Gminne Przedszkole w Baranowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2022/2023

PLAN  NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 Gminnego Przedszkola w Baranowie

 w roku szkolnym 2022/2023

 

Przedstawiony członkom rady pedagogicznej w dniu 15 września 2022 r.

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 r., poz. 1762  t.j. ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 t.j. ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1551 t.j. ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r., poz. 2198 t.j.).

Podstawę do opracowania niniejszego planu nadzoru stanowią:

 • Wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora w roku szkolnym 2021/2022.
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
 • Kierunki nadzoru właściwego kuratora oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

W przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych

Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości – wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

            Wnioski wynikające ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Organizowanie konkursów rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci. Zachęcanie dzieci do brania udziału w konkursach zewnętrznych.
 2. Kontynuowanie realizacji programów, projektów edukacyjnych i akcji charytatywnych.
 3. Kontynuowanie  współpracy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, (poszerzenie współpracy o nowe instytucje).
 4. Udział nauczycieli w doskonaleniu zewnętrznym, zgodnie z potrzebami przedszkola.
 5. Kontynuowanie i poszerzanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu.

Cele nadzoru pedagogicznego:

 •  Zaplanowanie i realizacja działań służących lepszej organizacji procesów edukacyjnych, służących rozwojowi dzieci z wykorzystaniem wniosków z nadzoru pedagogicznego
  z poprzedniego roku szkolnego, z przeprowadzanych badań i analiz, oceny efektywności nauczania, wychowania i opieki.
 • Ocena poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego
  w praktyce, a w szczególności: obowiązku dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci, indywidualizacji procesu kształcenia, zasad organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Diagnozowanie i monitorowanie efektów kształcenia oraz wychowania, indywidualnych osiągnięć każdego dziecka.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, doskonalenie ich umiejętności metodycznych i dydaktycznych.

Cel główny nadzoru pedagogicznego w Gminnym Przedszkolu w Baranowie:

 • Doskonalenie jakości pracy szkoły.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego

 • Nadzór pedagogiczny w przedszkolu sprawuje dyrektor.
 • Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.
 • Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:
  • jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,
  • obiektywnej oceny jakości pracy  poszczególnych nauczycieli,
  • etyki zawodowej.

Formy nadzoru:

 • Kontrola – działania dyrektora przedszkola prowadzone w celu oceny: stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; przebiegu procesów kształcenia i wychowania; efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
 • Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań w przedszkolu, ukierunkowanych na rozwój dzieci.
 • Ocenianie pracy nauczycieli.
 • Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.

Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady Pedagogicznej.
 2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 3. Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola przez wszystkich pracowników pedagogicznych.
 4. Systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy przedszkola we wszystkich obszarach jej działalności.
 5. Analizowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wymagań wynikających z  podstawy programowej.
 6. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 7. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.


KONTROLA

Plan kontroli wewnętrznej w ramach nadzoru pedagogicznego.

 1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły w zakresie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa.

(§ 22 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

 Przedmiot kontroliOsoby podlegające kontroliOsoba odpowiedzialna, termin realizacji
kontrola stałaPrawidłowość i terminowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych (rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.): dziennik zajęć,dziennik pedagoga (lub innego specjalisty),dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,dziennik innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika zajęć,dokumentacja organizowanych wycieczek (rozporządzenie MEN
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki – Dz.U. z 2018 r. poz. 1055 ze zm.).
wszyscy nauczycieledyrektor, cały rok szkolny
kontrola stałaKontrola zapewniania bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu podczas zajęć realizowanych stacjonarnie. Stosowanie w szkole procedur bezpieczeństwa
w przedszkolu, w tym procedur w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. Ocena przygotowania przedszkola do realizacji wytycznych GiS i MZ w czasie funkcjonowania w reżimie sanitarnym.
wszyscy nauczycieledyrektor,

cały rok szkolny
kontrola ustalona
w zakresie wskazanym przez MEiN
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości – wsparcia udzielanego przedszkolakom
i uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych (rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280 ze zm.).
pedagog specjalny, psycholog logopeda, wychowawcy, nauczycieledyrektor, na bieżąco
kontrola stałaWspieranie wychowawców grup przez pedagoga specjalnego w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola.pedagog specjalny, nauczyciele grupDyrektor Cały rok szkolny
Organizacja kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci niebędących obywatelami polskimi.Pedagog specjalny, psycholog, logopeda, nauczyciele grupDyrektor Cały rok szkolny
Realizacja prawa rodziców do udziału w spotkaniach zespołu ds. WOPFU i programu IPET, opracowywaniu tych dokumentów oraz otrzymania kopii WOPFU i programu IPET.    Zespół ds.IPETDyrektor Cały rok szkolny
 1. Kontrola przebiegu procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu.

(§ 22 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

 Przedmiot kontroliOsoby podlegające kontroliOsoba odpowiedzialna, termin realizacji
kontrola stałaStymulowanie aktywności dzieci podczas zajęć edukacyjnych i innych działań podejmowanych w przedszkolu.wszyscy nauczycieledyrektor, cały rok szkolny
Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb dziecka i grupy przedszkolnej.wszyscy nauczycieledyrektor, cały rok szkolny
  Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w każdej grupie wiekowej.wszyscy nauczycieledyrektor, cały rok szkolny
Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym stosowane technologie informacyjno-komunikacyjne.wszyscy nauczycieledyrektor, cały rok szkolny
 1. Kontrola w zakresie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

(§ 22 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

 Przedmiot kontroliOsoby podlegające kontroliOsoba odpowiedzialna, termin realizacji
kontrola stałaKontrola efektów działalności wychowawczej i profilaktycznej.  wychowawcy grup, pedagogdyrektor, na bieżąco
kontrola ustalona na podstawie kierunków polityki oświatowej państwaKontrola efektywności działalności dydaktycznej nauczycieli, jakości kształcenia oraz dostępności
i jakości wsparcia udzielanego dzieciom. Uwzględnianie w realizowanym procesie kształcenia zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci.
nauczyciele przeprowadzający  obserwacjedyrektor, według potrzeb
Kontrola stałaEfektywność zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć specjalistycznych realizowanych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w świetle wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny, wychowawca grupydyrektor według potrzeb
Efekty kształcenia umiejętności opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.    nauczyciele grupdyrektor według potrzeb
Skuteczność zespołowego rozwiązywania problemów w przedszkolu.nauczyciele grupdyrektor według potrzeb

WSPOMAGANIE

            Szkolenia i narady dla nauczycieli:

 1. Szkolenia wewnętrzne podczas posiedzeń rady pedagogicznej.
 2. Szkolenia zewnętrzne organizowane na terenie przedszkola zgodnie z zapotrzebowaniem Rady Pedagogicznej.
 3. Szkolenia zewnętrzne organizowane poza przedszkolem przez podmioty wspierające edukację.
 4. Przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności przedszkola.
 5. Zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnych
  z zapotrzebowaniem szkoły.

Obszary wspomagania:

Diagnoza pracy przedszkola   (§ 22 ust. 1 pkt 3lit. arozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)
L.p.Przedmiot diagnozyUczestnicy diagnozyOsoby odpowiedzialne / realizatorzyUwagi
1.Współpraca pedagoga specjalnego z innymi podmiotami na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia zawodowego, organizacje pozarządowe, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, asystent rodziny, pomoc nauczyciela, kurator sądowy, pracownik socjalny itp.).Pedagog specjalnydyrektorTermin: styczeń-luty   Pytanie kluczowe – w jakim stopniu współpraca pedagoga specjalnego z innymi podmiotami zwiększa jakość udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
2.Ocena realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego za miniony rok szkolny (wg sposobu wykorzystania wniosków ustalonego przez radę pedagogiczną – art. 70 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe).Przewodniczący zespołu nauczycieli i zespołu specjalistówdyrektorTermin: marzec   Pytanie kluczowe – jakie są efekty wdrożenia wniosków z ubiegłorocznego nadzoru?
3.Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci.Wychowawcy grup przedszkolnych, pedagog specjalny i inni specjaliścidyrektorTermin: styczeń-luty   Pytanie kluczowe – czy dotychczasowe zasady i formy współpracy z rodzicami są efektywne w pozyskiwaniu rodziców do współpracy?
4.Aktualizacja rozpoznania potrzeb wychowawców grup w zakresie znajomości metod zdalnego nauczania, technik i narzędzi multimedialnych (w związku z ewentualnym powrotem zdalnego nauczania).  Wychowawcy grup przedszkolnychdyrektorTermin: wrzesień   Pytanie kluczowe – Jaki jest stan przygotowania nauczycieli do realizacji zadań przedszkola w warunkach nauczania zdalnego?
5.Stan techniczny sprzętu komputerowego przeznaczonego dla wychowawców grup i dzieci, kompatybilność oprogramowania, sprawność Internetu (w związku z ewentualnym powrotem do zdalnego nauczania).Wychowawcy grup przedszkolnychdyrektorTermin: wrzesień   Pytanie kluczowe – jaki jest stan przygotowania przedszkola do prowadzenia nauczania zdalnego?  
Planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego   (§ 22 ust. 1 pkt 3lit. brozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)
L.p.Obszar do rozwoju, w tym zdefiniowany w wyniku diagnozyAdresaci wspomaganiaZaplanowane działaniaUwagi
1.Wsparcie psychologiczne dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie ich państwa.Wychowawcy grup przedszkolnychWarsztaty umiejętności wspierania   dzieci w sytuacji kryzysowej i traumatycznej. 
2.Budowanie współpracy z rodzicami, w szczególności z rodzicami dzieci niebędących obywatelami polskimi.Wychowawcy grup przedszkolnychWarsztaty umiejętności aktywnego słuchania, rozpoznawania potrzeb, udzielania wsparcia. 
3.Doskonalenie warsztatu pracy wychowawców w zakresie metod, technik i narzędzi wykorzystywanych podczas pracy zdalnej (w ramach przygotowania do ewentualnego powrotu zdalnego nauczania).Wychowawcy grup przedszkolnych, w szczególności nowozatrudnieni (wg zgłoszonych potrzeb)Warsztaty umiejętności wykorzystania technik, metod i narzędzi multimedialnych. 
4.Doposażenie przedszkola w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć zdalnych (w ramach przygotowania do ewentualnego powrotu zdalnego nauczania).Wychowawcy grup przedszkolnychUzupełnienie infrastruktury IT, oprogramowania i Internetu, niezbędnych do efektywnego korzystania z platformy edukacyjnej. 
5.Diagnoza potrzeb przedszkola i indywidualnych potrzeb wychowawców grup w zakresie doskonalenia zawodowego.Wychowawcy grup przedszkolnychUstalenie tematyki i harmonogramu szkoleń nauczycieli. 
Prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad   (§ 22 ust. 1 pkt 3lit. crozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)
L.p.Działanie rozwojoweForma wspomaganiaTerminUwagi  
1.Doskonalenie warsztatu pracy wychowawców grup: „Metody wspierania dziecka niebędącego obywatelem polskim w kryzysie wywołanym trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i wcześniejszym kształceniem za granicą”.Opracowanie materiału pomocniczego dla wychowawców grup przedszkolnych.Październik-listopad 
2.Doskonalenie systemu zastępstw za nieobecnych wychowawców grup przedszkolnych.Utworzenie banku scenariuszy zajęć do wykorzystania podczas zastępstw.Według potrzeb 
3.Tworzenie zasobów do opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznych.Szkolenie dot. istoty innowacji. Konsultacje metodyka. Uwzględnienie kreatywności nauczyciela w regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego.Według potrzeb 
4.Zapoznanie ze statutowymi zasadami organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ustalonymi w statucie przedszkolaSzkolenie.Według potrzeb 
5.Wdrażanie nowych aktów prawnych i zmian w przepisach (sukcesywnie do ukazujących się aktów prawnych).Szkolenie wewnętrzne.Według potrzeb 

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej:

MiesiącRodzaj posiedzeniaGłówne zagadnienia
sierpień 2022    organizacyjne– zapoznanie z wytycznymi MEiN
i Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023, – zapoznanie nauczycieli z przydziałem czynności na nowy rok szkolny, – omówienie kalendarza uroczystości przedszkolnych, – zatwierdzenie dokumentacji,
wrzesień 2022  organizacyjne – zapoznanie nauczycieli z planem nadzoru pedagogicznego, – zatwierdzenie dokumentacji, – ustalenie organizacji roku szkolnego, – przedstawienie założeń programu wychowawczo – profilaktycznego, – przedstawienie założeń programu własnego.
listopad 2022  programujące/ organizujące– szkolenie RP, – sprawy organizacyjne, – wyniki obserwacji – plany działań wspierających – założenia planu finansowego  
luty 2023    podsumowujące– podsumowanie pracy przedszkola za  I półrocze roku szkolnego, – przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, – rekrutacja
marzec/kwiecień 2023    analityczne / programująceProjekt organizacji przedszkola (zaopiniowanie przez RP),
czerwiec/lipiec/
sierpień 2023  
podsumowujące– przedstawienie sprawozdania ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

Awans zawodowy nauczycieli:

Imię i nazwisko nauczycielaData rozpoczęcia okresu przepracowania (stażu)Aktualny stopień awansu zawodowegoMentor
Marta Lisiewska01.09.2022nauczyciel początkującyAnna Kruk
Agnieszka Deptuła  01.09.2020nauczyciel mianowany 
Anna Darkowska01.09.2022nauczyciel mianowany 

OBSERWACJE

Cel ogólny: ocena efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych zadań wynikających
z wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz kierunków polityki oświatowej państwa.

Cele obserwacjiTemat obserwacji
Stosowane przez nauczycieli sposoby wzmacniania pozytywnego klimatu przedszkola. Wpływ pozytywnego klimatu szkoły na jakość organizowanej dodatkowej opieki i pomocy uczniom w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 oraz poczucie bezpieczeństwa uczniów.Stosowanie zasad obowiązujących
w szkole w zakresie organizowania dodatkowej opieki i pomocy uczniom
w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
Prowadzenie przez nauczycieli zajęć realizowanych online (cele, kryteria, zadania, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć) – obserwacja zajęć otwartych.Prowadzenie zajęć otwartych w formie online (cele, kryteria, zadania, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć).
Roztropne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne przez nauczycieli i dzieci
w procesie kształcenia.
Realizacja zajęć z uwzględnieniem narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli
w zakresie stosowanych form i metod wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Stosowane przez nauczycieli formy
i metody wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości
o zdrowie.
Gromadzenie informacji o działaniach nauczycieli w zakresie diagnozowania potrzeb dzieci,
w wyniku którego zapewnia się każdemu dziecku wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe w realizowanym procesie kształcenia i wychowania.
Uwzględnianie zróżnicowanych wyników diagnozy potrzeb dzieci
w udzielaniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
w realizowanym przez nauczyciela procesie kształcenia.
Działania nauczyciela obserwowane na spotkaniach z rodzicami.Nauczyciel pracuje zgodnie
z procedurami współpracy z rodzicami
i zapisami statutu przedszkola.   Nauczyciel współpracuje z rodzicami
w celu ustalenia optymalnego planu
i częstotliwości spotkań.   Rodzice są systematycznie informowani o postępach lub problemach dziecka.   Wychowawca, po wstępnej obserwacji, organizuje rodzicom spotkania ze specjalistami (np. logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem).   Nauczyciele diagnozują potrzeby rodziców w zakresie wzmocnienia ich roli wychowawczej.

Założenia obserwacyjne:

– wdrażanie dzieci i rodziców do aktywności na zajęciach i poza nimi- konkursy

 •  budowanie właściwych relacji interpersonalnych w płaszczyźnie dziecko- nauczyciel- rodzic
 •  warsztat pracy nauczyciela – w tym plany pracy, pomoce i środki dydaktyczne,
 •  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
 • dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci,
 • rozwijanie i kształtowanie samodzielności i współdziałania w wykonywaniu zadań,
 • kształtowanie postaw patriotycznych, wyrabianie szacunku dla tradycji, przeszłości, symboli narodowych,
 • współpraca z rodzicami.

PLAN OBSERWACJI PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INNYCH ZAJĘĆ I CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.

L.p.Imię i nazwisko wychowawcyRodzaj obserwowanych zajęćTermin obserwacjiOsoba dokonująca obserwacjiUwagi
1.Agata Bochniak- ObrębskaIndywidualizacja pracy z dzieckiem podczas zajęć.październikdyrektor 
2.Anna KrukRespektowanie norm społecznych przez dzieci.  grudzień  dyrektor 
3.Wszyscy nauczycieleZapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć prowadzonych w budynku oraz na placu zabaw.    cały rok szkolnydyrektor 
4.Agnieszka DeptułaFormy współdziałania z rodzicami oraz realizacja kontaktów z rodzicami.  cały rok szkolnydyrektor 
5.Anna Płoska Agata Bochniak- ObrębskaProwadzenie obserwacji pedagogicznych. ( rola rodziny)cały rok szkolnydyrektor 
6.Małgorzata KaczmarczykProwadzenie obserwacji, badań i zajęć logopedycznych.  listopad, cały rok szkolnydyrektor 
7.Zofia KrawczykKochamy dobrego Boga- obserwacja zajęć  marzecdyrektor 
8.Agnieszka ZalewskaWykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej w procesach edukacyjnych. (multimedalne)  styczeńdyrektor 
9.  Joanna PiórkowskaWykorzystanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi w rozwijaniu zainteresowań patriotycznych.listopad/ majdyrektor 
10.Monika FąkWykorzystywanie literatury dziecięcej w eliminowaniu zachowań negatywnych oraz wzmacnianiu właściwych zachowań u dzieci.  lutydyrektor 
11.Izabela PanuśWykorzystywanie zabaw tanecznych i integracyjnych do realizacji treści społecznych.  październikdyrektor 
12.Marta LisiewskaRozwijanie umiejętności ruchowych oraz postaw prozdrowotnych.kwiecieńdyrektor 

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023

Przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 31.08.2022r.

Rada Pedagogiczna zapoznała się z treścią Planu nadzoru pedagogicznego

na rok szkolny 2022/2023, oraz zaakceptowała.