Gminne Przedszkole w Baranowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

DYREKTORA

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BARANOWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2023/2024

 Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Baranowie z dn. 14.09.2023r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j Dz.U. 2023 poz. 900, art. 70 ust. 1)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2020 poz. 1551)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. 2021 poz. 1618,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2198).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U z 2017 poz. 1646).

W planie nadzoru uwzględniono:

 1. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024 ( w zakresie przedszkola)
 2. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
 3. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
 5. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 6. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 7. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 8. Zadania kuratora oświaty w zakresie kontroli na rok szkolny 2023/2024:
 9. w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych:

Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;

 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2022/2023 przez dyrektora szkoły:
 • Włączanie rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w działania zespołów (informowanie na piśmie o terminie posiedzenia, przekazywanie rodzicom, dokumentacji dziecka: WOFU, IPETU, oceny efektywności udzielanego wsparcia, potwierdzenie obecności rodzica na spotkaniu na liście obecności).
 • Ścisłe stosowanie się do zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w razie konieczności modyfikowanie IPET.
 • We współpracy z pedagogiem specjalnym zintensyfikować współpracę z instytucjami zewnętrznymi na rzecz zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym oraz poza nim, wzmacniając pozytywny wizerunek przedszkola wśród rodziców i mieszkańców.
 • Aktualizacja potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z kierunkami polityki oświatowej państwa na bieżący rok oraz potrzeb placówki.
 • Kontrole zaplanowane na rok szkolny 2023/2024.
 • Wspomaganie nauczycieli w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych działań statutowych.
 1. KONTROLE

Tab. 1 Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola   (§ 22 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

L.p.Tematyka kontroliTerminy kontroliOsoba kontrolującaUwagi
1.Wspieranie wychowawców grup przez pedagoga specjalnego w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola.Wrzesień–październik      dyrektor    Dot. pedagoga specjalnego
2.Organizacja kształcenia specjalnego dzieci z niepełnosprawnością, w tym dzieci niebędących obywatelami polskimi.Wrzesień- październikdyrektorDot. pracy zespołu ds. IPET.
3.Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, w tym dla dzieci niebędących obywatelami polskimi.Wrzesień- październikdyrektorDot. Nauczycieli specjalistów. wychowawców
4.Realizacja prawa rodziców do udziału w spotkaniach zespołu ds. WOPFU i programu IPET, opracowywaniu tych dokumentów oraz otrzymania kopii WOPFU i programu IPET.Wrzesień- październikdyrektorDot. pracy zespołu ds. IPET.
5.Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci  przez specjalistów oraz obserwacji prowadzonych przez wychowawców.Październik/listopaddyrektorDot. Nauczycieli specjalistów, wychowawców
6.Realizacja przez nauczycieli i specjalistów  godzin dostępności dla rodziców i uczniówCały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
7.Metody wspomagania wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u dzieci stałych sprawności w czynieniu dobraCały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
8.Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.Cały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
 Zapewnienie bezpieczeństwa w salach zajęć i na placu zabaw przez nauczycieliCały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
 Organizacja wyjść poza teren przedszkola- wypełnianie stosownej dokumentacji.Cały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
 Zgodność prowadzenia dzienników zajęć przedszkola  oraz dzienników specjalistów z przepisami prawa.Cały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli

Tab. 2 Kontrola przebiegu procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu (§ 22 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

L.p.Tematyka kontroliTerminy kontroliOsoba kontrolująca  Uwagi
1.Stymulowanie aktywności dzieci podczas zajęć edukacyjnych i innych działań podejmowanych w przedszkolu.Marzec-kwiecieńdyrektorDot. wychowawców, nauczycieli dochodzących
2.Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb dziecka i grupy przedszkolnej.Cały rok szkolnydyrektorDot. wychowawców, nauczycieli dochodzących
3.Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Opracowanie programów działań wspierających/ rozwijających. Wdrażanie ich w pracy.-Październik- listopad, -Kwiecień- majdyrektorDot. wychowawców
4.Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego. Stosowanie elementów oceniania kształtującegoCały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
5.Wykorzystanie kanonu literatury klasycznej oraz zapoznawanie dzieci z dziedzictwem kultury antykuCały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
6.Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.Cały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
7.Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.Cały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli

Tab. 3 Kontrola w zakresie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  oraz innej działalności statutowej przedszkola   (§ 22 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

L.p.Tematyka kontroliTerminy kontroliOsoba kontrolująca  Uwagi
1.Efektywność zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć specjalistycznych realizowanych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w świetle wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.Styczeń-luty  dyrektorDot. wychowawców grup przedszkolnych, pedagoga specjalnego i specjalistów realizujących zajęcia rewalidacyjne.
2.Efektywność udzielonej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.Styczeń-lutydyrektorDot. wychowawców, nauczyciele specjaliści
3.Realizacja innych zadań wspierających dzieci niebędących obywatelami polskimi (poza zadaniami z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w razie potrzeby).W ciągu roku szkolnegodyrektoraDot. wychowawców
4.Efekty kształcenia umiejętności opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.Grudzień-styczeń   Maj- czerwiecz-ca dyrektoraDot. wychowawców, nauczycieli dochodzących
5.Skuteczność zespołowego rozwiązywania problemów w przedszkolu.Cały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
6.Efekty podejmowanych przez nauczycieli działań i inicjatyw w zakresie zachęcania i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.Cały rok szkolnydyrektorDot. wszystkich nauczycieli
 • WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI W REALIZACJI ICH ZADAŃ

Tab. 4 Diagnoza pracy przedszkola   (§ 22 ust. 1 pkt 3lit. a rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

L.p.Przedmiot diagnozyUczestnicy diagnozyOsoby odpowiedzialne / realizatorzyUwagi
1.Współpraca pedagoga specjalnego z innymi podmiotami na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia zawodowego, organizacje pozarządowe, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, asystent rodziny, pomoc nauczyciela, kurator sądowy, pracownik socjalny itp.).Pedagog specjalnydyrektorTermin: w ciągu roku szkolnego   Pytanie kluczowe – w jakim stopniu współpraca pedagoga specjalnego z innymi podmiotami zwiększa jakość udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
2.Ocena realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego za miniony rok szkolny (wg sposobu wykorzystania wniosków ustalonego przez radę pedagogiczną – art. 70 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe).Przewodniczący zespołu nauczycieli i zespołu specjalistówdyrektorTermin: styczeń- luty   Pytanie kluczowe – jakie są efekty wdrożenia wniosków z ubiegłorocznego nadzoru?
3.Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci.Wychowawcy grup przedszkolnych, nauczyciele specjaliścidyrektorTermin: styczeń-luty, maj- czerwiec   Pytanie kluczowe – czy dotychczasowe zasady i formy współpracy z rodzicami są efektywne w pozyskiwaniu rodziców do współpracy?
4.Aktualizacja rozpoznania potrzeb wychowawców grup w zakresie znajomości metod zdalnego nauczania, technik i narzędzi multimedialnych (w związku z ewentualnym powrotem zdalnego nauczania).  WychowawcydyrektorTermin: wrzesień   Pytanie kluczowe – Jaki jest stan przygotowania nauczycieli do realizacji zadań przedszkola w warunkach nauczania zdalnego?
5.Stan techniczny sprzętu komputerowego przeznaczonego dla wychowawców grup i dzieci, kompatybilność oprogramowania, sprawność Internetu (w związku z ewentualnym powrotem do zdalnego nauczania). dyrektorTermin: wrzesień   Pytanie kluczowe – jaki jest stan przygotowania przedszkola do prowadzenia nauczania zdalnego?  
6.Wsparcie dla rodziców w zakresie rozwijania sprawności dzieci w czynieniu dobraWszyscy nauczycieledyrektorTermin: cały rok szkolny
7.Stopień stosowania przez nauczycieli zasad oceniania kształtującego oraz diagnoza potrzeb doskonalenia zawodowego podnoszącego ich kompetencje w tym zakresieWszyscy nauczycieledyrektorTermin: cały rok szkolny

Tab. 5 Planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego (§ 22 ust. 1 pkt 3lit. b rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

L.p.Obszar do rozwoju, w tym zdefiniowany w wyniku diagnozyAdresaci wspomaganiaZaplanowane działaniaUwagi
1.Budowanie współpracy z rodzicami, w szczególności z rodzicami dzieci niebędących obywatelami polskimi.Wychowawcy grup przedszkolnychDoskonalenie rozpoznawania potrzeb, udzielania wsparcia.
2.Doskonalenie warsztatu pracy wychowawców w zakresie metod, technik i narzędzi wykorzystywanych podczas pracy zdalnej (w ramach przygotowania do ewentualnego powrotu zdalnego nauczania).Wszyscy nauczyciele w szczególności nowozatrudnieni (wg zgłoszonych potrzeb)Warsztaty umiejętności wykorzystania technik, metod i narzędzi multimedialnych.
3.Diagnoza potrzeb przedszkola i indywidualnych potrzeb wychowawców grup w zakresie doskonalenia zawodowego.Zespół ds. WDNUstalenie tematyki i harmonogramu szkoleń nauczycieli.
4.Gromadzenie scenariuszy zajęć/inspiracji/zabaw nawiązujących do tematyki wskazanej w kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024Wszyscy nauczycieleZgromadzenie i segregacja scenariuszy/ inspiracji w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich nauczycieli.

Tab. 6 Prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad (§ 22 ust. 1 pkt 3lit. c rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

L.p.Działanie rozwojoweForma wspomaganiaTerminUwagi  
1.Doskonalenie warsztatu pracy wychowawców grup: Metoda multisensoryczna w nauce języków obcych dzieci – podejście wielozmysłowe w procesie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.Opracowanie materiału pomocniczego dla wychowawców.Październik-listopad
2.Doskonalenie systemu zastępstw za nieobecnych nauczycieli.Utworzenie banku scenariuszy zajęć do wykorzystania podczas zastępstw.Wrzesień-październik 
3.Tworzenie zasobów do opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznych.Szkolenie dot. istoty innowacji. Konsultacje metodyka.Listopad-grudzień 
4.Zapoznanie ze statutowymi zasadami organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ustalonymi w statucie przedszkolaSzkolenie wewnętrzne.W ciągu roku szkolnego 
5.Wdrażanie nowych aktów prawnych i zmian w przepisach (sukcesywnie do ukazujących się aktów prawnych).Szkolenie wewnętrzne.wg potrzeb 
 • PLAN OBSERWACJI PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INNYCH ZAJĘĆ I CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.

Tab. 7

L.p.Imię i nazwisko nauczycielaRodzaj obserwowanych zajęćTermin obserwacjiOsoba dokonująca obserwacjiUwagi
1.Joanna Piórkowska/ Barbara GralaIndywidualizacja pracy z dzieckiem podczas zajęć.październikdyrektor
2.Agnieszka ZalewskaRespektowanie norm społecznych przez dzieci.listopaddyrektor
3.Wszyscy nauczycieleZapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć prowadzonych w budynku oraz na placu zabaw.w ciągu roku szkolnegodyrektor
4.Wszyscy nauczycieleFormy współdziałania z rodzicami oraz realizacja kontaktów z rodzicami.w ciągu roku szkolnegodyrektor
5.Wychowawcy/ nauczyciele specjaliściProwadzenie obserwacji pedagogicznych.-paździer-nik – kwiecieńdyrektor
6.Anna KrukKorzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.lutydyrektor
7.Agnieszka DeptułaDziałania nauczyciela w zakresie zachęcania i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej. Stosowane metody pracy.majdyrektor
8.Monika FąkWprowadzanie dzieci w dziedzictwo cywilizacyjne Europy przy wykorzystaniu metod aktywizującychczerwiecdyrektor
9.Marta LisiewskaStosowane metod pracy sprzyjających kształtowaniu postaw patriotycznychlistopaddyrektor
10.WychowawcySposoby wzmacniania wychowawczej roli rodziny przez nauczyciela- zajęcia otwartew ciągu roku szkolnegodyrektor
11.Zofia KrawczykWykorzystywanie metod aktywizujących w nauczaniu religiigrudzieńdyrektor
12.Wszyscy nauczycieleWzmacnianie pozytywnego klimatu przedszkola i poczucia bezpieczeństwa dzieci.w ciągu roku szkolnegodyrektor
13.Wszyscy nauczycieleFormy współpracy przedszkola z rodzicamiw ciągu roku szkolnegodyrektor
14.Małgorzata KaczmarczykIndywidualizacja oddziaływań logopedycznych w grupie dzieci objętych terapiąw ciągu roku szkolnegodyrektor
15.Anna PłoskaRozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieciw ciągu roku szkolnegodyrektor
16.Nauczyciele współorganizujący Agata Bochniak- Obrębska/ Monika FąkWłączenie dzieci z orzeczeniem- w życie przedszkolaw ciągu roku szkolnegodyrektor
 • PLAN DOKONYWANIA OCENY/OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.
L.p.Imię i nazwisko wychowawcyRodzaj ocenyTerminOsoba dokonująca ocenyUwagi
1.Marta LisiewskaOcena pracy nauczycielaCzerwiec 2024Dyrektor
 • NAUCZYCIELE W TRAKCIE AWANSU ZAWODOWEGO
Imię i nazwisko nauczycielaData rozpoczęcia okresu przepracowania (stażu)Aktualny stopień awansu zawodowegoMentor/ opiekun stażu
Marta Lisiewska01.09.2022nauczyciel początkujący/ bez stopnia awansu zawodowegoAnna Kruk
Barbara Grala  01.09.2023nauczyciel początkujący/ bez stopnia awansu zawodowegoAgnieszka Zalewska
Anna Darkowska01.09.2022nauczyciel mianowany 
Monika Fąk01.09.2023Nauczyciel kontraktowyJoanna Piórkowska