Gminne Przedszkole w Baranowie

Program wychowawczo-profilaktyczny Gminnego Przedszkola w Baranowie

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2016r.poz 1943 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 • Statut Przedszkola
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016.Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.59 ze zmianami)

 

Pomóżmy dzieciom,

by każdy z nich stał się tym,

kim stać się może”

Janusz Korczak

Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły i długotrwały.

Nauczyciel – wychowawca pomaga kształtować osobowość dziecka, wychowywać mądrych i dobrych ludzi, w poczuciu własnej tożsamości narodowej , wspiera wychowawczą rolę rodziny.

Program wychowawczy Gminnego Przedszkola w Baranowie stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

 • radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,
 • bezpieczeństwa,
 • poczucia własnej godności.
 • poczucia przynależności narodowej i społecznej.

I. Charakterystyka programu

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

 • Fizycznym
 • Emocjonalnym
 • Społecznym
 • Poznawczym

II. Warunki realizacji

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
 • spożywania posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

III. Założenia programu

ówne cele pracy wychowawczej:

 1. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
 2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 3. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem.
 4. Wyrabianie cech charakteru optymistycznego wychowanka.
 5. Nauczenie dzieci jak wyrażać swoje uczucia i jak nad nimi panować.
 6. Nauczenie dzieci sposobów radzenia sobie z niepowodzeniami i porażkami.
 7. Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka.

Cele operacyjne:

 1. Organizowanie sytuacji pozwalających poznanie własnych możliwości.
 2. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań .
 3. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
 4. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i ponoszenia za nie konsekwencji.
 5. Zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym- budowanie relacji: dziecko-nauczyciel-rodzic.
 6. Wyrobienie w dzieciach postawy optymizmu i poczucia pewności siebie.
 7. Kształtowanie umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji prozdrowotnych.

Przewidywane efekty:

Ukształtowanie dziecka:

 • empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych;
 • rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;
 • ceniącego wartości moralne;
 • tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi;
 • posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
 • znającego swoje prawa i obowiązki;
 • posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencjo swoich czynów;
 • rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

W naszym Przedszkolu:

DZIECKO:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpieczne.
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.
 8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.
 10. Jest radosne, pogodne i uśmiechnięte.
 11. Akceptuje odmienność innych ludzi.

RODZICE:

 1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 4. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 5. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
 6. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
 7. Otrzymują wskazówki jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z niepowodzeniami.

NAUCZYCIELE:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
 6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 7. Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka..
 12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka.
 13. Proponują rodzicom różne formy współpracy.
 14. Przekazują optymistyczne nastawienie do świata swoim wychowankom.

 IV. Plan działań wychowawczych

Cele ogólne

 1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.
 4. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.
 5. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.
 6. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.
 7. Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 8. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Metody:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem.
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, P. Dennisona, W. Sherborne, A. M. Kniessów. K. Orffa, R. Labana, M. Bogdanowicz, H. Tymichowej, E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

Zadania:

I. FUNKCJONOWANIE W GRUPIE

Cel: Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci.

Cele szczegółowe:

 • rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania, akceptowanie drugiego człowieka,
 • rozróżnianie dobra od zła,
 • przestrzeganie kompromisu w zabawie, rozwiązywanie konfliktów,
 • pomaganie niepełnosprawnym i innym,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
 • stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu przedszkolaka),
 • kształtowanie samodzielności,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej.

Formy realizacji:

 • zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,
 • muzykoterapia,
 • logorytmika,
 • formy teatralne,
 • literatura dla dzieci,
 • wystawy prac dziecięcych,
 • zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców,

2. OBYCZAJOWOŚĆ

Cel: Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,
 • dbanie o dobro własne i innych,
 • odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,
 • używanie form grzecznościowych,
 • kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,
 • rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
 • dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

Formy realizacji:

 • kronika przedszkolna,
 • uroczystości,
 • spotkania,
 • konkursy,
 • programy,

Kodeks przedszkolaka

 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
 3. Szanuję własność cudzą i wspólną.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
 7. Pomagam kolegom i koleżankom.
 8. Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 9. W przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.

REGUŁY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

 1. zachowania podczas posiłków,
 2. zachowania w łazience,
 3. zachowania w szatni,
 4. zachowania w sali,
 5. zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 6. zachowania podczas wycieczek i spacerów,
 7. zachowania podczas uroczystości.

 

 1. Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków
 • jemy w ciszy,
 • jemy powoli,
 • sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,
 • po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,
 • odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
 1. Reguły zachowań w łazience

a) mycie rąk (przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)

 • podwijamy rękawy,
 • moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,
 • zakręcamy kran,
 • otrząsamy ręce nad zlewem,
 • wycieramy dłonie ręcznikiem papierowym,

b) pielęgnacja zębów

 • do kubka wlewamy letnią wodę,
 • dwukrotnie płuczemy usta,
 • na szczotkę wyciskamy pastę,
 • myjemy zęby okrężnymi ruchami,
 • kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,
 • wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,
 • kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu..

c) higiena potrzeb fizjologicznych

 • korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,
 • zawsze po sobie spłukujemy toaletę,
 • myjemy ręce po wyjściu z toalety.
 1. Reguły zachowań w szatni
 • starannie układamy swoją odzież i buty,
 • pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,
 • po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,
 • przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,
 • starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,
 • pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.
 1. Reguły zachowań w sali
 • nie biegamy,
 • dzielimy się zabawkami,
 • mówimy umiarkowanym głosem,
 • gramy uczciwie,
 • nie bijemy innych,
 • sprzątamy po sobie,
 • nie niszczymy zabawek,
 • używamy zwrotów grzecznościowych,
 • słuchamy poleceń nauczyciela.
 1. Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
 • bezpiecznie korzystamy z urządzeń,
 • nie popychamy innych,
 • pomagamy młodszym kolegom,
 • nie oddalamy się z terenu ogrodu,
 • słuchamy poleceń nauczyciela.
 1. Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów
 • idziemy kolejno parami,
 • nie popychamy się,
 • uważnie słuchamy nauczyciela,
 • przestrzegamy zasad ruchu drogowego.
 1. Reguły zachowań obowiązujące podczas uroczystości, spotkań itp.
 • zajmujemy wyznaczone miejsce,
 • witamy się z gośćmi ,
 • uważnie słuchamy,
 • dziękujemy za przybycie,
 • żegnamy się z gośćmi,
 • wychodzimy w ustalonej kolejności.

SPOSOBY NAGRADZANIA, WYRÓŻNIANIA

I DEZAPROBATY DLA ZACHOWAŃ NIEPĄDANYCH

1.Formy nagradzania, wyróżniania:

 • nagradzanie uznaniem, pochwałą,
 • nagradzanie poprzez sprawienie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
 • obdarzania dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększenie zakresu jego samodzielności;
 • przywilej wykonania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej;
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;
 • tablica motywacyjna (buźka wesoła).
 1. Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:
 • rozmowa, tłumaczenie, wyjaśnienie;
 • wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
 • ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenia dziecku, aby je skłonić do autorefleksji;
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju;
 • modelowanie zachowania-empatia;
 • kącik ciszy;
 • tablica motywacyjna (buźka smutna)

V. Efekty działań wychowawczych

1. Efekty wychowania patriotycznego

Cel : Kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju i rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych oraz cech charakteru dobrego Polaka – patrioty.

Cele szczegółowe:

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
 • rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,
 • wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,
 • uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,
 • kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację
 • innych kultur i narodów,
 • szanowanie praw człowieka.

Formy realizacji:

 • zajęcia tematyczne,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • konkursy tematyczne,
 • wystawy okolicznościowe,
 • uroczystości.

KODEKS MAŁEGO PATRIOTY

 • Znam swoje imię i nazwisko. Potrafię opowiedzieć lub pokazać na palcach ile mam lat.
 • Umiem opowiedzieć o swoich potrzebach, wyrażać emocje. Próbuję panować nad swoimi emocjami negatywnymi.
 • Wymieniam członków swojej rodziny.
 • Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życi
 • Szanuję kulturę i tradycje narodowe.
 • Znam barwy swojego kraju, potrafią wskazywać spośród innych flagę Polski. Potrafię
 • prawidłowo ułożyć kolory flagi n z kolorowego papieru. Znam wygląd godła Polski.
 • Szanuję symbole narodowe.
 • Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
 • Znam nazwę stolicy Polski
 • Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.
 • Znam symbole Unii Europejskiej.
 • Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

 

 1. Efekty działań wychowania ekologicznego

Cel: Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,
 • ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,
 • kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,
 • zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody.

Formy realizacji:

 • wycieczki,
 • spacery, konkursy,
 • prace porządkowe,
 • prace hodowlane,
 • doświadczenia,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • eksperymenty,
 • akcje ekologiczne,

KODEKS MAŁEGO EKOLOGA

 • Nie łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników.
 • Nie śmiecę.
 • Dbam o zwierzęta.
 • Sadzę drzewa i krzewy.
 • Opiekuję się zwierzętami.
 • Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
 • Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Lp. Działanie Odpowiedzialni Termin
Zadanie I: Adaptacja dzieci do przedszkola

Zadanie 1: Współpraca z rodzicami

1. Zapoznanie rodziców z przedszkolem Dyrektor,

Nauczyciele

 

Dni adaptacyjne

2. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka.

 

Dyrektor,

Nauczyciele

wrzesień
3. Zebranie organizacyjne dla rodziców

 

Dyrektor,

Nauczyciele

sierpień
4. Informowanie rodziców o postępach

dzieci

Nauczyciele 2 x w roku
6. Plan współpracy z rodzicami Nauczyciele wrzesień,

 

7. Zachęcanie rodziców do współpracy i

wspomagania przedszkola

Dyrektor,

Nauczyciele

w ciągu roku

szkolnego

Zadanie 2: Adaptacja dziecka w przedszkolu
8. Zajęcia adaptacyjne Nauczyciele sierpień
Zadanie II: Budowanie systemu wartości

Zadanie 3: Rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci

9.  Obserwacje dzieci/ diagnoza  i rozmowy z rodzicami. Nauczyciele 2 x w roku szkolnym/

na bieżąco w roku szkolnym

10. Urządzenie kącików zainteresowań

dzieci

Nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
11. Dawanie dzieciom możliwości

swobodnego wyboru aktywności

Nauczyciele w ciągu roku

szkolnego

Zadanie 4: Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji
12. Powitanie dzieci, rozmowa o nastrojach Nauczyciele cyklicznie
13. Cykl zajęć związanych z wyrażaniem

emocji

Nauczyciele według rozkładu
14. Zachęcanie dzieci do rozmów o  swoich

niepowodzeniach i sukcesach

Nauczyciele w ciągu całego roku

szkolnego

Zadanie 5: Kształtowanie charakteru dzieci
15. Wyrabianie charakteru i cech

optymistycznego wychowanka. Opracowanie zasad zachowania się w

przedszkolu i poza nim.

Nauczyciele

wszystkich grup wiekowych

W ciągu całego roku szkolnego
Zadanie 6: Wszechstronny rozwój dzieci
19. Rozwój fizyczny dzieci: aktywność

ruchowa, ćwiczenia manualne,

samodzielność

Nauczyciele Według Planu
20. Rozwój duchowy dzieci: poznawanie

siebie, empatia, odróżnianie dobra i zła

Nauczyciele Według Planu
21. Rozwój społeczny dzieci: współpraca,

negocjacje, komunikacja, ograniczanie agresji

Nauczyciele Według Planu
22. Rozwój intelektualny dzieci: mowa,

liczenie, nabywanie wiedzy ogólnej

Nauczyciele Według Planu
23. Rozwój artystyczny dzieci: malowanie,

rysowanie, muzyka, teatr, kreatywność, ogólne obycie z kulturą

Nauczyciele Według Planu

Ewaluacja

 1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na rocznej radzie pedagogicznej.
 2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci.
 3. Sposoby ewaluacji:

a) obserwowanie i rejestrowanie postępów dzieci,

b) analiza dokumentów:

 • Program wychowawczy,
 • Księga protokołów rady pedagogicznej,
 • plany miesięczne poszczególnych grup,
 • arkusze obserwacji, dzienniki,

c) ankiety,

b) wytwory dzieci.

d) samoocena (refleksja nauczycieli)

 

VI. Plan działań profilaktycznych

CELE PROGRAMU

Cele główne programu:

 1. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Cele szczegółowe programu:

 1. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.
 2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
 3. Rozróżnianie dobra od zła.
 4. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.
 5. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych.
 6. Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.
 7. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).
 8. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
 9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
 10. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
 11. Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.
 12. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
 13. Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.
 14. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci internet.

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

 1. BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
 2. PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
 3. HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
 4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
 5. ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 6. PRZEDSZKOLE BEZ NAŁOGÓW
 7. AGRESJA I PRZEMOC
 8. DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM

CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

 

Nazwa bloku tematycznego

 

Zamierzone cele operacyjne

Dziecko:

 

1. Bezpieczeństwo na co dzień

– rozumie pojęcie bezpieczeństwo;

– reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.;

– wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz własnego adresu zamieszkania;

– wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców / opiekunów;

– zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;

– rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze;

– stosuje się do sygnalizacji świetlnej;

– wie, jakie są numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112);

– orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta);

– zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne;

– przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy);

– stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw / sprzętu / zabawek

– porusza się w miejscach dozwolonych;

– nie oddala się samo od grupy przedszkolnej;

– nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami, szkłem i in.;

– przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu / życiu oraz ich konsekwencje;

– wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych;

– samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny;

– gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka, pielęgniarkę (w miarę możliwości);

­– wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła

 

 

2. Piramida zdrowego żywienia

– poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej piętra);

– orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko         i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);

– dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą;

– wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne);

– podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu = przeziębianie się);

– przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;

– myje owoce i warzywa przed spożyciem.

 

3. Higieniczny tryb życia

– rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia;

– wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny;

– stosuje higienę na co dzień:

* myje ręce przed / po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;

* dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel);

* dba o czystość ubrania / bielizny;

* używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych;

* utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie (np. sprząta po sobie);

* zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu);

* rozumie istotę wypoczynku;

* wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;

* podkreśla rolę codziennych ćwiczeń fizycznych;

* uczy się podstawowych umiejętności relaksacji i odprężenia (higiena psychiczna);

* wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych;

* zasłania usta podczas kaszlu / kichania;

* unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą;

* wie o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach.

 

4. Ruch w życiu człowieka

– rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;

– posługuje się pojęciem zdrowie;

– wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;

– bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się;

– uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.);

– ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;

– dba o prawidłową postawę ciała;

– chodzi na spacery;

– wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu

 

5. Zagrożenia ze środowiska przyrodniczego

– wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;

– nie dotyka zwierząt bez pozwolenia ich właściciela,

– wie, że nie należy karmić bez zgody / drażnić zwierząt;

– zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia;

– orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np. o terenie strzeżonym przez psa;

– zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące);

– wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

– rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.

 

 

6. Przedszkole bez nałogów

– jest świadome niebezpieczeństw związanych                        z uzależnieniami / nałogami;

– prezentuje właściwą postawę PRZECIW;

– orientuje się w procesie uzależnienia człowieka od czegoś (zna ich niekorzystny wpływ na organizm);

– wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

– wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, leki, internet);

– nabywa umiejętność odmawianie NIE bez poczucia winy (asertywność);

– nie jest podatne na wpływ osób nieznajomych

 

 

7. Agresja i przemoc

– zna pojęcia: agresja i przemoc;

– umie nazwać swoje uczucia;

– odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);

– uczy się oswajać z własnym strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak przestraszyć swój strach?);

– bierze udział w zajęciach odreagowywania złości, np.:

* ludzik złości

* skrzynia złości (z gazetami)

* rysunek złości

* tabliczka złości, itp.

– potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);

– podaje sposoby na pokonanie złości;

– reaguje na różne formy agresji i przemocy;

– orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi;

– uczy się być asertywne;

– rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;

– wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk;

– przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;

– stara się być przyjazne dla otoczenia

8. Dziecko w świecie wirtualnym – zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);

– korzysta z internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych;

– nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw;

– zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego – nierzeczywistego);

– nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych

– dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

 

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

A. METODY

– podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i inne)

– problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)

– praktyczne ( ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, wycieczki i in.)

– eksponujące (np. film, ekspozycja i in.)

– programowane (z użyciem np. komputera i projektora)

 

B. FORMY

– indywidualne

– zespołowe

– grupowe (jednolite / zróżnicowane)

EWALUACJA PROGRAMU

Oceny efektów wdrożenia programu profilaktycznego dokonuje się na Radzie Pedagogicznej po  I i II semestrze roku szkolnego. Ewaluacja programu, polega na sporządzeniu krótkiego pisemnego sprawozdania z jego realizacji. Podstawę sprawozdania    z realizacji programu będą stanowiły:

 • obserwacja
 • rozmowy z innymi nauczycielami / pracownikami
 • własne wnioski i opinie
 • kontakt wychowawcy z rodzicami (wywiad)
 • analiza dokumentów (np. plany miesięczne, realizacja podstawy programowej, zapis  w dzienniku)
 • analiza wytworów pracy dzieci i stopnia ich zaangażowania
 • dodatkowe osiągnięcia, np. udział w konkursie.