Gminne Przedszkole w Baranowie

INNORMACJA!

Harmonogram rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola w Baranowie.

Od 1 marca 2021r. rozpoczęły się zapisy do Gminnego Przedszkola w Baranowie na rok szk. 2021/2022

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola uczestniczą  w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie  z poniższym harmonogramem.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola prowadzone jest w terminach.

od dnia

do dnia

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

01 marca 2021r.

 

 

     12 marca 2021r.    w godzinach pracy przedszkola

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 

01 marca 2020r.

 

31 marca 2021r. w godzinach pracy przedszkola

 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wymaganych dokumentów.

 

08 kwietnia 2021r. do godz. 1500

 

Wywieszenie na tablicy informacyjnej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza

Do 15 kwietnia 2021r. w godzinach pracy przedszkola

Uruchomienie procedury odwoławczej do dyrektora przedszkola.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 22 kwietnia 2021r.

Rozpatrzenie i wydanie rodzicom odpowiedniego rozstrzygnięcia