Gminne Przedszkole w Baranowie

Dokumenty przedszkola

Regulamin przyprowadzania i odbierania

dzieci z przedszkola


PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 • Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, lub pracownikowi dyżurującemu w szatni.W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 • Rodzice/opiekunowie,którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 • Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 • Dziecka chorego lub podejrzanego chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.
 • Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 • Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 • Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 • Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu i innym osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.
 • Osoby wymienione zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi, bądź pracownika przedszkola dyżurującego w szatni.
 • W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 • W przypadku pozostania Rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa Rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 • W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 • O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 • Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie Rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
 • W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (praca, dom, telefon komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez piętnaście minut . Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji, o niemożności skontaktowania się z Rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu Rodziców (opiekunów prawnych).
 • Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.
 • Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać wychowawcy aktualne telefony kontaktowe (szczególnie numery komórkowe).

 

 

ZASADY WYDAWANIA DZIECI OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 • Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka Rodzicom (prawnym opiekunom) lub upoważnionej osobie.
 • Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z Rodzicami poinformować należy o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
 • W każdej grupie znajdują się oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.