Gminne Przedszkole w Baranowie

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutację prowadzi się w okresie:

–  od 01 marca do 16 marca 2018r. Wydawanie i przyjmowanie  deklaracji o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

– od 01 marca do 30 marca 2018r. – Wydawanie i przyjmowanie  kart zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z  załącznikami.

do 06 kwietnia 2018r. – Rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną

– 09 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości /wywieszenie na tablicy informacyjnej  przedszkola / listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Procedura odwoławcza:

– do 16 kwietnia 2018r (w godzinach pracy przedszkola) – Uruchomienie procedury odwoławczej do dyrektora przedszkola.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

– do 22 kwietnia 2018r. – Rozpatrzenie i wydanie rodzicom odpowiedniego rozstrzygnięcia – art. 20zc ust. 9uso.