywności pracy nauczyciela w I semestrze 2018/2019r.

6.    Przedstawienie sprawozdań pracy  za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w poszczególnych oddziałach przedszkolnych..

7.    Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze.

8.    Wnioski i kierunki zadań na II semestr.

9.    Sprawy bieżące.

 
 

Luty

 

Szkoleniowa

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.    Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia ……………. .

4.    Szkolenie rady pedagogicznej.

5.    Sprawy różne. Komunikaty.

6. Czerwiec–sierpień Podsumowująca Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Przedstawienie sprawozdania programu własnego „–  „Jestem Polakiem i Europejczykiem”

5.  Analiza pracy nauczycieli w II semestrze – sprawozdania.

6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

7. Sprawy bieżące.

8. Wnioski i uchwały

 

 

 1. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych .
Lp. Zadanie Nazwisko i imię nauczyciela
1. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Zalewska Agnieszka , Agnieszka Deptuła
2. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Joanna Piórkowska
5. Dekoracja szatni Socha Barbara, Kruk Anna, Anna Darkowska
6. Informacje, ogłoszenia dla rodziców Socha Barbara, Deptuła  Agnieszka, Dyrektor
8. Protokoły rady pedagogicznej Kruk Anna

 

Zajęcia obowiązkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
Zajęcia z języka angielskiego Anna Darkowska 01.09.2018r.
Religia Zofia Krawczyk 01.09.2018r.

 

Zajęcia dodatkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
Muzyczno- taneczne Jarosław Śliwowski 01.10.2018r.

 

                       

            Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 1. ,,Kocham  przedszkole” –  autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek;  wydawnictwo WSIP .

 –  program  edukacji przedszkolnej  realizują grupy; III i IV  /5 i 6 latki/

 1. „Od zabawy do nauki” – autorzy; Dorota Kucharska, Anna Pawłowska – Niedbała: wyd. Nowa Era – program  edukacji przedszkolnej  realizują grupy; I i II /3 i 4 latki/.

 

 1. Program nauczania języka angielskiego – „ENGLISH  PLAY BOX” – autorzy: Dorota Sikora – Banasik, Ewelina Wilkos;

wyd. Nowa Era

Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego  2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).

                 

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Uzgodniono z rodzicami na zebraniach grupowych we wrześniu 2018 r.