Gminne Przedszkole w Baranowie

Regulamin rekrutacji 2024/2025

Regulamin rekrutacji 2024/2025

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 5/2023/2024

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Baranowie

REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BARANOWIE

na rok szkolny  2024/2025

Podstawa prawna:

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

2. Uchwałę Nr VII/45/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie  ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina  jest organem prowadzącym.

3. Statut Gminnego Przedszkola w Baranowie.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Przedszkolu – rozumie się przez to Gminne Przedszkole w Baranowie,
Komisji – rozumie się przez to komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola,
Rodzicu – rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych,
Wniosku – rozumie się przez to wniosek rodzica do zgłoszenia dziecka do postępowania rekrutacyjnego (do Gminnego  Przedszkola w Baranowie).
Deklaracji – formularz deklarujący, że dziecko będzie nadal uczęszczało do przedszkola,
Wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
Samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

&1

Zasady ogólne

1. Przedszkole prowadzi postępowanie rekrutacyjne dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zasady i kryteria zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do przedszkola ogłasza dyrektor przedszkola w formie: pisemnego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w placówce oraz na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolebaranowo.pl
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2019 – 2021 (tj. dzieci 3,4,5 – letnie) zamieszkałe na obszarze Gminy Baranowo.

4. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Baranowo przyjmowane będą tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
6. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
7. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
8. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, wychowawcy grupy, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

&2

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny Kartę potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w wyznaczonym terminie.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. (wzór wniosku do pobrania w placówce przedszkola) .
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola musi być kompletnie wypełniony i złożony w terminie. Składa się go do dyrektora w przedszkolu lub osoby upoważnionej do odbioru wniosków.
5. Wniosek zawiera:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka potwierdzający tożsamość;
b) imiona i nazwiska rodziców dziecka;
c) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
d) adres poczty elektronicznej rodziców dziecka  /jeśli posiadają/ i numery telefonów rodziców dziecka,
6. Do wniosku dołącza się:
a) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zawartych w
§ 5ust. 1 niniejszego regulaminu:

– oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (załącznik nr 1),

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub   orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o      rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011 r. Nr 127, poz. 721, poz. 721,z późn. zm),

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z   dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

b) dokumenty potwierdzające spełnienie przez dziecko kryteriów dodatkowych zawartych w § 5 ust. 2.
7. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 6 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
8. Oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
9. Zgodność informacji zawartych we wniosku zgłoszenia dziecka lub karcie ze stanem faktycznym sprawdza dyrektor przedszkola, który przed naniesieniem zmian do systemu ma prawo poprosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku.

10.W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji  jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola odrębnym Zarządzeniem powołuje Komisję Rekrutacyjną.

&3

Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) analiza przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów pierwszeństwa,
b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
d) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka na wniosek rodzica;
e) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu.
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości (poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola) w formie listy z imionami i nazwiskami dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, uszeregowane w kolejności alfabetycznej .

5. Listę o której mowa w § 3 ust. 4 podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej do 4 kwietnia 2024r. Dokument opatrzony jest pieczęcią przedszkola i podpisem dyrektora.

&4

Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

1. Organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:
a) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,

b) zapoznanie z wykazami zgłoszeń dzieci do przedszkola,
c) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez dyrektora przedszkola.
3. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym:
a) składania podpisów przez członków Komisji,
b) sporządzenia list dzieci, o których mowa w § 3 pkt b
c) przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

&5

Etapy postępowania rekrutacyjnego

1. I etap postępowania rekrutacyjnego


W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI – wynikające z art.131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r., (Dz.U z 2021r. poz. 1082):

  1. wielodzietność rodziny kandydata

  2. niepełnosprawność kandydata

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  7. objecie kandydata pieczą zastępczą

2. II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria ustalone przez Organ Prowadzący przedszkole

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko już uczęszczające do przedszkola.

15

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie kandydata pracują, wykonują prace na podstawie umowy cywilno – prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

13

3.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie  kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu.

7

4.

Dziecko, które będzie korzystać pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej).

5

Maksymalna liczba punktów

40

& 6
Postępowanie uzupełniające

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

&7

Postępowanie odwoławcze

1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
2. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
3. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

&8

Terminy rekrutacji

1. Informacja o terminie rekrutacji zamieszczana jest na stronie internetowej przedszkola oraz przekazywana jest w formie informacji dla rodziców na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
2. Rekrutację prowadzi się w okresie:

–  od 01 marca do 08 marca 2024 r. – Wydawanie i przyjmowanie  deklaracji o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 01 marca do 22 marca 2024 r. – Wydawanie i przyjmowanie  kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.

– do 27 marca 2024 r. – Rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną.

4 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości / wywieszenie na tablicy informacyjnej  przedszkola / listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

3. Procedura odwoławcza:

do 11 kwietnia 2024 r. (w godzinach pracy przedszkola) – Uruchomienie procedury odwoławczej do dyrektora przedszkola. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 18 kwietnia 2024 r. – Rozpatrzenie i wydanie rodzicom odpowiedniego rozstrzygnięcia.

&9

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Gminne Przedszkole w Baranowie.

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica.

3. Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4. Pracownik Przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia kart zgłoszeń dzieci do przedszkola ma stosowne upoważnienie, załączone do dokumentacji rekrutacyjnej.

5. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania, są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania dziecka do przedszkola.

6. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowuje się w przedszkolu przez okres roku pod warunkiem że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata jest przechowywana do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

&10

Przepisy końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2024 r.