Gminne Przedszkole w Baranowie

PROCEDURY mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć w Gminnym Przedszkolu w Baranowie

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr …../2020

Dyrektora Gminnego Przedszkola

                  w Baranowie

PROCEDURY

mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

w trakcie prowadzonych zajęć

w Gminnym Przedszkolu w Baranowie

 

Podstawa prawna:

 wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

W związku z funkcjonowaniem placówki podczas pandemii COVID-19 wprowadza się następujące procedury:

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;

II. Organizacja opieki w przedszkolu;

III. Procedura higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni;

IV. Procedura przygotowywania i wydawania posiłków;

V. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia;

 VI. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 VII. Szczegółowa procedura – zasady postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem obowiązująca w Gminnym Przedszkolu w Baranowie.

 

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Placówka będzie funkcjonowała w niezmienionych godzinach od 7:00 do 16:00. Po godzinie 8:30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola. Szatnia o godzinie 8:30 zostaje zamknięta, zdezynfekowana i udostępniana Rodzicom ponownie dopiero w godzinach odbioru dziecka z przedszkola. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, godziny odbioru mogą ulec zmianie.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców nie może być mniejsza niż 1,5 m.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Jednocześnie w szatni mogą znajdować się tylko dwie osoby.
 5. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 7. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 8. Zabrania się przynoszenia do placówki zabawek, koców, poduszek itp.
 9. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione, a każde wejście osób będzie monitorowane. Karta monitorowania obecności – Zał. Nr 1 do procedury.
 10. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem (Podpisane oświadczenie – zgoda), jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Pomiar zostaje odnotowany na specjalnej karcie – Zał. Nr 2 do procedury.
 11. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

 

 II. Organizacja opieki w przedszkolu

 1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci (na 1 dziecko minimum 1,5m2
 2. Z sali zostają usunięte wszelkie przedmioty, których codzienna dezynfekcja mogłaby być utrudniona.
 3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 5. Osoby pracujące z dziećmi zobowiązane są zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący minimum 1,5 metra.
 6. Należy wykonywać wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te powinny być wykonywane w taki sposób, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Przebywanie na placu zabaw odbywa się z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 8. Nie należy się organizowania żadnych wycieczek poza teren przedszkola
 9. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel placówki korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.
 10. W pomieszczeniach   sanitarnohigienicznych   zostają   powieszone   instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

III. Procedura higieny, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
 5. Pomoc nauczyciela – woźna oddziałowa odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 6. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników /dyrektor /.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

IV. Procedura przygotowywania i wydawania posiłków

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególna uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
 2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C lub je wyparzać.
 3. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.
 4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 

V. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. W placówce wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
 6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

 

VI. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się  bieżące  śledzenie  informacji  Głównego  Inspektora  Sanitarnego i     Ministra     Zdrowia,     dostępnych     na     stronach     gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
 • Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci,
 • Powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • Stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik:
 • należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
 • zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz
 • zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 2. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych numerów telefonów, w tym Stacji Sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.
 3. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

VII. Szczegółowa procedura – zasady postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem obowiązująca w Gminnym Przedszkolu w Baranowie.

 1. W przypadku zauważenia objawów:
 • gorączka powyżej 37,5 oC
 • kaszel,
 • duszności

należy zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.

 1. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce (leżakownia). Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
 2. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.