Gminne Przedszkole w Baranowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2020/2021

PLAN  NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 Gminnego Przedszkola w Baranowie

 w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017, poz. 1658 z późn. zm.) oraz przepisów zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611 z późn. zm.) przy uwzględnieniu kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 3 lipca 2020 r.

 

Formami nadzoru pedagogicznego są:

 • Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy przedszkola.
 • Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:
  • organizowanie szkoleń i narad,
  • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
  • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie im wniosków wynikających z obserwacji.
 • Monitorowanie

Opracowano w oparciu o:

 1. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020:
 • Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Myszyńcu.
 • Promować placówkę w środowisku lokalnym.
 • Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki  (szkolenia, konferencje).
 • Kontynuować realizację  programów, projektów  edukacyjnych i akcji charytatywnych.
 • Doposażyć placówkę w nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęty RTV, AGD, szafki na pomoce dydaktyczne.
 • .Przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu.
 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Lp. Zawartość planu nadzoru pedagogicznego

 

Załączniki do planu nadzoru
I. Przedmiot  ewaluacji wewnętrznej i termin jej przeprowadzenia

 

Załącznik nr 1
II. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

 

Załącznik nr 2
III. Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 

Załącznik nr 3
IV. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.

 

Załącznik nr 4
V. Zakres monitorowania.

 

Załącznik nr 5

 

 Załącznik nr 1

I. Ewaluacja

Przedmiot ewaluacji – „Zarządzanie  przedszkolem służy jego rozwojowi”

Termin:– czerwiec 2021.

 1. Harmonogram ewaluacji:
Zadania do wykonania Termin Osoby odpowiedzialne
Opracowanie zagadnień kluczowych do ewaluacji.  

IX

Zespół do spraw ewaluacji:

Przewodnicząca zespołu:

J. Piórkowska

Członkowie:

B. Socha, A. Deptuła

 

Zatwierdzenie zagadnień przez dyrektora. IX Dyrektor

 

Opracowanie narzędzi do ewaluacji. X Zespół do spraw ewaluacji

 

Zbieranie informacji. XI – V Wszyscy nauczyciele

 

Opracowanie wyników i wniosków z ewaluacji. VI Zespół do spraw ewaluacji

 

Przedstawienie wyników i projektu wniosków dyrektorowi. VI Przewodniczący zespołu do spraw  ewaluacji

 

Zapoznanie rady pedagogicznej  z wynikami ewaluacji. VI Dyrektor

 

 

Załącznik nr 2

II. KONTROLA

Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Lp. Przedmiot kontroli/ tematyka Cel kontroli Źródła informacji Termin kontroli Osoba odpowiedzialna
1. Kontrola realizacji programów wychowania przedszkolnego.  

 

Wdrażanie nauczycieli do przestrzegania norm prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.

– analiza programu wych. w przedszkolu

 

VIII 2020r. Dyrektor
2. Zgodność prowadzenia dokumentacji pedagogicznej z przepisami prawa.

Systematyczność wypełniania dziennika lekcyjnego.

– analiza do odbioru upoważnień dzieci

– zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka

– zgłoszeń dzieci na zajęcia z religii

– analiza dzienników zajęć:  prawidłowości wpisów do dzienników zajęć.- analiza planów miesięcznych.

 

 

IX 2020r.

 

 

co miesiąc

Dyrektor
3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej. Analiza dokumentacji nauczyciela:

– arkusze obserwacji

– arkusze diagnozy

– informacje o gotowości szkolnej

 

X 2020r.

IV 2021r.

VI 2021r.

Dyrektor
4.

 

 

 

 

 

 

–  Dostosowanie zasad  i form     

   pomocy psychologiczno- 

   pedagogicznej do ind.  

   możliwości i potrzeb dziecka.

–        Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sposób udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej podczas bieżącej pracy, indywidualizacja pracy z dzieckiem.

 

– Analiza planów miesięcznych, dzienników zajęć, programów wspomagania i korygowania rozwoju. w  ciągu roku  szk.

 

 

Dyrektor

 

Załącznik nr 3

WSPOMAGANIE – planowanie i prowadzenie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, organizowanie szkoleń i narad

Zakres wspomagania Termin Osoba odpowiedzialna za realizację
Wspieranie nauczycieli w wybranych przez nich indywidualnych formach  podnoszenia kwalifikacji lub doskonalenia zawodowego . W ciągu całego roku Dyrektor,
Wsparcie nauczycieli na starcie , wspieranie w awansie zawodowym W ciągu całego roku Dyrektor, opiekunowie stażu
Szkolenia dla nauczycieli w ramach WDN, warsztaty wynikające z bieżących potrzeb – z uwzględnieniem szkoleń on – line W ciągu całego roku Dyrektor
Przedstawianie zmian w przepisach prawa oświatowego m.in. wytyczne i procedury związane z COVID-19. W ciągu całego roku Dyrektor

 

Załącznik nr 4

III. OBSERWACJE

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola/uroczystości przedszkolne, zebrania z rodzicami,  obserwacja nauczycieli w trakcie awansu/.

Lp. Cel obserwacji zajęć

 

Rodzaj obserwacji

zajęć

 

Termin Grupa wiekowa

Imię i nazwisko nauczyciela

1. Wykorzystanie edukacji przyrodniczej w kształtowaniu pojęć matematycznych dzieci. diagnozująca październik Gr. 4– latki

Barbara.S.

2. Dostosowanie metod  pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających posługiwaniu się  jęz. angielskim. diagnozująca marzec Gr. 5-6– latki

Anna D.

3. Wykorzystanie literatury dziecięcej w eliminowaniu zachowań negatywnych oraz wzmacnianiu właściwych zachowań u dzieci. diagnozująca Luty

 

maj

Gr. 4,5– latki

Agnieszka Z.

Gr. 3-latki

Agnieszka D.

4. Dostosowanie metod  pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.  Przestrzeganie praw dziecka.

 

kontrolno -wspomagająca grudzień Gr. 4 – latki

Izabela .P.

5.

 

 

 

Wykorzystanie zabaw dydaktycznych w kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci. Ocena aktywności dzieci na zajęciach. diagnozująca listopad Gr. 5 – latki

Anna .K

6. Nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Stosowanie metod i  form pracy przyczyniających się do kszt. kreatywnych  postaw, rozwijania wyobraźni i swobody twórczej dzieci. diagnozująca maj Gr.6 – latki

       Joanna. P.

 

Załącznik nr 5.

IV. MONITOROWANIE

Zakres monitorowania pracy przedszkola:

Obszar Zakres Termin realizacji
Prowadzenie zajęć oraz funkcjonowanie przedszkola w realiach pandemii · Dostosowanie bazy lokalowej – aranżacja wnętrz w reżimie sanitarnym– kąciki tematyczne Na bieżąco
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w realiach pandemii · Prawidłowość dokumentacji

· Realizacja zadań z planów

· Częstotliwość i formy  kontaktów z rodzicami

· Współpraca ze specjalistami

Na bieżąco
Realizacja stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (nauczyciele i ich opiekunowie stażu) · Zgodność działań nauczyciela z planem rozwoju zawodowego.

· Systematyczność realizacji zaplanowanych działań.

· Współpraca z opiekunem stażu i jego rola w zakresie pomocy w realizacji planu rozwoju

Na bieżąco
Bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola  – zagrożenia wynikające z trwającej pandemii · Upoważnienia do odbioru

· Monitorowanie wejść i wyjść

· Monitorowanie placu  zabaw

· Ustalenie zasad bezpiecznej zabawy

· Zdrowe żywienie w przedszkolu

· Realizacja tematyki bezpiecznej zabawy w planach pracy

Na bieżąco
Monitorowanie gospodarowania (zarządzania) czasem edukacyjnym przez nauczycieli, realizacja zalecanych warunkach i sposobach realizacji w podstawie programowej · Analiza zapisów w dziennikach zajęć rok szkolny

Plan  nadzoru pedagogicznego  na rok szkolny 2020/2021

przedstawiono  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2020r.