Gminne Przedszkole w Baranowie

PROCEDURA ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK

PROCEDURA ORGANIZACJI SPACERÓW  I WYCIECZEK

W GMINNYM  PRZEDSZKOLU W BARANOWIE

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516);
 2. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Cel procedury:

Procedura określa zasady postępowania podczas spacerów i wycieczek, których uczestnikami są dzieci uczęszczające do przedszkola.

Adresaci:

Wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do przedszkola.

&1

 1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Gminne Przedszkole w Baranowie.
 2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z innymi podmiotami .
 3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych i poza nimi.
 4. Działalność ta obejmuje następujące formy:
 • spacery i wycieczki edukacyjno – innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo – dydaktycznego;
 • wycieczki krajoznawczo – turystyczne niewymagające szczegółowego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego;
 • imprezy wyjazdowe – organizowanie imprez podczas wycieczki: Dzień Dziecka, pożegnanie przedszkola.

&2

 1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.
 2. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

&3

 1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
 2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna- kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załącznik do niniejszego regulaminu i są zatwierdzone najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola lub jego zastępcy.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodzica.
 4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.

&4

 1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i nauczyciele grup. Opieka ma charakter ciągły.
 3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest przedszkole.
 4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do miejsca docelowego.
 5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się Procedurę wypadkową dziecka obowiązującą w przedszkolu.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi w czasie burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody wycieczkę należy odwołać.
 1. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
 2. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.

&5

 1. Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizacją wycieczki.
 2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:
 • czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki;
 • wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola;
 • gromadzenie dokumentacji wycieczki;
 • dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki;
 • zorganizowanie transportu i wyżywienia.

&6

 1. Kierownikiem wycieczki przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
 2. Do podstawowych zadań kierownika wycieczki należy:
 • opracowanie z udziałem opiekunów szczegółowego Harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie Karty wycieczki;
 • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 • zapewnienie warunków do przestrzegania bezpieczeństwa;
 • określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu;
 • zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy;

&7

 1. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki mogą być nauczyciele przedszkola oraz po uzyskaniu zgody dyrektora inne osoby pełnoletnie biorące udział w spacerze lub wycieczce.
 2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci.
 3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci.
 4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
 • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki;
 • współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu.
 • nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

&8

 1. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
 2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
 3. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowana w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Karta wycieczki;
 2. Lista uczestników;
 3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów;