Gminne Przedszkole w Baranowie

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole 700 – 845 , od godziny 900 – 1300 dla bezpieczeństwa dzieci Przedszkole jest zamknięte.  W razie potrzeby wcześniejszego wejścia do budynku Przedszkola, rodzice dzwonią dzwonkiem umieszczonym na drzwiach.
 2. Rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę pracownikowi obsługi pełniącemu dyżur w szatni.
 3. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka do sali bez opieki. Dzieci doprowadzane są na salę zajęć przez pracownika przedszkola lub osobę przyprowadzającą (np. rodzica) i przekazywane nauczycielowi.
 4. Rodzice mają obowiązek dopilnować, czy ich dziecko nie wnosi do przedszkola zabawek lub innych przedmiotów mających cechy niebezpieczne, mogące stworzyć zagrożenie.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie z wyszczególnieniem alergenów, na które dziecko jest uczulone (tylko wtedy będą przestrzegane).
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują wychowawcy grupy lub dyrektorowi przedszkola.
 3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka.
 5. Rodzice dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola, uaktualniają oświadczenia w pierwszym dniu września roku szkolnego.
 6. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 7. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 8. Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.
 9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 10. Życzenie rodziców, dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 11. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z szatni  zgłaszając pracownikowi dyżurującemu,  który przyprowadza je z danego oddziału.
 12. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
 13. Obowiązkiem nauczycieli oraz sprzątaczki jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 14. Na terenie szatni, z chwila oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

III. Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola

 1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16:00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 2. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 15minut.
 3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego posterunku policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

IV. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby

 1. W przypadku, gdy w czasie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpi podejrzenie o chorobę, nauczyciel lub dyrektor przedszkola powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o dolegliwościach dziecka.
 2. Dziecko zostaje odizolowane do momentu odebrania go przez rodziców (prawnych opiekunów).