Gminne Przedszkole w Baranowie

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY LUB INNYCH PASOŻYTÓW W GMINNYM PRZEDSZKOLU W BARANOWIE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
CEL PROCEDURY
ZAKRES PROCEDURY

 1. Procedurę opracowano w celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dzieci w
  Gminnym Przedszkolu w Baranowie oraz ochrony przed rozprzestrzenianiem się wszawicy lub
  innych pasożytów w placówce.
 2. Procedura reguluje zasady postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy lub innych
  pasożytów w Gminnym Przedszkolu w Baranowie.
 3. Do przestrzegania Procedury zobowiązani są Dyrektor, rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele
  oraz pracownicy obsługi.
 4. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o wszawicy należy przez to rozumieć również inne
  pasożyty.
 5. Podstawa prawna niniejszej Procedury:
  1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
  z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
  2) Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania
  i zwalczania wszawicy u dzieci.
  3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

§2

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDURY

 1. Dyrektor umieszcza treści niniejszej Procedury na stronie internetowej Przedszkola.
 2. Dyrektor zapoznaje wszystkich pracowników Przedszkola z treścią niniejszej Procedury.
 3. Dyrektor we współpracy z Radą Rodziców zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów z
  obowiązującą w placówce Procedurą poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń.

§3

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

2

 1. Wszelkich zmian w opracowanej Procedurze może dokonywać Dyrektor Przedszkola z własnej
  inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej lub na wniosek Rady Rodziców.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej powinny być dokonywane w porozumieniu z Radą
  Rodziców.
 3. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami
  prawa.

§4

OBOWIĄZKI DYREKTORA, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW

PRZEDSZKOLA

 1. Uczestnicy niniejszego postępowania – zakres odpowiedzialności:
  1) Rodzice/prawni opiekunowie muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na
  bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u
  dziecka są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora lub innego
  pracownika Przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.
  2) Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania Dyrektorowi Przedszkola
  sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
  3) Pracownicy obsługi winni natychmiastowo zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia
  wszawicy w danej grupie wychowawcy bądź Dyrektorowi.
  4) Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w
  Przedszkolu, a wszystkim pracownikom higienicznych warunków pracy.
 2. Po stwierdzeniu wystąpienia przypadku wszawicy, Dyrektor i wychowawcy zobowiązani są
  powiadomić (np. drogą elektroniczną lub innymi kanałami przepływu informacji przyjętymi
  w grupach) wszystkich rodziców o zaistniałym zdarzeniu.
 3. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni odebrać
  dziecko z Przedszkola i przeprowadzić odpowiednie leczenie/kurację, zgodnie z treścią
  Załącznika nr 1 do niniejszej Procedury.
 4. Zaleca się, aby w trakcie leczenia/kuracji dziecko pozostało w domu, żeby zapobiec
  przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Dziecko powinno wrócić do Przedszkola po
  całkowitym zakończeniu leczenia/kuracji.
 5. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka w Przedszkolu Dyrektor lub osoba przez niego
  upoważniona:
  1) Zarządza odbiór przez rodziców/opiekunów wszystkich rzeczy zbędnych z szatni tj.
  pluszaki, plecaki, nadmiar odzieży na zmianę itp. i ich odpowiednią dezynfekcję
  przeprowadzić w domu, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszej Procedury (pkt 5).
  2) Zarządza odpowiednie sprzątanie i dezynfekcję sali, w której przebywają grupy.
  3) Organizuje pracę grupy w taki sposób, aby ograniczyć ich mieszanie się.

 1. W przypadku stwierdzenia wszawicy na terenie Przedszkola, wszyscy rodzice/prawni
  opiekunowie są zobowiązani do codziennego kontrolowania czystości głowy dziecka po
  przyjściu do domu, tj. po powrocie z Przedszkola, przychodni, sklepu, miejsc zbiorowych
  zabaw dzieci i innych miejsc skupiających ludzi.
 2. Dyrektor jest zobowiązany do zlecenia przeprowadzenia kontroli uprawnionej osobie,
  kontrolą obejmuje się wszystkie dzieci w Przedszkolu.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są informowani o terminie planowanej kontroli
  higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w danej grupie
  lub przekazanie takiej informacji za pomocą innych przyjętych kanałów wymiany informacji.
 4. Dyrektor Przedszkola, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów
  (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszej Procedury), zarządza
  dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w
  Przedszkolu z zachowaniem zasady bezpieczeństwa i komfortu psychicznego dzieci.
 5. Dyrektor lub osoba upoważniona przez Dyrektora Przedszkola zawiadamia indywidualnie
  rodziców/prawnych opiekunów dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności
  podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje
  rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich
  domowników i monitoruje skuteczność działań. Upoważniona przez Dyrektora Przedszkola
  osoba informuje Dyrektora Przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska. Postanowienia
  zawarte w ust. 3 – ust. 7 powyżej stosuje się odpowiednio.
 6. W okresie występowania przypadków wszawicy, po uzyskaniu pisemnej zgody, o której
  mowa w ust. 10 powyżej, osoba upoważniona przez Dyrektora Przedszkola kontroluje
  czystość głów dzieci codziennie, profilaktycznie co 7 dni (raz w tygodniu: poniedziałek).
  Postanowienia zawarte w ust. 13 – ust. 15 stosuje się odpowiednio.
 7. Wyrażenie pisemnej zgody na dokonanie kontroli czystości skóry głowy dziecka, o której mowa
  w ust. 10 powyżej jest bezterminowe i może zostać cofnięte tylko na piśmie.
 8. W przypadku niedoręczenia pisemnej zgody, o której mowa w ust.10 powyżej w
  terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Procedury do wychowawcy grupy,
  uznaje się, że rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na dokonanie kontroli czystości
  skóry głowy dziecka.
 9. W przypadku cofnięcia lub pisemnej odmowy rodziców/prawnych opiekunów na wyrażenie
  zgody, o której mowa w ust. 10 powyżej, Dyrektor Przedszkola informuje o zaistniałej sytuacji
  Radę Rodziców oraz wzywa rodziców /prawnych opiekunów do przedłożenia, w terminie nie
  później niż w terminie 3 dni od dnia wezwania, odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego
  potwierdzającego czystość skóry głowy dziecka.
 10. W przypadku notorycznego zaniedbywania higieny osobistej dziecka lub nie zastosowania się
  do zasad niniejszej Procedury, Dyrektor Przedszkola informuje Radę Rodziców oraz wzywa rodziców/prawnych opiekunów (nie więcej niż dwukrotnie) do podjęcia odpowiednich działań.
 1. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, o których mowa w ust. 15
  powyżej Dyrektor Przedszkola zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności
  wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców/prawnych opiekunów
  dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia.
 2. W miarę potrzeb Dyrektor Przedszkola we współpracy z Radą Rodziców organizuje działania
  edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej do rodziców/prawnych opiekunów
  (ulotki, informacje na tablicy ogłoszeń, zebrania z rodzicami).

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dyrektor Przedszkola zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów do przestrzegania i
  respektowania postanowień niniejszej Procedury.
 2. Z niniejszą Procedurą zostali zapoznani wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice dzieci
  uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Baranowie.
 3. Procedura została uzgodniona z przedstawicielami Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w
  Baranowie.
  Niniejsza procedura wchodzi z życie z dniem podpisania.
  Baranowo, dn. 15 marca 2023 r.

5
Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury

ZASADY PROFILAKTYKI i POSTĘPOWANIA W SPRAWIE
ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA WSZAWICY U DZIECI
(zgodne ze Stanowiskiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci)

 1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka zaleca się odizolowania (na okres nie
  krótszy niż 3 dni) dziecka od pozostałych dzieci uczęszczających do Przedszkola i zastosować
  dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
 2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.
  Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach
  narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny
  (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
 3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
 4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny
  być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na
  opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7
  – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie
  gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub
  obcięcie włosów.
 5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i
  moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60 ° (temp. powyżej 53,5
  zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy
  wyprasować gorącym żelazkiem.
 6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry
  głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku
  ich zauważenia.
 7. Rodzice powinni poinformować rodziców wszystkich innych dzieci z grupy, z którymi miało
  kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu
  wzajemnemu zakażaniu dzieci.

6
Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego, prawnego opiekuna Dziecka
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy mojego dziecka, tj.:
Imię i nazwisko: ……………………………………
Data urodzenia: …………………………………..
przez pielęgniarkę lub nauczyciela upoważnionych przez Dyrektora Gminnego Przedszkola w
Baranowie w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu.
Baranowo, dnia 20… r.

…………………………………………………….
Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka