Gminne Przedszkole w Baranowie

RODO

Klauzula informacyjna RODO

Działając w celu wypełnienie obowiązku opisanego w art. 13 RODO, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest

GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

06-320 BARANOWO

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 16

NIP: 758-19-47-0112.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Danych: iod@artaro.pl, Elżbieta Hałaburda.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze w związku z prowadzeniem przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

b) promowania osiągnięć placówki oraz jej podopiecznych, uczestniczenia w życiu placówki, informowaniu o wydarzeniach oraz wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, organizacji zajęć, konkursów, zawodów i ich dokumentowania oraz utrwalania pozytywnego wizerunku placówki i innych czynności przetwarzania związanych z działaniami Przedszkola, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej – na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.;

a)w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na placówce – zgodnie  z wymogami określonymi w źródłach prawa;

b)w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody lub przez 10 lat jeśli czas nie został w zgodzie określony.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Przedszkola.

7. Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.

8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym z wypełnieniem obowiązku organizacji opieki i wychowania przedszkolnego oraz obowiązku przedszkolnego, wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.