Gminne Przedszkole w Baranowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2019/2020

PLAN  NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 Gminnego Przedszkola w Baranowie

        w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
 • Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

 

Formami nadzoru pedagogicznego są:

 

 • Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy przedszkola.
 • Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:
 • organizowanie szkoleń i narad,
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie im wniosków wynikających z obserwacji.
 • Monitorowanie

Opracowano w oparciu o:

 1. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019:
 • Należy utrzymać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym
 • Kontynuacja współpracy z rodzicami , poszukiwanie nowych form.
 • Przestrzeganie praw dziecka i norm społecznych.
 • Wzmocnić działania mające na celu skuteczne prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i współpracę z PPP.
 • Kontynuować działania doskonalące pracę nauczycieli w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 • Stosować w przedszkolu metody i formy pracy przyczyniające się do kształtowania kreatywnych postaw, rozwijania pomysłowości, wyobraźni i swobody twórczej dzieci. Wykorzystywać w pracy programy multimedialne, tablicę interaktywną.
 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:
 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

 

Lp. Zawartość planu nadzoru pedagogicznego

 

Załączniki do planu nadzoru
I. Przedmiot  ewaluacji wewnętrznej i termin jej przeprowadzenia

 

Załącznik nr 1
II. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

 

Załącznik nr 2
III. Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 

Załącznik nr 3
IV. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.

 

Załącznik nr 4
V. Zakres monitorowania.

 

Załącznik nr 5

 

Załącznik nr 1

 1. Ewaluacja

Przedmiot ewaluacji     „Rodzice są partnerami przedszkola”

Zdefiniowanie celu ewaluacji: – . Zbadanie, czy podejmowane formy współpracy  z rodzicami wpływają na jednokierunkowość oddziaływań                 

 wychowawczych i rozwój dzieci oraz na podniesienie jakości pracy przedszkola.

Termin: – czerwiec 2020.

 

 1. Harmonogram ewaluacji:
Zadania do wykonania Termin Osoby odpowiedzialne
Opracowanie zagadnień kluczowych do ewaluacji.  

IX

Zespół do spraw ewaluacji:

Przewodnicząca zespołu:

B. Socha

Członkowie: J. Piórkowska, A. Deptuła.

 

Zatwierdzenie zagadnień przez dyrektora. IX Dyrektor

 

Opracowanie narzędzi do ewaluacji. X Zespół do spraw ewaluacji

 

Zbieranie informacji. XI – V Wszyscy nauczyciele

 

Opracowanie wyników i wniosków z ewaluacji. VI Zespół do spraw ewaluacji

 

Przedstawienie wyników i projektu wniosków dyrektorowi. VI Przewodniczący zespołu do spraw  ewaluacji

 

Zapoznanie rady pedagogicznej  z wynikami ewaluacji. VI Dyrektor

 

 

Załącznik nr 2

         Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności    

                         dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

 

Lp. Przedmiot kontroli/ tematyka Cel kontroli Źródła informacji Termin kontroli Osoba odpowiedzialna
1. Analiza programów wychowania przedszkolnego pod kątem zgodności z podstawą programową.  

 

Wdrażanie nauczycieli do przestrzegania norm prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.

 

 

 

 

 

 

Analiza wniosków o dopuszczenie do użytku programu wychowania

w przedszkolu.

– analiza programu wych. w przedszkolu

 

VIII 2019r. Dyrektor
2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

Systematyczność wypełniania dziennika lekcyjnego.

– analiza do odbioru upoważnień dzieci

– zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka

– zgłoszeń dzieci na zajęcia z religii

– analiza dzienników zajęć:  prawidłowości wpisów do dzienników zajęć.- analiza planów miesięcznych.

 

 

IX 2019r.

 

 

co miesiąc

Dyrektor
3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej. Analiza dokumentacji nauczyciela:

– arkusze obserwacji

– arkusze diagnozy

– informacje o gotowości szkolnej

 

X 2019r.

IV 2020r.

VI 2020r.

Dyrektor
4.

 

 

 

 

 

 

 

–        Dostosowanie zasad i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej do indywidualnych możliwości
i potrzeb dziecka,

–        Prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli .

–        Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczna
w zakresie udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 Sposób udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej podczas bieżącej pracy, indywidualizacja pracy z dzieckiem.

 

– Analiza planów miesięcznych, dzienników zajęć, programów wspomagania i korygowania rozwoju. Dwa razy w ciągu roku

 

 

Dyrektor

5. Bezpieczne organizowanie wyjść i imprez w oparciu o regulacje prawne wynikające ze statutu przedszkola. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu i poza nim

(w ogrodzie przedszkolnym, na wycieczkach, spacerach).

Wdrażanie naucz. do przestrzegania procedur stosowanych w przedszkolu.

 

 

 

 

Analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli, obserwacja bieżąca.

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Załącznik nr 3

III. Zakres wspomaganie nauczycieli :

a) diagnoza pracy przedszkola:

 • Prezentowanie informacji o działalności przedszkola oraz wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego:

 • inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, biblioteką pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • motywowanie nauczycieli do rozwoju w ścieżce awansu zawodowego jako jeden z czynników mających wpływ na podniesienie jakości pracy przedszkola,
 • inspirowanie do zdobywania nowych kwalifikacji i uprawnień – dofinansowywanie doskonalenia zawodowego – w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami przedszkola.

c)  prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad:

 • realizowanie w przedszkolu projektów edukacyjnych zewnętrznych,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami kulturalnymi działającymi na terenie województwa w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola,
 • udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach doskonalących.
 • organizowanie różnych form doskonalenia nauczycieli (wewnętrznych i zewnętrznych):

 

Załącznik nr 4

 IV. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola:

Harmonogram  obserwacji zajęć ( hospitacji )     rok szkolny 2019/2020

 

Lp. Cel obserwacji zajęć

( hospitacji )

Rodzaj obserwacji

zajęć

(hospitacji)

Obszar edukacji

( podstawa programowa)

Termin Grupa wiekowa

Imię i nazwisko nauczyciela

1. Wykorzystanie edukacji przyrodniczej w kształtowaniu pojęć matematycznych dzieci. diagnozująca  Poznawczy

obszar rozwoju dziecka

listopad 5 – latki

J.Piórkowska

2. Wykorzystanie literatury dziecięcej oraz pomocy dydaktycznych w kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci. Ocena aktywności dzieci na zajęciach. diagnozująca Poznawczy

obszar rozwoju dziecka

grudzień 4 – latki

A.Darkowska

3. Wykorzystanie literatury dziecięcej w eliminowaniu zachowań negatywnych oraz wzmacnianiu właściwych zachowań u dzieci. diagnozująca Społeczny

obszar rozwoju dziecka

Styczeń 3 – latki

B. Socha

4. Wykorzystanie zabaw tanecznych i integracyjnych do realizacji treści z edukacji przyrodniczej. Wpływ zastosowanych zabaw na aktywność i zainteresowanie dzieci podczas zajęć diagnozująca  Poznawczy

obszar rozwoju dziecka

marzec 4 – latki

A.Kruk

 

 

 

 

Wykorzystanie zabaw dydaktycznych w kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci. Ocena aktywności dzieci na zajęciach. Poziom wiedzy i umiejętności dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej i matematycznej. diagnozująca Poznawczy

obszar rozwoju dziecka

kwiecień 6 – latki

A.Deptuła

5. Nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Stosowanie metod i  form pracy przyczyniających się do kszt. kreatywnych postaw, rozwijania wyobraźni i swobody twórczej dzieci. diagnozująca Poznawczy

obszar rozwoju dziecka

maj 6 – latki

A.Zalewska

 

Harmonogram obserwacji uroczystości – rok  szkolny 2019/2020

 

Lp. Rodzaj uroczystości Cel obserwacji Imię i nazwisko nauczyciela Termin

 

1. „Święto Naszej Pani” – uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej – spotkanie z emerytami.

 

Ocena: zaangażowania nauczycieli,  oprawa muzyczna,

 

J.Piórkowska

A.Deptuła

październik
2. Jestem sobie przedszkolaczek” – pasowanie na przedszkolaków – uroczystość z udziałem rodziców.  

Przygotowanie i zaangażowanie dzieci, scenografia zaangażowanie i pomoc rodziców, dobór repertuaru do charakteru uroczystości, atmosfera panująca podczas uroczystości.

 

 

B.Socha

A.Darkowska

październik
3. Światowy Dzień Pluszowego Misia A.Kruk

A.Darkowska

listopad
4. Spotkanie wigilijne z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. A.Zalewska,

A. Deptuła

grudzień
5. „Babcia z Dziadkiem dziś świętują”  – spotkanie z Babcią i Dziadkiem w przedszkolu. A.Kruk

Wych. grup

styczeń
6. „Zegnaj Zimo! Witaj Wiosno!” – powitanie wiosny. J. Piórkowska,

A. Deptuła

 

 

marzec

7. „Żegnaj przedszkole ” – uroczystość pożegnania absolwentów przedszkola /6 – latków z udziałem rodziców.       A.Zalewska

A.Deptuła

 

czerwiec

 

Załącznik nr 5.

V. Zakres monitorowania pracy przedszkola:

 

Tematyka monitorowania Źródła informacji Termin Osoba odpowiedzialna
Monitorowanie gospodarowania (zarządzania) czasem edukacyjnym przez nauczycieli, realizacja zalecanych warunkach i sposobach realizacji w podstawie programowej. Analiza zapisów w dziennikach zajęć rok szkolny dyrektor
Monitorowanie osiągnięcia celów i realizacji treści z podstawy programowej (analiza uwzględniania treści kształcenia, stopniowania trudności. Analiza:

– Miesięcznych planów pracy wychowawczo  dydaktycznej

– Zapisów w dziennikach zajęć.

 

rok szkolny

dyrektor
 

Monitorowanie efektów – próba potwierdzenia, czy i w jakim zakresie dzieci osiągnęły przewidywane efekty; jak prezentują się te wyniki w ujęciu grupowym i indywidualnym

 – Obserwacja dzieci podczas zajęć dydaktycznych, zabaw dowolnych,

– Analiza sprawozdań z obserwacji i diagnozy dzieci

na I i II półrocze.

rok szkolny dyrektor
 

 

Przestrzeganie praw dziecka.

Analiza przestrzegania i upowszechniania praw dziecka w przedszkolu.

– Prowadzenie zajęć upowszechniających prawa  dziecka w przedszkolu. /obserwacja zajęć/

rok szkolny dyrektor
 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w przedszkolu

 

 

Wdrażanie pracowników do przestrzegania procedur stosowanych w przedszkolu.

 

– Lustracja sal

– Obserwacja dzieci podczas zajęć dydaktycznych, zabaw dowolnych, zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

– Organizacja wycieczek w ciągu całego dnia.

– Przestrzegania przez pracowników przedszkola przepisów BHP i p.poż;

– Przestrzeganie statutu przedszkola oraz obowiązujących regulaminów i procedur.

rok szkolny dyrektor
 

              Plan nadzoru pedagogicznego  na rok szkolny 2019/2020

           przedstawiono  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2019r.