Gminne Przedszkole w Baranowie

Roczny Plan Pracy – 2017/2018

                       

                                                  ROCZNY PLAN PRACY

                                                    Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                               na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. 2017 poz. 1658)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.  60).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz. U. z 2017r. poz. 1591), w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. Statut Gminnego Przedszkola w Baranowie

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017,
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017:

 1. Kontynuować realizację zadań profilaktyczno – wychowawczych, które cieszą się dużym zainteresowaniem .
 2. Nadal zachęcać rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.
 3. Pozyskiwać w środowisku lokalnym partnerów wspierających działania przedszkola.
 4. Stwarzać warunki do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli.
 5. W dalszym ciągu ulepszać bazę przedszkola, w miarę możliwości zakupić brakujące pomoce dydaktyczne.
 6. Przestrzegać prawa oświatowego i wdrażać nauczycieli do bieżącej pracy z przepisami prawa.
 7. W dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki i zapewniać dzieciom i rodzicom wszelkie dostępne formy pomocy.

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

I. Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja.

 1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
 2. Doskonalenie systemu wychowawczego , kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych.
 3. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.
 4. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.
 5. Nabywanie wiadomości i umiejętności . Wyzwalanie aktywności poznawczej.

II. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Poszerzanie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań dzieci – organizowanie zajęć dla dzieci uzdolnionych.

 III. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi.
 2. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
 3. Działania na rzecz środowiska społecznego.
 4. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
 5. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

 IV. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

 1. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
 2. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
 3. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.
 4. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi.

Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja

 1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji poprzez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych oraz zamierzonych osiągnięć dzieci).  

Nauczyciele grup

 

Trzy dni przed rozpoczęciem tematu kompleksowego.

2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania i analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy własnej nauczyciela). Nauczyciele grup  

Po pierwszym półroczu

Po drugim półroczu

 1. Doskonalenie systemu wychowawczego , kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Ustalenie katalogu wartości przedszkola i przekazanie informacji rodzicom – wywieszenie na tablicy ogłoszeń „Naszego systemu wartości” B. Socha.  

15 wrzesień 2017r.

2. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – przygotowanie formy graficznej w salach.       Nauczyciele grup 15 wrzesień 2017r.
3. Analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród i kar. Nauczyciele grup 15 wrzesień 2017r.
4 Gromadzenie w segregatorze literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, a także materiału do kształtowania inteligencji emocjonalnej – powielenie i przekazanie do grup. Nauczyciele grup  

18 listopada 2017r.

5. Realizacja bajko terapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania – odnotowywanie w dzienniku. Nauczyciele grup Codziennie zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
6. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie. Nauczyciele grup Według potrzeb.
7. Realizacja cyklu zabaw przeciw agresji – wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Nauczyciele grup Na bieżąco.
8. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki. Wychowawcy grup Po pierwszym i drugim półroczu.
9. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych tj.: życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość, odpowiedzialność. Nauczyciele grup Cały rok szkolny

3. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
 1. Adaptacja dziecka w przedszkolu . Zorganizowanie „Dni otwartych”  w przedszkolu.

 

 1. Organizowanie warunków sprzyjających bezstresowej adaptacji dzieci przyjętych do przedszkola .

 

 1. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci.

 

Wszyscy nauczyciele

 

Nauczyciele grup młodszych

 

Wszyscy pracownicy

29,30,31.08.2017r.

 

Wrzesień 2017r.

 

Cały rok

1. Przygotowanie w salach kącików zainteresowań:

 • Przyrodniczego
 • Konstrukcyjnego,
 • Czytelniczego,
 • Muzycznego
 • Regionalnego
 •  i innych.

 

Nauczyciele grup

 

wrzesień 2017r.

 

2. Podczas realizacji tematów kompleksowych – organizacja kącików do zabaw tematycznych (o ile tematyka na to pozwala) oraz tematycznych wystaw książek – zmieniać w zależności od realizowanej tematyki.       Nauczyciele grup Rok szkolny

 

3. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych – odnotowywanie w dzienniku.  

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

4. Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych – odnotowywanie w dzienniku.  

Nauczyciele grup

 

Rok szkolny

5. Systematyczna realizacja dyżurów – ustalić wykaz dyżurów i obowiązki dyżurnych. Nauczyciele grup

5 -6 latków

       Rok szkolny
6. Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej (segregowanie klocków, układanie zabawek itp.. – odnotowywanie w dzienniku.  

Nauczyciele grup

 

Rok szkolny

 1. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i poza nim: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, wycieczkach. Przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż. oraz przepisów ruchu drogowego.

·         :Jestem bezpieczny w przedszkolu, w domu, na ulicy” – spotkania w przedszkolu z policjantem.

 • Bezpieczna zabawa w przedszkolu:
 • Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie.  Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.
 • Kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy.
 • Stosowanie się do regulaminów obowiązujących w placówce.
 • Przeglądy techniczne stanu budynki przedszkola i placu zabaw.
 • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola we współpracy ze strażą pożarną.

.

Nauczyciele grup

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Dyrektor

 

Rok szkolny

 

 

 

IX,  X

 

Rok szkolny

 

 

 

 

Rok szkolny

X

 

2. Bezpieczne zachowania w domu:

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontekście z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.
 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

3. Bezpieczeństwo na drodze:

 • Praktyczne nauka przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po chodniku, poboczu.
 • Poznanie wpływu warunków atmosferycznych, pór roku na bezpieczeństwo na drodze.
 • Poznanie znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.
 • Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja).
 

 

Nauczyciele grup

 

Dyrektor

 

Wrzesień/październik

 

Rok szkolny

 

Pierwszy semestr

 

 

4. Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom:

 • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń,
 • zwracanie uwagi na używanie przedmiotów takich jak: ręcznik, grzebień, chusteczki ,
 • rozumienie mycia rąk po wyjściu z toalety , przed posiłkami, po spacerze …
 • systematyczne mycie zębów  w grupach – zwracanie uwagi na utrzymywanie czystości przyborów do mycia zębów, wymiana przyborów w przypadku zużycia, zniszczenia,
 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

5. Zdrowe odżywianie:

 • Poznanie produktów wpływających na utrzymanie zdrowia.
 • Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie – ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców, warzyw, produktów i dań zawierających dużo witamin.
 • „Wiem, że zdrowo jem’’ –. Stworzenie kącika eksponującego zdrowy styl życia.
 •  Podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi (spotkanie z lekarzem, pielęgniarką).
 • Rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów (odbycie wycieczki do gabinetu stomatologicznego)
 • Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków: sałatki owocowe, warzywne, szaszłyki owocowe,  kolorowe kanapki, soki owocowe i koktajle mleczne wzbogacone owocami sezonowymi, itp.
 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

6. Aktywny styl życia:

 • przyzwyczajanie do przebywania na świeżym powietrzu.
 • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

–  organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z

formami ruchu na świeżym powietrzu;

– przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce oraz

metodami twórczymi i aktywnymi;

– systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych w każdej

grupie wiekowej,

– udział w zabawach wyciszających i relaksujących z

wykorzystaniem muzyki,

– ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 1. Nabywanie wiadomości i umiejętności. Wyzwalanie aktywności poznawczej.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
2. Urządzenie kącików książek w każdej grupie – systematyczna zmiana księgozbioru, wzbogacanie i urozmaicanie oferty. Nauczyciele grup Rok szkolny
3. – Realizacja programu –  Ekspresja muzyczna i  regionalna w różnych formach działalności dzieci”

„Muzyka – źródłem wszechstronnego rozwoju dziecka” jest realizacją programów rozwojowych z obszaru psychoedukacji dotyczącej edukacji muzycznej, rytmicznej, uwrażliwianie dzieci, skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Cel ten będzie osiągany za pomocą innowacyjnych metod pracy pedagogicznej z małym dzieckiem  i jego rodziną.
– Zwiększenie kompetencji u dzieci w dziedzinie rozpoznawania, wyrażania emocji przez muzykę.

– Przekazanie umiejętności w wyrażaniu emocji w sposób konstruktywny i twórczy, warsztaty plastyczne- Malowanie muzyki.

Konkurs na plakat (format A3) : „Muzyka to…”

Instrument – cos z niczego”- działania twórcze mające na celu wymyślenie, zaprojektowanie, wykonanie instrumentu własnego pomysłu.

Rozbudzenie u dzieci i rodziców zainteresowania tematem muzyki. Muzyka moich rodziców i dziadków . Nawiązanie współpracy z Panią  T.Jeromin,  zespołem „ Pogodny Zmierzch”, „Rychtowne Babki” z KGW w Baranowie,    z Panem R.  Domuradem – kier. Biblioteki Gminnej w Baranowie, z  Zespołem Kurpiowskim „Zagajnica”  ze SP  im. J. Pawła II w Baranowie.

Polepszenie jakości komunikacji między dziećmi przedszkolnymi, a rodzicami oraz dziećmi a ich rówieśnikami. „Muzyka łagodzi obyczaje”. Kołysanki z różnych stron świata.

Realizacja zagadnień tematyki regionalnej zawartej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

– Wykorzystanie książek, albumów  oraz innej literatury dotyczącej naszego regionu.

– Prezentacja kącików regionalnych i muzycznych w salach przedszkolnych.

–   Współpraca z instytucjami:

·         GOKSiR (obejrzenie eksponatów, kwiatów z bibuły, palem kurpiowskich, wspólne warsztaty)

·         G. Biblioteka w Baranowie, (Książeczki o muzyce, regionie kurpiowskim)

·         SP  w Baranowie (nauka tańca, piosenki),

–  Prezentacje multimedialne- Kurpie zielone,

– poznanie starych zwyczajów ludowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia i kultywowanymi do dziś w niektórych domach – prezentacje kolęd – degustacja fafernuchów wykonanych wspólnie z kucharkami.

– Słuchanie wierszy, bajek w gwarze kurpiowskiej ..

– Prezentacja kącików regionalnych i muzycznych w salach przedszkolnych

Kurpie Zielone” wycieczka do zagrody kurpiowskiej w Kadzidle. Stworzenie albumu – rysunki dzieci.

Cykl „Muzyka Kurpiów” – poznanie przyśpiewek, pieśni, kolęd z regionu kurpiowskiego. Prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych z wykorzystaniem muzyki.

Cykl spotkań z muzyką podczas zajęć rytmicznych.

Gromadzenie literatury dotyczącej edukacji muzycznej przedszkolaków.

Literatura na temat edukacji regionalnej.

„Tydzień muzyki” każda grupa wybiera region Polski i charakteryzuje go pod kątem regionu, muzyka, stroje, tańce, jedzenie itp. Prezentacja przygotowanych informacji  na stoisku.

„Moje Baranowo”- wystawa zdjęć naszych przedszkolaków  i ich rodziców. Wernisaż.

Spotkania z uczniami SP im. J. Pawła II w Baranowie –

zespołu kurpiowskiego, poznawanie poszczególnych instrumentów muzycznych i  stroju kurpiowskiego.

Tańce z różnych stron świata- tańce KLANZY.

Mam talent – konkurs muzyczny między przedszkolny.

Muzyczne opowieści” – koncerty edukacyjne z cyklu Filharmonia dla młodych.

– Realizacja zagadnień tematyki regionalnej zawartej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

– Wykorzystanie książek, albumów  oraz innej literatury dotyczącej naszego regionu.

– Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach z zakresu edukacji muzycznej i regionalnej.

– Prezentacja kącików regionalnych i muzycznych w salach przedszkolnych.

Poznaję najbliższe otoczenie  Wyjścia na wycieczki i spacery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny

4. Umożliwianie dzieciom kontaktu ze sztuką teatralną na terenie przedszkola. Dyrektor

Nauczyciele grup

Rok szkolny
5. Oglądanie przedstawień w teatrze. Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Nauczyciele grup

5 -6 latków

Rok szkolny
6. Nawiązanie kontaktu z Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie. Nauczyciele grup Rok szkolny
7. Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju codziennego czytania przez nauczycieli, rodziców i inne osoby. Wychowawcy, rodzice. Listopad czerwiec 2017r.
8. „Poczytaj mi mamo” – zachęcanie do wspólnego czytania z rodzicami Nauczyciele poszczególnych grup

Rodzice

W ciągu roku szk.
9. Urządzenie kącików książek w każdej grupie – systematyczna zmiana księgozbioru, wzbogacanie i urozmaicanie oferty. Listopad 2017r.
12. Udział w konkursach, przeglądach i uroczystościach gminnych

– Dożynki Gminno- parafialne

– przegląd piosenki patriotycznej

– przegląd kolęd i pastorałeka Chopina-

Dyrektor, wychowawcy. Maj 2018r.
13. Udział dzieci w Przeglądzie Małych Form Scenicznych w GOKSiR w Baranowie. Wychowawcy grup Kwiecień 2017r.
16.

 

Współpraca z innymi oddziałami przedszkolnymi w celu wymiany doświadczeń teatralnych, występy dzieci w szkole, GOKSiR, współpraca ze środowiskiem. Wychowawcy Cały rok szkolny

 

Raz, dwa, trzy,  liczysz i budujesz Ty” – kształtowanie pojęć matematycznych i zdolności logicznego myślenia poprzez różnego rodzaju formy zabawy. Nauczyciele grup Cały rok szkolny

 

18. Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji pod patronatem SANEPIDU. Wychowawcy Cały rok szkolny

 

19. Podejmowanie działań promujących zachowania ekologiczne:

– Kształtowanie nawyku ochrony przyrody poprzez selektywną zbiórkę odpadów.

– Rozbudzanie nawyku szanowania zieleni i utrzymania porządku w otoczeniu.

– Poszerzenie wiedzy z zakresu dbania o środowisko.

– umożliwienie dzieciom kontaktu z osobami, instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

– Uczestniczenie w akcjach „Sprzątanie świata” , „Dzień Ziemi”

– Prowadzenie samodzielnych działań badawczych przez dzieci, w celu poznania zagadnień dotyczących ekologii

–  Stworzenie  w  przedszkolu  kącika  przeznaczonego  do  segregacji  odpadów, przeprowadzenie z dziećmi z poszczególnych grup wiekowych pogadanki na tego przedsięwzięcia.

– Prowadzenie działań polegających na obserwowaniu, gromadzeniu oraz utrwalaniu zjawisk i różnorodnych elementów związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

– Założenie w salach „kącika małego przyrodnika”

– Spacery  wycieczki po okolicy, przyrodnicze prowadzenie obserwacji pogody, pór roku, pogadanki.

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Według grupowych

planów pracy

 

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 2. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

 • Wstępne,
 • Okresowe,
 • Końcowe
 

Nauczyciele grup

3-4 i 5 latków

 

Do 15 października

Do 31 stycznia

Do 10 czerwca 2018r.

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju. Nauczyciele grup

6 – latków

     Do 15 listopada

2017r.

3. Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu (zajęcia logopedyczne w poradni i w przedszkolu). Logopeda, wychowawcy grup Wrzesień 2017r.- czerwiec 2018r.
3. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych. Nauczyciele grup Rok szkolny
4 Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju wybranych dzieci. Nauczyciele grup

5- 6 letnich

Do 30 października 2017r.
5. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci  5- 6 letnich. Nauczyciele grup

5- 6 letnich

Od 15 listopada  2017r.

 

 1. Poszerzanie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań dzieci – organizowanie zajęć dla dzieci uzdolnionych.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Uruchomienie (w zależności od rozpoznanych potrzeb) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

 • Zajęcia rytmiczno – taneczne
 • Zajęcia plastyczne – w GOKSiR w Baranowie
 

Dyrektor

 

Cały rok szkolny

 

2. Prowadzenie  tablicy informacyjnej dla nauczycieli i rodziców: ogłoszenia, nowości wydawnicze, zmiany w przepisach prawa oświatowego i inne.          Dyrektor,

 

    Cały rok szkolny.

 

 • Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.
 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami

i partnerami zewnętrznymi  w roku szkolnym 20172018

 

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi
1.

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Pasowanie na Przedszkolaka

wrzesień

 

 

Agnieszka Zalewska

Agnieszka Deptuła

 

3. Dzień Edukacji Narodowej

 

październik Barbara Socha

Anna Darkowska

4. Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

listopad Anna Darkowska

Joanna Piórkowska

 

5.   Zabawy Andrzejkowe

 

listopad Wychowawcy grup

Jarosław Śliwowski

 

6.

Mikołajki grudzień Wychowawcy

Agnieszka Deptuła

 

7. Świąteczne spotkanie z rodzicami – spotkanie opłatkowe grudzień Anna Kruk

Zofia Krawczyk

Dyrektor

8. Bal karnawałowy Styczeń/luty Wychowawcy grup

Jarosław Śliwowski

9. Dzień Babci i Dziadka styczeń        Anna Darkowska

Barbara Socha

Wychowawcy grup

10. Zdrowo i wesoło witamy wiosnę

 

marzec Joanna Piórkowska

Wychowawcy grup

11. Światowy Dzień Ziemi

 

kwiecień Wychowawcy grup
12. Święto Rodziny czerwiec Zalewska Agnieszka

Agnieszka Deptuła

Wychowawcy grup

13. Pożegnanie absolwentów przedszkola czerwiec Kruk Anna

Anna Darkowska

Dyrektor

 

 

Wydarzenia przedszkolne, spotkania , udział dzieci w uroczystościach lokalnych, konkursach, przeglądach,  turniejach, festiwalach

 

Lp.      Nazwa Termin realizacji Odpowiedzialni     Uwagi
1. Udział w XVII Dożynkach Gminno – Parafialnych 11 wrzesień       Wychowawcy grupy

II IV,

2. Spotkania z policjantem wrzesień/październik Dyrektor

Barbara Socha

  3. Udział dzieci  5-6- letnich w przeglądzie ,,Pieśnią Patriotyczną Niepodległość Świętujemy’’ październik Wychowawcy grupy

II,  IV

4. Spotkania z aktorami teatru ,,Magik’’, „Arena”, „Smyk”

 z Białegostoku.

wrzesień – maj           Dyrektor
5. Cykl zajęć z psychologiem. październik/listopad Wychowawca grupy

II, III i IV

6. Spotkania ze strażakami- trening ewakuacyjny, udzielanie pierwszej pomocy listopad, maj Dyrektor
7. Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną. grudzień Wychowawcy grup:

II, III i IV

8. Udział dzieci w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. styczeń Wychowawcy grupy

II, IV

9. Cykliczne spotkania z bibliotekarzem oraz rodzicami  – słuchanie bajek. wrzesień- maj Wychowawcy grup

II, III i IV

10. Spotkania z pracownikami GOKSiR- wykonanie palm wielkanocnych, wycinanek, marzec Wychowawcy grup
11. Udział dzieci w Przeglądzie Małych Form Scenicznych kwiecień Wychowawcy grup:

II, III i IV

12. Wyjazd dzieci do TEATRU LALKI I AKTORA w Łomży

Wyjazd do OCK w Ostrołęce.

Październik/maj

 

                Dyrektor

Wychowawcy grup:

II,  I i IV

15. Udział dzieci w imprezie środowiskowej ,,Niedziela na wesoło’’ czerwiec Instruktor tańca

Wychowawcy grup II, IV

 

 

 1. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Organizacja udziału w konkursach zewnętrznych wg ofert. Nauczyciele grup

 

      Cały rok szk.
2. Informacja o przedszkolu w prasie, na portalach  internetowych,

w kronice przedszkolnej,

na gazetkach przedszkolnych .

A. Zalewska,  A. Deptuła

J. Piórkowska

B. Socha, A. Darkowska

 

Cały rok szk.

 

 

 1. Działania na rzecz środowiska społecznego.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Udział w akcji charytatywnej Pomóżmy pomagać” Nauczyciele grup

Dyrektor

      Cały rok szk.
2. Udział w akcji charytatywnej – zbieranie nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele grup

Dyrektor

Cały rok szk.
3. „Edukujemy – pomagamy” zbiórka baterii REBA. Nauczyciele grup

Dyrektor

Cały rok szk.

 

 1. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
Zadania Sposoby realizacji Termin i osoby odpowiedzialne
 

1.    Organizacja zebrania z rodzicami na początek roku szkolnego.

2.    Powołanie trójek grupowych, oraz rady rodziców przedszkola.

3.    Ustalenie zakresu współpracy.

4.    Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych

 

·         zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

·         kwestionariusz współpracy z rodzicami,

·         przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk. 2017/2018

·         zapoznanie ze statutem placówki,

·         procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,

·         umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

·         bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

 

 

Wrzesień.

Dyrektor, nauczyciele grup

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań  

·         zapoznanie rodziców z nową  podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

·         udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018,

·         praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

·         dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie,

·         organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,

·         udział rodziców w wycieczkach,

·         pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości,

·         włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

·         informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci),

·         prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

·         włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody

 

 

 

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

 

·         omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu,

·         informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela,

·         wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli,

·         wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami,

·         wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom.

 

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

 

 1. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.
Sposoby realizacji Osoba

odpowiedział-na

Termin realizacji  

Uwagi

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Myszyńcu

 

1.Przeprowadzenie   przesiewowych badań

logopedycznych i  pedagogicznych w grupach

5 i  6-latków.

 

2. Prowadzenie indywidualnych zajęć

logopedycznych w Punkcie filialnym

w Baranowie.

 

3. Udział nauczycieli w szkoleniach prowadzonych przez Poradnię  Psychologiczno- Pedagogiczną Myszyńcu.

 

4. Prowadzenie spotkań z rodzicami przez specjalistów PP w Myszyńcu.

 

5. Cykl zajęć terapeutycznych w grupie 5- 6 latków (psycholog, logopeda).

 

Dyrektor

Logopeda z PPP w Myszyńcu

 

Logopeda

 

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

Wrzesień- październik

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

 

 

Zgodnie z

harmonogramem szkoleń PP

 

zgodnie z ustaleniami z Dyrektorem PP w Myszyńcu

 

wrzesień- październik

2. Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II           w Baranowie 1. Udział dyrektora przedszkola, wychowawczyni i dzieci pięcio – sześcioletnich w uroczystości

szkolnej ,,Pasowanie na  ucznia klasy I’’.

 

2. Wspólne zabawy na placu  przedszkolnym z uczniami klas pierwszych.

 

3. Udział 5 i 6-latków w spektaklach teatralnych wystawianych przez uczniów SP w Baranowie.

 

4.Udział pierwszoklasistów uczęszczających do  ZSG w Baranowie w  spektaklach teatralnych organizowanych w  przedszkolu.

 

5. Wspólne zabawy ruchowe   w hali sportowej i na boisku  szkolnym.

6. Organizowanie występów artystycznych dzieci-    dzieciom.

Dyrektor przedszkola

Anna Kruk

 

 

Wychowawcy 5 i 6-latków

 

 

Dyrektor przedszkola

 

 

 

Wychowawcy 5 i 6-latków

Wrzesień

 

 

 

wrzesień – czerwiec

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Maj – czerwiec

 

W ciągu roku

 

3. Gminny

Ośrodek Kultury Sportu  i Rekreacji w Baranowie

 

1. Udział przedszkolaków w   organizowanych przez   GOKSiR konkursach ,  przeglądach, festynach,  galach.

 

2. Czynny udział przedszkolaków  w  imprezach

środowiskowych:  Dożynki Gminno- Parafialne,  ,,Niedziela na wesoło’’ oraz  innych organizowanych w  środowisku.

 

3. Udział dzieci w organizowanych przez

GOKSiR warsztatach  artystycznych

 

 

Wych.  5 -6  latków

Pan Jarosław Śliwowski

 

Wych.  5 -6 latków

Pan Jarosław Śliwowski

 

 

 

Wychowawcy grup

 

 

Wrzesień – czerwiec

 

 

Wrzesień – czerwiec

 

 

 

 

W ciągu roku

4. Współpraca z władzami Gminy 1. Udział wójta, przedstawicieli Rady

Gminy, w uroczystościach   przedszkolnych.

 

2. Złożenie życzeń    okolicznościowych

pracownikom Gminy oraz   pracownikom innych  miejscowych zakładów  pracy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

 

3. Udział dyrektora w sesjach   Rady Gminy.

 

Dyrektor

 

 

Wychowawczynie grup wiekowych

 

 

 

Dyrektor

Wrzesień- czerwiec

 

 

 

Grudzień i kwiecień

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

 

5. Współpraca z zakładami pracy, instytucjami 1. Zapraszanie przedstawicieli zakładów pracy na uroczystości przedszkolne i spotkania z dziećmi.

 

2. Składanie życzeń z okazji Świąt resortowych.

 

3. Pozyskiwanie sponsorów dla naszej placówki:

– środki finansowe na wzbogacanie bazy przedszkola,

– wytwory ich produkcji- środki czystości, artykuły spożywcze- nabiał, owoce, warzywa,

– Środki pieniężne na zakup zabawek, sprzętu na plac zabaw.

 

Dyrektor przedszkola

 

 

 

Wychowawcy grup

Dyrektor przedszkola, Rada Rodziców

 

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

Biblioteka Publiczna w Baranowie 1.Cykliczne spotkania z bibliotekarzem oraz rodzicami– słuchanie wybranej literatury .

 

2.Udział dzieci w konkursach plastycznych oraz zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

 

3.Grupowe wypożyczanie   książek.

 

 

Wychowawcy grup

5 i 6- latków

    Raz w miesiącu

 

 

W ciągu roku szk.

 

Raz w miesiącu

 

Teatr ,,Magik,

Smyk, Arena”

 

 

Księgarnia ,,Taniej książki’’

 

 

 

 

1.Spotkania z aktorami oraz udział dzieci w spektaklach teatralnych.

 

2.Wzbogacenie księgozbioru biblioteczki przedszkolnej.

 

3.Pozyskiwanie dla każdego dziecka nieodpłatnie książek do kolorowania.

 

4. Pozyskanie dla placówki pomocy dydaktycznych

 

 

 

Nauczyciele grup

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

Policja,

Ochotnicza Straż Pożarna, Przychodnia Lekarska,

 

 

1.    Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Przychodni Lekarskiej.

 

2.    Przeprowadzenie treningu ewakuacyjnego oraz pokaz dzieciom w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy medycznej przez strażaków.

Wychowawcy poszczególnych grup

 

Dyrektor

 

 

Wrzesień- czerwiec


Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

      1.Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia. Dyrektor    1 września 2017r.
2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych. Nauczyciele 14 września 2017r.

 

 1. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Nowelizacja aktów prawnych :

– Statutu przedszkola,

– ZFŚS

 

B. Socha, A. Darkowska

A. Zalewska. B. Toryfter

 

15 września 2017r.

2. Opracowywanie procedur i regulaminów. Dyrektor W razie potrzeb

 

 1. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018
Lp. Termin Rodzaj posiedzenia rady  pedagogicznej Tematyka Uwagi
1. Sierpień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.    Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia   03.07.2017r.

4.    Przedstawienie zmian w prawie oświatowym i zarządzeń gminnych.

5.    Zatwierdzenie rocznego planu pracy na nowy rok szkolny.

6.    Przedstawienie  arkusza organizacji pracy.

7.    Opinia rady pedagogicznej w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć.

8.    Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia – opinia rady pedagogicznej.

9.    Organizacja WDN.

10. Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.

11. Sprawy bieżące.

12. Wnioski i uchwały

 
2.  Wrzesień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.    Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia 31.08.2017r.

4.    Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5.    Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami, harmonogram obserwacji zajęć wraz z obowiązującą dokumentacją, organizacja wspomagania nauczycieli, procedury przeprowadzania obserwacji)..

6.    Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

7.    Sprawy bieżące.

8.    Wnioski i uchwały

 
3. Listopad Szkoleniowa Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.    Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia  ……………….2017r.

4.    Szkolenie rady pedagogicznej.

5.    Sprawy bieżące – przedstawienie założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy – opinia.

6.    Wnioski i uchwały

 
4. Styczeń/luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowująca analityczno-kontrolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5.    Karta aktywności pracy nauczyciela w I semestrze 2017/2018r.

6.    Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.

7.    Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze.

8.    Wnioski i kierunki zadań na II semestr.

9.    Wyniki pracy indywidualnej – wspierającej rozwój dziecka, prowadzonej w I semestrze (zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym).

10. Wyniki prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, terapia pedagogiczna).

11. Wyniki obserwacji rozwoju dziecka.

12. Sprawy bieżące.

13. Wnioski i uchwały

 
 

Luty

 

Szkoleniowa

Porządek posiedzenia:

7.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

8.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

9.    Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia ……………. .

10. Szkolenie rady pedagogicznej.

11. Sprawy bieżące – przedstawienie założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy – opinia.

5. Czerwiec–sierpień Podsumowująca Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.      Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Raport ewaluacji programu własnego „–  Ekspresja muzyczna i  regionalna w różnych formach działalności dzieci     ” – przedstawienie przez zespół ds. ewaluacji

5.      Analiza pracy nauczycieli w II semestrze – sprawozdania.

6.      Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

7.      Sprawy bieżące.

8.      Wnioski i uchwały

 
 1. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych .
Lp. Zadanie Nazwisko i imię nauczyciela
1. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Zalewska Agnieszka , Agnieszka Deptuła
2. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Joanna Piórkowska
5. Dekoracja szatni Socha Barbara, Kruk Anna, Anna Darkowska
6. Informacje, ogłoszenia dla rodziców Socha Barbara, Deptuła  Agnieszka, Dyrektor
8. Protokoły rady pedagogicznej Kruk Anna

 

Zajęcia obowiązkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
Zajęcia z języka angielskiego Barbara Obrębska 01.09.2017r.
Religia Zofia Krawczyk 01.09.2017r.

 

Zajęcia dodatkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
Muzyczno- taneczne Jarosław Śliwowski 01.10.2017r.                       


Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 1. ,,Kocham  przedszkole” –  autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek;  wydawnictwo WSIP .

 –  program  edukacji przedszkolnej  realizują grupy; I , II , III i IV.

 1. Program nauczania języka angielskiego: autorzy: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego  2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).

                                Zatwierdzony do realizacji  przez Radę Pedagogiczną 

Uchwałą  Nr 1/ 2017/2018  w dniu 31.08.2017r.