Gminne Przedszkole w Baranowie

Deklaracja dostępności architektonicznej.

Deklaracja dostępności

          Gminne Przedszkole  w Baranowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkolebaranowo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Darkowska, e – mail: przedszkolebaranowo@wp.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 761 37 68Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jego elementu.
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej  lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Przedszkole w Baranowie znajduje się przy ul. Niepodległości 16 w Baranowie. Przedszkole posiada własny parking na 12 miejsc. Na parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (oznakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia).

Przedszkole jest usytuowane w budynku parterowym – jest jedyną instytucją w tym budynku (w budynku brak jest wewnętrznych schodów i windy, brak stref kontroli).

Do przedszkola prowadzi szeroki chodnik wyłożony półbrukiem. Do budynku wchodzi się przez jedno główne wejście (drzwi otwierane ręcznie) – wiodą do niego dwa stopnie, jest też pochylnia dla wózków.

Każda  sala jest oznaczona nazwą grupy napisaną dużą czcionką.

Do przedszkola można wejść z psem asystującym.

Przedszkole nie ma możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego.

W budynku przedszkola nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, informacji podanym językiem Braille a, wewnętrznych pochylni i platform.

Informacja na temat rozmieszczenia pomieszczeń w budynku znajduje się w holu przedszkola. W placówce funkcjonują procedury ewakuacyjne a personel jest przeszkolony na konieczność ewakuacji.