Gminne Przedszkole w Baranowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2017/2018

PLAN  NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 Gminnego Przedszkola w Baranowie

        w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).

 

Formami nadzoru pedagogicznego są:

 • Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy przedszkola.
 • Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:
 • organizowanie szkoleń i narad,
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie im wniosków wynikających z obserwacji.
 • Monitorowanie

Opracowano w oparciu o:

 1. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:
 • Współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Pogłębiać wiedzę z zakresu  udzielania dzieciom w przedszkolu  pomocy psychologiczno pedagogicznej i dążyć do szerszej współpracy  z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Nasilić pracę w obszarze wychowania patriotycznego w związku z obchodami 100 rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Nadal inspirować nauczycieli do wdrażania innowacji pedagogicznych.
 • Kontynuować działania mające na celu podniesienie standardu budynku przedszkola oraz jego stanu technicznego.
 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Lp. Zawartość planu nadzoru pedagogicznego Załączniki do planu nadzoru
I. Przedmiot  ewaluacji wewnętrznej i termin jej przeprowadzenia

 

Załącznik nr 1
II. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

 

Załącznik nr 2
III. Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 

Załącznik nr 3
IV. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.

 

Załącznik nr 4
V. Zakres monitorowania.

 

Załącznik nr 5

 

Załącznik nr 1

 1. Ewaluacja

Przedmiot ewaluacji –  „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”

 

Zdefiniowanie celu ewaluacji: – Zgromadzenie informacji o formach współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym i ich wpływu na rzecz wzajemnego rozwoju.

Termin: – czerwiec 2018.

 1. Harmonogram ewaluacji:
Zadania do wykonania Termin Osoby odpowiedzialne
Opracowanie zagadnień kluczowych do ewaluacji.  

IX

Zespół do spraw ewaluacji:

Przewodnicząca zespołu:

 A. Zalewska,

Członkowie:

A. Kruk, A. Deptuła.

 

Zatwierdzenie zagadnień przez dyrektora. IX Dyrektor

 

Opracowanie narzędzi do ewaluacji. X Zespół do spraw ewaluacji

 

Zbieranie informacji. XI – V Wszyscy nauczyciele

 

Opracowanie wyników i wniosków z ewaluacji. VI Zespół do spraw ewaluacji

 

Przedstawienie wyników i projektu wniosków dyrektorowi. VI Przewodniczący zespołu do spraw  ewaluacji

 

Zapoznanie rady pedagogicznej  z wynikami ewaluacji. VI Dyrektor

 

 

Załącznik nr 2

         Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Lp. Przedmiot kontroli/ tematyka Cel kontroli Źródła informacji Termin kontroli Osoba odpowiedzialna
1. Analiza programów wychowania przedszkolnego pod kątem zgodności z podstawą programową.  

 

 

 

Wdrażanie nauczycieli do przestrzegania norm prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.

 

 

 

 

 

 

Analiza wniosków o dopuszczenie do użytku programu wychowania

w przedszkolu.

– analiza programu wych. w przedszkolu

 

VIII 2018r. Dyrektor
2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

 

– analiza do odbioru upoważnień dzieci

– zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka

– zgłoszeń dzieci na zajęcia z religii

– analiza prawidłowości wpisów do dzienników zajęć.- analiza planów miesięcznych.

 

 

IX 2018r.

 

 

co miesiąc

Dyrektor
3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej. Analiza dokumentacji nauczyciela:

– arkusze obserwacji

– arkusze diagnozy

– informacje o gotowości szkolnej

 

X 2018r.

IV 2019r.

VI 2019r.

Dyrektor
4.

 

 

 

 

 

 

 

–        Dostosowanie zasad i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej do indywidualnych możliwości
i potrzeb dziecka,

–        Prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli .

–        Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczna
w zakresie udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 Sposób udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej podczas bieżącej pracy, indywidualizacja pracy z dzieckiem.

 

– Analiza planów miesięcznych, dzienników zajęć, programów wspomagania i korygowania rozwoju. Dwa razy w ciągu roku

 

 

Dyrektor

5. Bezpieczne organizowanie wyjść i imprez w oparciu o regulacje prawne wynikające ze statutu przedszkola. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu i poza nim

(w ogrodzie przedszkolnym, na wycieczkach, spacerach).

Wdrażanie naucz. do przestrzegania procedur stosowanych w przedszkolu.

 

 

 

 

Analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli, obserwacja bieżąca.

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Załącznik nr 3

III. Zakres wspomaganie nauczycieli .

a) diagnoza pracy przedszkola:

 • diagnoza pracy przedszkola jako zadanie nauczyciela – wybór metod i narzędzi diagnozy,
 • wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci – troska o psychospołeczne i fizyczne zdrowie dziecka,
 • wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • osiągnięcia rozwojowe sześciolatka.

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego:

 • inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, biblioteką pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • motywowanie nauczycieli do rozwoju w ścieżce awansu zawodowego jako jeden z czynników mających wpływ na podniesienie jakości pracy przedszkola,
 • inspirowanie do zdobywania nowych kwalifikacji i uprawnień – dofinansowywanie doskonalenia zawodowego – w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami przedszkola.

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad:

 • realizowanie w przedszkolu projektów edukacyjnych zewnętrznych,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami kulturalnymi działającymi na terenie województwa w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola,
 • udział w konferencjach naukowych, warsztatach metodycznych, kursach doskonalących.
 • nawiązanie współpracy z uczelnią wyższą, kształcącą nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • organizowanie różnych form doskonalenia nauczycieli (wewnętrznych i zewnętrznych):

 

Załącznik nr 4

 IV. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola:

Lp. Tematyka obserwacji Nauczyciel Termin Osoba odpowiedzialna
1. Wykorzystanie metod i form pracy w rozwijaniu wszechstronnego rozwoju dziecka. Pani A. Deptuła grudzień 2018r. dyrektor
2. Wykorzystanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi. w rozwijaniu zainteresowań patriotycznych. Pani A. Zalewska. listopad  2018r. dyrektor
3.

 

Dostosowanie  zasad i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej do indywidualnych możliwości  i potrzeb dziecka, Pani B. Socha styczeń 2019r  

dyrektor

4. Organizacja warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń   poprzez wspieranie samodzielnej dziecięcej aktywności , dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobraźni i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Pani A. Kruk

Pani J. Piórkowska

kwiecień 2018r

marzec 2018r.

dyrektor
5.

 

Nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Pani  A. Darkowska maj 2019r. dyrektor

 

Załącznik nr 5.

 1. Zakres monitorowania pracy przedszkola:

 

Tematyka monitorowania Źródła informacji Termin Osoba odpowiedzialna
Monitorowanie gospodarowania (zarządzania) czasem edukacyjnym przez nauczycieli, realizacja zalecanych warunkach i sposobach realizacji w podstawie programowej. Analiza zapisów w dziennikach zajęć Cały rok szkolny dyrektor
Monitorowanie osiągnięcia celów i realizacji treści z podstawy programowej (analiza uwzględniania treści kształcenia, stopniowania trudności. Analiza:

– Miesięcznych planów pracy wychowawczo  dydaktycznej

– Zapisów w dziennikach zajęć.

 

Cały rok szkolny

dyrektor
 

Monitorowanie efektów – próba potwierdzenia, czy i w jakim zakresie dzieci osiągnęły przewidywane efekty; jak prezentują się te wyniki w ujęciu grupowym i indywidualnym

 – Obserwacja dzieci podczas zajęć dydaktycznych, zabaw dowolnych,

– Analiza sprawozdań z obserwacji i diagnozy dzieci

na I i II półrocze.

Cały rok szkolny dyrektor
 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w przedszkolu

 

 

 

 

– Lustracja sal

– Obserwacja dzieci podczas zajęć dydaktycznych, zabaw dowolnych, zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

– Organizacja wycieczek w ciągu całego dnia.

Cały rok szkolny dyrektor
 

Plan nadzoru pedagogicznego  na rok szkolny 2018/2019

przedstawiono  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2018r.