Gminne Przedszkole w Baranowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2021/2022

PLAN  NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 Gminnego Przedszkola w Baranowie

 w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 r., poz. 2215
  j. ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 t.j.).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 t.j. ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1551 t.j. ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r., poz. 2198 t.j.).

Podstawę do opracowania niniejszego planu nadzoru stanowią:

 • Wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora w roku szkolnym 2020/2021.
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • Kierunki nadzoru właściwego kuratora oświaty w roku szkolnym 2021/2022.

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej

na rok szkolny 2021/ 2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia
  w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze
  i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19
  w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi
  i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

 • w publicznych przedszkolach:

„Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”

Wnioski wynikające ze sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021:

1. Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Myszyńcu. Szukać nowych rozwiązań.

2. Promować placówkę w środowisku lokalnym.

3. Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki ( szkolenia, konferencje, webinaria).

4. Kontynuować realizację programów, projektów edukacyjnych i akcji charytatywnych.

 Cele nadzoru pedagogicznego:

 • Zaplanowanie i realizacja działań służących lepszej organizacji procesów edukacyjnych, służących rozwojowi dzieci z wykorzystaniem wniosków z nadzoru pedagogicznego
  z poprzedniego roku szkolnego, z przeprowadzanych badań i analiz, oceny efektywności nauczania, wychowania i opieki.
 • Ocena poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego
  w praktyce, a w szczególności: obowiązku dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów, indywidualizacji procesu kształcenia, zasad organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Diagnozowanie i monitorowanie efektów kształcenia oraz wychowania, indywidualnych osiągnięć każdego dziecka.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, doskonalenie ich umiejętności metodycznych i dydaktycznych.

Cel główny nadzoru pedagogicznego w Gminnym Przedszkolu w Baranowie:

 • Doskonalenie jakości pracy przedszkola.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w Gminnym Przedszkolu w Baranowie:

 • Nadzór pedagogiczny w przedszkolu sprawuje dyrektor.
 • Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.
 • Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:
  • jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,
  • obiektywnej oceny jakości pracy poszczególnych nauczycieli,
  • etyki zawodowej.

Formy nadzoru:

 • Kontrola – działania dyrektora prowadzone w placówce w celu oceny: stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; przebiegu procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu; efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności placówki.
 • Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań w placówce, ukierunkowanych na rozwój dzieci.
 • Ocenianie pracy nauczycieli.

Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady Pedagogicznej.
 2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 3. Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki przez wszystkich pracowników pedagogicznych.
 4. Systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy przedszkola we wszystkich obszarach jej działalności.
 5. Analizowanie obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej edukacyjnych z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wymagań wynikających z  podstawy programowej.
 6. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 7. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

KONTROLA

 Plan kontroli wewnętrznej w ramach nadzoru pedagogicznego.

 1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
  Przedmiot kontroli Osoby podlegające kontroli Zakres kontroli Osoba odpowiedzialna, termin realizacji
kontrola stała Prawidłowość i terminowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych (rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.):

–        dzienniki zajęć,

–        dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

–        dziennik innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika zajęć,

–        dokumentacja organizowanych wycieczek (rozporządzenie MEN
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki – Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).

losowo wybrani nauczyciele – terminowość i systematyczność wpisów,

–        zgodność z planem pracy,

–        gromadzenie dokumentacji wychowawcy grupy ( upoważnienia do odbioru dzieci, zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka, zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii),

–        systematyczna współpraca z rodzicami w zakresie organizacji działań wspomagających wychowawczą rolę rodziny,

–        realizacja różnych form współpracy
z rodzicami (plan współpracy z Rodzicami),

dyrektor,

cały rok szkolny

kontrola stała Kontrola zapewniania bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w przedszkolu. Stosowanie procedur bezpieczeństwa
w placówce.

Ocena przygotowania przedszkola do realizacji wytycznych GiS i MZ w czasie funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym.

wszyscy nauczyciele –        aktualność i dostępność obowiązujących procedur bezpieczeństwa w przedszkolu,

–        przekazanie dzieciom
i rodzicom obowiązujących

w przedszkolu regulaminów,

dyrektor,

cały rok szkolny

kontrola ustalona na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozporządzenie MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280).
 logopeda, wychowawcy, nauczyciele –        zgodność pomocy psychologiczno-pedagogicznej z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

–        prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej, (arkusze obserwacji, arkusze diagnozy, informacje o gotowości szkolnej),

dyrektor,

na bieżąco

kontrola ustalona na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa Zgodność konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego
z działaniami wymienionymi
w rozporządzeniu MEN z dnia
18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu
i form prowadzenia w szkołach
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1449).
zespół ds. programu wychowawczo-profilaktycznego –        program wychowawczo- profilaktyczny jest zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny,

–        realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego pozwala wspomagać wychowawczą rolę rodziny,

–        zadania określone w programie wychowawczo-profilaktycznym sprzyjają rozwijaniu wrażliwości na prawdę i dobro.

dyrektor,

IX 2021r.

 1. Kontrola przebiegu procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu.
  Przedmiot kontroli Osoby podlegające kontroli Zakres kontroli Osoba odpowiedzialna, termin realizacji
kontrola stała Ocena realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie jej rytmiczności oraz sposobu i warunków jej realizacji (rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.).
nauczyciele –        prawidłowa realizacja podstawy programowej,

–        systematyczność realizacji podstawy programowej,

–        kontrola dziennika zajęć.

dyrektor,

cały rok szkolny

kontrola stała (ustalona na podstawie wniosków
z nadzoru 2020/2021)
Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Myszyńcu. Szukać nowych rozwiązań. wychowawcy – organizacja zajęć z specjalistami (np. logopedą)

– grupowy plan współpracy z rodzicami

dyrektor,

na bieżąco

kontrola stała (ustalona na podstawie wniosków
z nadzoru 2020/2021)
Kontynuować realizację programów, projektów edukacyjnych i akcji charytatywnych. wszyscy nauczyciele – czynny udział w projektach i akcjach,

– zapisy w dziennikach zajęć

dyrektor,

cały rok szkolny

kontrola ustalona na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa Uwzględnianie w przebiegu procesów kształcenia i wychowania treści wychowania do wrażliwości naprawdę
i dobro. Kształtowanie postaw patriotycznych,  szlachetności, dbałości
o zdrowie i odpowiedzialności za środowisko. Edukacja ekologiczna.
nauczyciele –        realizowanie w/w treści podczas zajęć oraz realizacji programu własnego,

–        Program własny- Program edukacji ekologicznej pt. „Z ekologią za pan brat”. Realizacja zadań wynikająca

z harmonogramu w/w programu.

dyrektor

cały rok szkolny

kontrola ustalona na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa Uwzględnianie w przebiegu procesów kształcenia i wychowania zróżnicowanych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych wszystkich dzieci, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, roztropne korzystanie
w procesie kształcenia z narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne przez nauczycieli.
nauczyciele
z każdego etapu edukacyjnego
–        Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostosowanej do potrzeb dzieci i rodziców w czasie pandemii COVID -19 oraz w sytuacji zmiany trybu nauczania na zdalny,

–        Dbałość o prawidłowe i bezpieczne korzystanie z technologii informacyjno– komunikacyjnych przez dzieci i Rodziców.

–        Analiza programów wspomagania i korygowania rozwoju.

dyrektor,

cały rok szkolny

kontrola ustalona na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa Działania szkoły na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. nauczyciele –        Obserwacji treści wprowadzanych podczas zajęć,

–        Organizacja wycieczek, spacerów których celem jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz poznawanie polskiej kultury,

–        Organizacja występów teatrzyków o charakterze profilaktycznym.

dyrektor

cały rok szkolny

 • Kontrola efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
  Przedmiot kontroli Osoby podlegające kontroli Zakres kontroli Osoba odpowiedzialna, termin realizacji
kontrola stała Kontrola efektów działalności wychowawczej i profilaktycznej. nauczyciele –        prezentowane przez dzieci postawy, dyrektor,

na bieżąco

kontrola stała Kontrola efektywności działalności dydaktycznej nauczycieli. Uwzględnianie w realizowanym procesie kształcenia zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci. nauczyciele –        arkusze obserwacji,

–        arkusze diagnozy,

–        informacja o gotowości szkolnej,

–        grupowe programy wspierające

dyrektor,

według potrzeb

 

 

WSPOMAGANIE

 

            Szkolenia i narady dla nauczycieli:

 

 1. Szkolenia wewnętrzne podczas posiedzeń rady pedagogicznej.
 2. Szkolenia zewnętrzne organizowane poza przedszkolem przez podmioty wspierające edukację.
 3. Przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności przedszkola.
 4. Zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnych
  z zapotrzebowaniem placówki.

Obszary wspomagania:

Obszar Metody realizacji Osoba

odpowiedzialna

Wspomaganie nauczycieli
w wykonywaniu ich zadań statutowych poprzez przypomnienie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz uzgodnionego sposobu ustalania sposobu ich wykorzystania w celu doskonalenia pracy przedszkola.
Dyrektor w ramach sprawozdania
z nadzoru pedagogicznego przedstawia wnioski z pełnionego nadzoru, podając informację do protokołu rady lub w formie zapoznania z raportem cząstkowym (półrocznym i rocznym z realizacji nadzoru pedagogicznego lub
w informacji o pracy przedszkola).
dyrektor
Organizacja szkoleń i narad. Według harmonogramu posiedzeń rady pedagogicznej oraz szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem. dyrektor
Diagnoza potrzeb nauczycieli
w zakresie warsztatu pracy.
– Wzbogacanie ilości i jakości środków dydaktycznych.

– Współpraca z rodzicami

i środowiskiem lokalnym.

dyrektor
Wspomaganie wychowawców
w procesie rozwiązywania problemów wychowawczych.
– Udział w szkoleniach tematycznych. dyrektor,
Wspieranie nauczycieli
w realizacji planu rozwoju zawodowego.
– Bieżące monitorowanie realizacji planów rozwoju nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego. dyrektor,
opiekun stażu
Podnoszenie  jakości nauczania zdalnego (w sytuacji ograniczenia funkcjonowania przedszkola), uatrakcyjnianie metod kształcenia na odległość, wykorzystywanie narzędzi i zasobów cyfrowych. –  Zachęcanie do udziału
w szkoleniach dotyczących zdalnego nauczania.

– Motywowanie nauczycieli do kreatywności.

dyrektor
Promowanie kreatywności nauczycieli (innowacje pedagogiczne, udział
w programach ogólnopolskich, projektach, wykorzystywanie nowych technologii).
– Szkolenia tradycyjne

i internetowe.

– Spotkania w ramach WDN.

– Zajęcia otwarte.

dyrektor

Awans zawodowy nauczycieli:

Imię i nazwisko nauczyciela Aktualny stopień awansu zawodowego Termin stażu Termin dokonania oceny dorobku zawodowego Opiekun stażu
Agata Bochniak- Obrębska nauczyciel stażysta 01.09.2021 –

31.05.2022

czerwiec 2022 r. mgr Agnieszka Zalewska
Małgorzata Kaczmarczyk nauczyciel stażysta 01.09.2021- 31.05.2022 czerwiec 2022r. mgr Agnieszka Deptuła
Agnieszka Deptuła nauczyciel mianowany 01.09.2021- 31.05.2023 czerwiec 2023r.
Anna Darkowska nauczyciel kontraktowy 01.09.2019- 31.05.2022 czerwiec 2022r. mgr Barbra Socha

OBSERWACJE

Cel ogólny: ocena efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych zadań wynikających
z wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz kierunków polityki oświatowej państwa.

Osoba odpowiedzialna : dyrektor

Cele obserwacji Rodzaj obserwacji zajęć Osoby poddane obserwacji, termin obserwacji Termin
Wykorzystywanie edukacji przyrodniczej w kształtowaniu postaw ekologicznych diagnozująca B. Socha

-5- latki-

marzec
Wykorzystywanie literatury dziecięcej w eliminowaniu zachowań negatywnych oraz wzmacnianiu właściwych zachowań u dzieci. diagnozująca J. Piórkowska

– 3- latki-

luty
Wykorzystywanie zabaw tanecznych i integracyjnych do realizacji treści z edukacji przyrodniczej. Wpływ zastosowanych zabaw na aktywność i zainteresowanie dzieci podczas zajęć. diagnozująca A.Deptuła

-4- latki-

styczeń
Nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Stosowanie metod i form pracy przyczyniających się do kształtowania kreatywnych postaw, rozwijania wyobraźni. diagnozująca A.Kruk

– 6- latki-

maj
Wykorzystanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi w rozwijaniu zainteresowań patriotycznych. diagnozująca A.Zalewska

-4-5-6-latki-

listopad
Dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci i grupy. Tworzenie sytuacji edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego. diagnozująca I.Panuś

-5-latki-

grudzień
Rozwijanie umiejętności ruchowych oraz postaw prozdrowotnych. kontrolno- wspomagająca M.Kaczmarczyk

-4-latki-

listopad
Dostosowanie metod pracy do potrzeb dziecka wymagającego wsparcia w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgodność działań nauczyciela z zaleceniami. diagnozująca A.Bochniak-Obrębska

-4-5-6-latki

październik
Działania nauczyciela obserwowane podczas organizowanych uroczystości, konkursów, projektów itp. Uroczystości przedszkolne według „Organizacja wydarzeń przedszkolnych w roku szk.2021/2022”- zawarte w Rocznym Planie Pracy. (s.8) nauczyciele cały rok szkolny
Działania nauczyciela obserwowane na spotkaniach

z rodzicami.

Nauczyciel pracuje zgodnie
z procedurami współpracy
z rodzicami i zapisami statutu szkoły.

Nauczyciel współpracuje
z rodzicami w celu ustalenia optymalnego planu i częstotliwości spotkań.

Rodzice są systematycznie informowani o postępach lub problemach dziecka.

Wychowawca, po wstępnej diagnozie potrzeb, organizuje rodzicom spotkania ze specjalistami

(w razie potrzeb).

Nauczyciele diagnozują potrzeby rodziców w zakresie wzmocnienia ich roli wychowawczej.

wychowawcy cały rok szkolny

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/ 2022 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 14.09.2021r.

Rada pedagogiczna zapoznała się z treścią Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/ 2022, oraz go zaakceptowała.

Prezydium Rady Rodziców zapoznało się z Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/ 2022.