Gminne Przedszkole w Baranowie

Regulamin korzystania z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu w Baranowie

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr5/08/2019 Dyrektora

Gminnego Przedszkola w Baranowie

Regulamin korzystania z wyżywienia

w Gminnym Przedszkolu w Baranowie

• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


1. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia przedszkolna w ramach prowadzonego żywienia dzieci. Wyodrębnia się oddzielne pomieszczenie na stołówkę.

2. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci z wydawanych posiłków.
3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.


WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ
§ 2


1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci.
2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie
2) II śniadanie
3) obiad

3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane
w systemie dekadowym. Ich treść ustala intendent wraz z kucharką, a zatwierdza dyrektor.
5. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.
7. Posiłki wydawane są z kuchni do stołówki przez personel kuchenny w godzinach:

1) Śniadanie : 9.00
2) II śniadanie : 11.00
3) Obiad : 12.30


8. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie obecności dzieci w danym dniu, oraz deklaracji ilości posiłków dokonaną przez rodziców / prawnych opiekunów.
9. Z posiłków można korzystać wyłącznie w placówce.


USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI
§ 3

1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
2. Opłaty za posiłki pokrywają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
3. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym.
4. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków – koszt wsadu do kotła.
5. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest także na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
6. Do podstawy obliczenia należności za koszt przygotowania posiłku na kolejny rok przyjmuje się średniomiesięczną wartość wydatków poniesionych w roku ubiegłym.
7. Wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dzieci określona jest w zarządzeniu dyrektora przedszkola. W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków zgodnie
z normami żywieniowymi, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja o wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej.


ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA DIET ŻYWIENIOWYCH U DZIECI
§ 4

1. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.
2. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych alergenu rodzice lub prawni
opiekunowie składają dyrektorowi przedszkola.
3. Do wniosku rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
o stwierdzonej alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów
spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.


WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI
§ 5


1. Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc znajduje się u intendenta.
2. Opłatę za wyżywienie dziecka należy wnosić do dnia
15 każdego miesiąca. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie nie jest pobierana. Zwrot nadpłaconej kwoty dokonywany jest w formie odpisu w następnym miesiącu.
4. Naliczanie opłaty żywieniowej w danym dniu dokonywane jest na podstawie zaznaczonej obecności dziecka przez wychowawcę/nauczyciela danej grupy w dzienniku zajęć lekcyjnych.
5. Deklaracji o ilości posiłków spożywanych przez dziecko dokonuje rodzic/ opiekun prawny jeden raz w roku w czasie wyznaczonym przez dyrektora. W przypadkach uzasadnionych możliwa jest korekta wcześniej dokonanej deklaracji w porozumieniu z dyrektorem i intendentem przedszkola.
6. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice/ opiekun prawny zalegający z opłatami są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia opłat. Pozostają oni dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za wyżywienie dziecka.
7. W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub zakończonej edukacji dziecka należy każdorazowo uregulować kwotę za wyżywienie. Nadpłata za wyżywienie zostanie zwrócona na konto wskazane przez rodzica/ opiekuna prawnego.
8. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie przez rodzica /opiekuna prawnego o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola – najpóźniej tego samego dnia do godziny 8.15.
9. Opłaty za dzieci, objęte pomocą, wnoszone są przez GOPS na podstawie wystawionych przez przedszkole not księgowych, z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym odrębnymi przepisami.


ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
§ 6


1. Posiłki spożywane są przez dzieci w stołówce przedszkolnej.
2. Nakrywanie do stolików odbywa się około 15 minut przed ustaloną godziną posiłku.
3. Posiłki nakładane są krótko przed spożyciem, by zachować wartości odżywcze i odpowiednią temperaturę.
4. W kuchni nie mogą przebywać inne osoby poza uprawnionymi.
5. Wszystkie posiłki nakłada i wydaje kucharka lub pomoce kucharki.
6. Podczas spożywania posiłków dzieci zachowują się kulturalnie. Należy przestrzegać zasad higieny, kultury i bezpieczeństwa.
7. Nadzór nad dziećmi sprawują nauczyciele, pomoc nauczyciela, personel obsługowy.
8. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce są odwożone przez personel obsługowy do zmywalni.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7


1. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych
w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje intendent.
3. Regulamin wchodzi w życie
po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości rodzicom i poprzez wywieszenie tekstu regulaminu na tablicy ogłoszeń.

Anna Darkowska

                                                                                 Dyrektor Gminnego Przedszkola w Baranowie


Załącznik do Regulaminu

WNIOSEK DO DYREKTORA
Gminnego Przedszkola w Baranowie

Wnioskuję o przygotowywanie dla mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

specjalnych posiłków zgodnych ze wskazaniami lekarza specjalisty.
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczania intendentowi listy produktów zakazanych w diecie mojego dziecka.

……………………………………………

/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

ZARZĄDZENIE NR 5/2019

DYREKTORA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BARANOWIE

z dnia 26.08.2019 r.

W SPRAWIE USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŻYWIENIE PRZEDSZKOLU

Na podstawie art. 106 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 ze zm.) działając w porozumieniu z organem prowadzącym

zarządzam

&1

  1. Przedszkole w Baranowie przygotowuje i wydaje posiłki:

1) Śniadanie

2) II śniadanie

3) Obiad

2. Do korzystania z wyżywienia w Przedszkolu uprawnione są dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Baranowie, zgodnie z deklaracją rodziców/ prawnych opiekunów/ osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem,

3. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci Gminnego Przedszkola w Baranowie wynosi 10 zł (słownie: dziesięć zł 00/100), w tym:

1) Śniadanie

2) II śniadanie

3) Obiad

4. Stawka o której mowa w ust. 3 obejmuje zakup surowców i produktów niezbędnych do przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła).

&2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora nr 3/12/0012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia dziennej stawki wyżywienia w ramach pobytu dziecka w przedszkolu.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości rodzicom i poprzez wywieszenie tekstu regulaminu na tablicy ogłoszeń.

……………………………………………………..

                                                                                           Dyrektor Przedszkola