Gminne Przedszkole w Baranowie

Roczny Plan Pracy – 2019/2020

                       

                                                  ROCZNY PLAN PRACY

                                                    Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                               na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) – 70 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019

 1. Należy utrzymać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym
 2. Kontynuacja współpracy z rodzicami , poszukiwanie nowych form.
 3. Przestrzeganie praw dziecka i norm społecznych.
 4. Wzmocnić działania mające na celu skuteczne prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i współpracę z PPP.
 5. Kontynuować działania doskonalące pracę nauczycieli w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 6. Stosować w przedszkolu metody i formy pracy przyczyniające się do kształtowania kreatywnych postaw, rozwijania pomysłowości, wyobraźni i swobody twórczej dzieci. Wykorzystywać w pracy programy multimedialne, tablicę interaktywną.

 

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 I. Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja.

 1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
 2. Doskonalenie systemu wychowawczego , kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych.
 3. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.
 4. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci
 5. Nabywanie wiadomości i umiejętności . Wyzwalanie aktywności poznawczej.
 6. Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku

II. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

III. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi.
 2. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
 3. Działania na rzecz środowiska społecznego.
 4. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
 5. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

IV. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

 1. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
 2. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
 3. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.
 4. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi.

I.Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja

 1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
 2. L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji poprzez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych oraz zamierzonych osiągnięć dzieci).

      Nauczyciele grup

    Trzy dni przed rozpoczęciem tematu kompleksowego.

  2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania i analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy własnej nauczyciela). Nauczyciele grup Po pierwszym i po drugim półroczu

   

  2.Doskonalenie systemu wychowawczego , Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów.

  L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1 Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – przygotowanie formy graficznej w salach.

        Nauczyciele grup

  15 wrzesień 2019r.
  3. Prowadzenie zajęć kształtujących postawy patriotyczne, społeczne; wartości powszechnie uznawanych za pozytywne. Nauczyciele grup 15 wrzesień 2019r.
  4 Gromadzenie literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, a także materiału do kształtowania inteligencji emocjonalnej – powielenie i przekazanie do grup.  

  Nauczyciele grup

   

  18 listopada 2019.

  5. Realizacja bajko terapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania – odnotowywanie w dzienniku. Nauczyciele grup zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
  6. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie. Nauczyciele grup Według potrzeb.
  7. Realizacja cyklu zabaw przeciw agresji – wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Nauczyciele grup Na bieżąco.
  8. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki.

  Wychowawcy grup

  Po pierwszym i drugim półroczu.
  9. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych tj.: życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość, odpowiedzialność. Nauczyciele grup Cały rok szkolny
  10. Opieka nad obeliskiem/cmentarzem, grobami upamiętniającymi ofiary wojny. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
  11. Udział dzieci w organizacji uroczystości szkolnych, środowiskowych z okazji świąt narodowych
  i religijnych.
  Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
  12. Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w akcjach charytatywnych. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
  13. Realizacja projektu edukacyjnego  np. Jestem małym patriotą, czy „Polsko bądź z nas dumna”. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.

   

3. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.

 1. L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
   
  1. Adaptacja dziecka w przedszkolu . Zorganizowanie „Dni otwartych”  w przedszkolu.
  2. Organizowanie warunków sprzyjających bezstresowej adaptacji dzieci przyjętych do przedszkola .
  3. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci.
  Wszyscy nauczyciele

  Nauczyciele grup młodszych

  Wszyscy pracownicy

  29,30,31.08.2019r.

  Wrzesień 2019r.

  Cały rok

  1. Przygotowanie w salach kącików zainteresowań:

  Przyrodniczego

  Konstrukcyjnego,

  Czytelniczego,

  Muzycznego

  i innych.

   

  Nauczyciele grup

   

   

  wrzesień 2019r.

   

  2. Podczas realizacji tematów kompleksowych – organizacja kącików do zabaw tematycznych (o ile tematyka na to pozwala) oraz tematycznych wystaw książek – zmieniać w zależności od realizowanej tematyki.    

    Nauczyciele grup

   

  Rok szkolny

  3. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych – odnotowywanie w dzienniku.  

  Nauczyciele grup

   

   

  Rok szkolny

   

  4. Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych – odnotowywanie w dzienniku.        Nauczyciele grup       Rok szkolny
  5. Systematyczna realizacja dyżurów – ustalić wykaz dyżurów i obowiązki dyżurnych. Nauczyciele grup

   5 -6 latków

         Rok szkolny
  6. Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej (segregowanie klocków, układanie zabawek itp.. – odnotowywanie w dzienniku.       Nauczyciele grup       Rok szkolny

   

4. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.

 1. L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i poza nim: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, wycieczkach. Przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż. oraz przepisów ruchu drogowego.

  ·         :Jestem bezpieczny w przedszkolu, w domu, na ulicy” – spotkania w przedszkolu z policjantem.

  • Bezpieczna zabawa w przedszkolu:
  • Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie.  Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.
  • Kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy.
  • Stosowanie się do regulaminów obowiązujących w placówce.
  • Przeglądy techniczne stanu budynki przedszkola i placu zabaw.
  • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola we współpracy ze strażą pożarną.

   

  Nauczyciele grup

   

   

   

  Dyrektor

  Nauczyciele grup

   

   

  Dyrektor

   

  Rok szkolny

   

   

   

  IX,  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rok szkolny

   

   

   

   

   

   

   

  X

   

  2. Bezpieczne zachowania w domu:

  • Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontekście z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.
    

  Nauczyciele grup

   

   

  Rok szkolny

   

  3. Bezpieczeństwo na drodze:

  • Praktyczne nauka przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po chodniku, poboczu.
  • Poznanie wpływu warunków atmosferycznych, pór roku na bezpieczeństwo na drodze.
  • Poznanie znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.
  • Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja).
   

    Nauczyciele grup

   

  Dyrektor

   

    Wrzesień/październik

   

  Rok szkolny

   

  4. Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom:

  • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń,
  • zwracanie uwagi na używanie przedmiotów takich jak: ręcznik, grzebień, chusteczki ,
  • rozumienie mycia rąk po wyjściu z toalety , przed posiłkami, po spacerze …
  • systematyczne mycie zębów  w grupach – zwracanie uwagi na utrzymywanie czystości przyborów do mycia zębów, wymiana przyborów w przypadku zużycia, zniszczenia,
   

  Nauczyciele grup

   

   

  Rok szkolny

   

  5. Zdrowe odżywianie:

  • Poznanie produktów wpływających na utrzymanie zdrowia.
  • Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców, warzyw, produktów i dań zawierających dużo witamin.
  • „Zdrowo jem, więcej wiem!”–. Stworzenie kącika eksponującego zdrowy styl życia.
  •  Podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi (spotkanie z lekarzem, pielęgniarką).
  • Rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów (odbycie wycieczki do gabinetu stomatologicznego)
  • Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków: sałatki owocowe, warzywne, szaszłyki owocowe,  kolorowe kanapki, soki owocowe i koktajle mleczne wzbogacone owocami sezonowymi, itp.
   

  Nauczyciele grup

   

   

  Rok szkolny

   

  6. Aktywny styl życia:

  • przyzwyczajanie do przebywania na świeżym powietrzu.
  • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

  –  organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z   formami ruchu na świeżym powietrzu;

  – przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce oraz   metodami twórczymi i aktywnymi;

  – systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych w każdej  grupie wiekowej,

         – udział w zabawach wyciszających i relaksujących z   wykorzystaniem muzyki,

         – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

   

   

   

  Nauczyciele grup

   

   

   

   

  Rok szkolny

   

   

5. Nabywanie wiadomości i umiejętności. Wyzwalanie aktywności poznawczej.

 1. L.p. Działania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1. Urządzenie kącików książek w każdej grupie – systematyczna zmiana księgozbioru, wzbogacanie i urozmaicanie oferty. Nauczyciele grup Rok szkolny
  2. – Realizacja programu „ Preorientacja zawodowa” – celem programu jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

  – Udział w projektach  edukacyjnych:

  ·         Ogólnopolski program- „Uczymy dzieci programować”.

  ·         Akcja kids and sport, zdrowo i sportowo.

  ·         Ogólnopolski projekt edukacyjny – „Las, dwa, trzy- matematyczne przygody wśród przyrody’.

  ·         Ogólnopolski projekt eduk. „Zdrowo jem, więcej wiem”

   

  Nauczyciele grup

   

          

       

   

   

   A.Darkowska

   

   

   

  Nauczyciele grup

   

   A.Deptuła

   

  Rok szkolny

  3. Umożliwianie dzieciom kontaktu ze sztuką teatralną na terenie przedszkola. Dyrektor

  Nauczyciele grup

  Rok szkolny
  4. Oglądanie przedstawień w teatrze. Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Nauczyciele grup

  5 -6 latków

  Rok szkolny
  5. Nawiązanie kontaktu z Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie. Nauczyciele grup Rok szkolny
  6. Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju codziennego czytania przez nauczycieli, rodziców i inne osoby. Wychowawcy, rodzice. W ciągu roku szk.
  7. Współpraca z innymi oddziałami przedszkolnymi w celu wymiany doświadczeń teatralnych, występy dzieci w szkole, GOKSiR, współpraca ze środowiskiem. Wychowawcy Cały rok szkolny
  8. Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji pod patronatem SANEPIDU. Wychowawcy Grupy IV Cały rok szkolny
  9.. Podejmowanie działań promujących zachowania ekologiczne:

  – Kształtowanie nawyku ochrony przyrody poprzez selektywną zbiórkę odpadów.

  – Rozbudzanie nawyku szanowania zieleni i utrzymania porządku w otoczeniu.

  – Poszerzenie wiedzy z zakresu dbania o środowisko.

  – umożliwienie dzieciom kontaktu z osobami, instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

  – Uczestniczenie w akcjach „Sprzątanie świata” , „Dzień Ziemi”

  Prowadzenie samodzielnych działań badawczych przez dzieci, w celu poznania zagadnień dotyczących ekologii

  –  Stworzenie  w  przedszkolu  kącika  przeznaczonego  do  segregacji  odpadów, przeprowadzenie z dziećmi z poszczególnych grup wiekowych pogadanki na tego przedsięwzięcia.

  – Prowadzenie działań polegających na obserwowaniu, gromadzeniu oraz utrwalaniu zjawisk i różnorodnych elementów związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

  – Założenie w salach „kącika małego przyrodnika”

  – Spacery  wycieczki po okolicy, przyrodnicze prowadzenie obserwacji pogody, pór roku, pogadanki.

   

   

   

   

  Nauczyciele grup

   

   

  Według grupowych

  planów pracy

   

 2.  5. Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku
 1.  
  L.p. Działania Odpowiedzialny Termin
  1.         Realizacja programu  „Chociaż mało mamy lat, poznajemy matematyczny świat” – rozwijanie umiejętności  matematycznych przedszkolaków.

  Stwarzanie warunków do realizacji edukacji matematycznej, aby stała się skuteczna i przyjazna dziecku.

  Nauczycielki poszczególnych grup, Osoby odp.  za projekt Rok szkolny

  2019/2020

  2.         Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. Służące do działań matematycznych Wszystkie nauczycielki Rok szkolny

  2019/2020

  3.         Opracowanie zestawów materiałów do edukacji matematycznej „Bawmy się matematyką” zawierającej zbiór wierszy, piosenek, zagadek, wyliczanek, quizów, konkursów oraz scenariuszy Wszystkie nauczycielki.

   

  Rok szkolny

  2019/2020

  4.         Jesienne figury” – ozdabianie figur geometrycznych jesiennymi darami natury – wystawa prac w holu przedszkola. Wszystkie nauczycielki Październik

  2019r.

  5.         Blok ,,Matematyka w kuchni” – poznawanie figur geometrycznych; ważymy, mierzymy – porównywanie ciężaru i wielkości; przygotowujemy przyjęcie – liczenie, dodawanie, odejmowanie; manipulowanie liczmanami. Wszystkie nauczycielki Marzec 2020r.
  6.         Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców dotyczących edukacji matematycznej Zgodnie z planem współpracy z rodzicami Wszystkie nauczycielki
  7.         „Geometryczne cudaki”- tworzenie zabawek z kartonów – ekspozycja najciekawszych prac w holu przedszkola.

  Blok ,,Aktywność plastyczna i matematyka” – manipulowanie figurami geometrycznymi, porównywanie kształtów, wielkości.

  Koordynator:

  Wszystkie nauczycielki

  Marzec 2020r.

   

  8.         Zorganizowanie Konkursu  matematycznego dla przedszkolaków pod hasłem „Zabawa z matematyką”  Koordynator: Maj 2020r.
  9.         Systematyczny zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną Dyrektor Rok szkolny

  2019/2020

  10.     Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej

  o nowe pozycje literaturę związane z edukacją matematyczną

  Dyrektor Rok szkolny

  2019/2020

  11.     Blok ,,Matematyka ukryta w bajkach i literaturze dla dzieci”- realizacja treści matematycznych w oparciu o bajki, wierszyki i wyliczanki. Wszystkie nauczycielki Rok szkolny

  2019/2020

  12.     Blok ,,Aktywność ruchowa i matematyka” – Olimpiada ruchowo – matematyczna – mierzenie długości; gry ruchowe z użyciem kostki. Wszystkie nauczycielki Kwiecień 2020r.
  13.     Blok ,, Matematyka na ulicy” – realizowany podczas spacerów – dostrzeganie kształtów figur geometrycznych w otoczeniu, posługiwanie się wiedzą matematyczną w sytuacjach życia codziennego. Wszystkie nauczycielki Rok szkolny

  2019/2020

  14.     Zorganizowanie szkolenia (warsztatu) „Przedszkolak w świecie matematyki” w ramach WDN- …………………………. Październik 2019r.
  15.     Udział rady pedagogicznej, w kursach, szkoleniach, warsztatach dotyczących edukacji matematycznej w przedszkolu Dyrektor Rok szkolny

  2019/2020

   

II. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

  • Wstępne,
  • Okresowe,
  • Końcowe
      

  Nauczyciele grup

  3-4 i 5 latków

   

  Do 15 październik 2019r.

  Do 31 stycznia  2020r.

  Do 10 czerwca 2020r.

  2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju. Nauczyciele grupy

  6 – latków

       Do 15 listopada   

               2019r.

  3. Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu (zajęcia logopedyczne w poradni i w przedszkolu). Logopeda, wychowawcy grup Wrzesień 2019r.- czerwiec 2020r.
  3. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych. Nauczyciele grup Rok szkolny
  4 Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju wybranych dzieci. Nauczyciele grup

  5- 6 letnich

  Do 30 października 2019r.
  5. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci  5- 6 letnich. Nauczyciele grup

  5- 6 letnich

  Od 15 listopada  2019r.

   

III. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 1. 1.Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi  w roku szk.2019/2020

   

  Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Odpowiedzialni       Uwagi
  1. Inauguracja roku szk. 2019/2020. Uroczyste otwarcie  nowo dobudowanej części przedszkola i placu zabaw. 06 wrzesień Dyrektor

  Wszyscy nauczyciele

   
  1.

   

  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka . Pasowanie na Przedszkolaka Wrzesień/

  październik

  B. Socha

  A. Darkowska

   
  3. Dzień Edukacji Narodowej

   

  październik J. Piórkowska

  A. Deptuła

   
  4. Światowy Dzień Pluszowego Misia

   

  listopad A. Kruk

  A. Darkowska

   
  5..   Zabawy Andrzejkowe listopad               Wychowawcy grup

   Instr. . zaj. art. – tanecz.

   
      6.

   

  Mikołajki grudzień Wychowawcy

  Dyrektor

   
  8. Świąteczne spotkanie z rodzicami – spotkanie opłatkowe grudzień A.Zalewska,  

  A. Deptuła

   
  9. Bal karnawałowy Styczeń/luty Wychowawcy grup

  Dyrektor

   
  10. Dzień z Babci i Dziadka styczeń A.Kruk 

  Wych. grup

   
  11. Zdrowo i wesoło witamy wiosnę

   

  marzec J. Piórkowska,  A. Deptuła

  Wychowawcy grup

   
  12. Światowy Dzień Ziemi

   

  kwiecień Wychowawcy grup  
  13. Święto Rodziny czerwiec B. Socha,  

   A. Darkowska

  Wychowawcy grup

   
  14. Pożegnanie absolwentów przedszkola czerwiec A. Zalewska,  

  A. Deptuła

   

   

   

  Wydarzenia przedszkolne, spotkania , udział dzieci w uroczystościach lokalnych, konkursach, przeglądach,  turniejach, festiwalach

   

  Lp.      Nazwa Termin realizacji Odpowiedzialni     Uwagi
  1. Spotkania z policjantem wrzesień/październik Dyrektor  
    2. Udział dzieci  5-6- letnich w przeglądzie ,,Pieśnią Patriotyczną Niepodległość Świętujemy’’ październik Wychowawcy grupy

  III,  IV

   
  3. Spotkania z aktorami teatru ,,Magik’’, „Arena”, „Smyk”

   z Białegostoku.

  wrzesień – maj Dyrektor  
  4. Cykl zajęć z psychologiem, logopedą z PPP październik/listopad Wychowawcy grup  
  5. Spotkania ze strażakami- trening ewakuacyjny, udzielanie pierwszej pomocy październik Dyrektor  
  6. Udział dzieci w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. styczeń Wych.  grupy III, IV  
  7. Cykliczne spotkania z bibliotekarzem ,rodzicami  – słuchanie bajek. wrzesień- maj Wych.  grupy II, III i IV  
  8. Spotkania z pracownikami GOKSiR- wykonanie ozdób wielkanocnych, marzec Wychowawcy grup  
  9. Wyjazd dzieci do TEATRU LALKI I AKTORA w Łomży

  Wyjazd do OCK w Ostrołęce.

  Październik/maj

   

  Dyrektor

  Wych. grup:   III i IV

   
  10.     Udział dzieci w imprezie środowiskowej ,,Festyn Rodzinny” czerwiec Instruktor tańca

  Wychowawcy grup II, IV

   

   

 2. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
 3. L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1. Organizacja udziału w konkursach zewnętrznych wg ofert. Nauczyciele grup

   

        Cały rok szk.
  2. Informacja o przedszkolu w prasie, na portalach  internetowych,

  w kronice przedszkolnej,                                                      

   na gazetkach przedszkolnych .

  A. Zalewska, 

  A. Deptuła

  J. Piórkowska

  B. Socha,  A. Darkowska,  A. Kruk

   

  Cały rok szk.

    

2. Działania na rzecz środowiska społecznego.

 1. L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1. Udział w akcji charytatywnej Pomóżmy pomagać” Nauczyciele grup

  Dyrektor

  Cały rok szk.
  2. Udział w akcji charytatywnej – zbieranie nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele grup

  Dyrektor

  Cały rok szk.
  3. „Edukujemy – pomagamy” zbiórka baterii REBA. Nauczyciele grup

  Dyrektor

  Cały rok szk.

   

3. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.

 1. Zadania Sposoby realizacji Termin i osoby odpowiedzialne
   

  1.      Organizacja zebrania z rodzicami na początek roku szkolnego.

  2.      Powołanie trójek grupowych, oraz rady rodziców przedszkola.

  3.      Ustalenie zakresu współpracy.

  4.       Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych

   

  ·         zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

  ·         przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk. 20192020

  ·         zapoznanie ze statutem placówki,

  ·         procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,

  ·         umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

  ·         bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

   

  Wrzesień.

  Dyrektor, nauczyciele grup

  Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań  

  ·         zapoznanie rodziców z  podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

  ·         udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 20192020

  ·         praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

  ·         dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie,

  ·         organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,

  ·         udział rodziców w wycieczkach,

  ·         pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości,

  ·         włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

  ·         informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci),

  ·         prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

  ·         włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody

   

   

   

   

  Cały rok szkolny.

  Nauczyciele, rodzice

   

   

   

  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

  ·         omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu,

  ·         informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela,

  ·         wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli,

  ·         wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami,

  ·         wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom.

   

   

  Cały rok szkolny.

  Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

   

4. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

 1.   Sposoby realizacji Osoba

  odpowiedzialna

  Termin realizacji  

  Uwagi

  1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Myszyńcu

   

  1.Przeprowadzenie   przesiewowych badań     logopedycznych  i  pedagogicznych w grupach  5 i  6-latków.

   

  2. Prowadzenie indywidualnych zajęć  logopedycznych w Punkcie filialnym  w Baranowie.

   

  3. Udział nauczycieli w szkoleniach prowadzonych     przez Poradnię  Psychologiczno- Pedagogiczną     Myszyńcu.

   

  4. Prowadzenie spotkań z rodzicami przez      specjalistów PP w Myszyńcu.

  5.       Cykl zajęć terapeutycznych w grupie 5- 6 latków (psycholog, logopeda).

  Dyrektor

  Logopeda z PPP w Myszyńcu

   

  Logopeda

   

  Dyrektor

   

  Dyrektor

   

  Dyrektor

   

  Wrzesień- październik

   

   

   

  Wrzesień- czerwiec

   

   

  Zgodnie z harmonogramem szkoleń PP

  zgodnie z ustaleniami z Dyr.PP w Myszyńcu

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Szkoła Podstawowa

  im. J. Pawła II         w Baranowie

  1. Udział dyrektora przedszkola, wychowawczyni i dzieci pięcio – sześcioletnich w uroczystości    szkolnej ,,Pasowanie na  ucznia klasy I’’.

   

  2. Wspólne zabawy na placu  przedszkolnym z uczniami klas pierwszych.

   

  3. Udział 5 i 6-latków w spektaklach teatralnych wystawianych przez uczniów SP w Baranowie.

   

  4.Udział pierwszoklasistów uczęszczających do  SP w Baranowie w  spektaklach teatralnych organizowanych w  przedszkolu.

   

  5. Wspólne zabawy ruchowe   w hali sportowej i na boisku  szkolnym.

  6. Organizowanie występów artystycznych dzieci-    dzieciom.

  Dyrektor przedszkola

  Barbara Socha

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wychowawcy 5 i 6-latków

   

   

   

   

  Dyrektor przedszkola

   

   

  Wychowawcy 5 i 6-latków

  Wrzesień

   

   

  wrzesień – czerwiec

   

  Wrzesień- czerwiec

   

   

  W ciągu roku

   

   

  Maj – czerwiec

   

  W ciągu roku

   

   
  3. Gminny

  Ośrodek Kultury Sportu  i Rekreacji w Baranowie

   

  1. Udział przedszkolaków w   organizowanych przez   GOKSiR konkursach ,  przeglądach, festynach,  galach.

   

   2. Czynny udział przedszkolaków  w  imprezach

       środowiskowych:  Dożynki Gminno- Parafialne,  ,,Niedziela na wesoło’’ oraz  innych organizowanych w  środowisku.

   

  3. Udział dzieci w organizowanych przez  GOKSiR warsztatach  artystycznych.

   

  Wych.  5 -6  latków

   

  Wych.  5 -6 latków

   

  Wych.  grup

   

  Wrzesień – czerwiec

   

   

  Wrzesień – czerwiec

   

   

  W ciągu roku

   
  4. Współpraca z władzami Gminy 1. Udział wójta, przedstawicieli Rady 

     Gminy, w uroczystościach   przedszkolnych.

   

  2. Złożenie życzeń    okolicznościowych  

     pracownikom Gminy oraz   pracownikom innych  miejscowych zakładów  pracy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,

  Dyrektor

   

   

   Wych.  grup

  Wrzesień- czerwiec

   

   

   

  Grudzień i kwiecień

   

   

  5. Współpraca z zakładami pracy, instytucjami 1. Zapraszanie przedstawicieli zakładów pracy na uroczystości przedszkolne i spotkania z dziećmi.

   

  2. Składanie życzeń z okazji Świąt resortowych.

   

  3. Pozyskiwanie sponsorów dla naszej placówki:

  – środki finansowe na wzbogacanie bazy przedszkola,

  – wytwory ich produkcji- środki czystości, artykuły spożywcze- nabiał, owoce, warzywa,

  – Środki pieniężne na zakup zabawek, sprzętu na plac zabaw.

  Dyrektor przedszkola

   

  Wychowawcy grup

  Dyrektor przedszkola, Rada Rodziców

   

   

   

  Wrzesień- czerwiec

   
  6. Biblioteka Publiczna w Baranowie 1.Cykliczne spotkania z bibliotekarzem oraz rodzicami– słuchanie wybranej literatury .

  2.Udział dzieci w konkursach plastycznych oraz zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

   

  3.Grupowe wypożyczanie   książek.

   

  Wychowawcy grup

  5 i 6- latków

  Raz w miesiącu

   

   

  W ciągu roku szk.

   

  Raz w miesiącu

   

   

   

   

   

   

  7. Teatr ,,Magik,

  Smyk, Arena”, Pasja

   

  8. Księgarnia ,,II TOM”

  w Poznaniu

   

   

  1.Spotkania z aktorami oraz udział dzieci w spektaklach teatralnych.

  2.Wzbogacenie księgozbioru biblioteczki przedszkolnej.

   

  3.Pozyskiwanie dla każdego dziecka nieodpłatnie książek do kolorowania.

  4. Pozyskanie dla placówki pomocy dydaktycznych

   

   

   

  Nauczyciele grup

  Dyrektor

   

   

   

   

   

   

  Wrzesień- czerwiec

   

  W ciągu roku szk.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9. Policja,

  Ochotnicza Straż Pożarna, Przychodnia Lekarska,

  1.       Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Przychodni Lekarskiej.

  2.       Przeprowadzenie treningu ewakuacyjnego oraz pokaz dzieciom w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy medycznej przez strażaków.

  Wychowawcy poszczególnych grup

   

  Dyrektor

   

   

  Wrzesień- czerwiec

   

   

IV.Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

 1.       1.Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
  L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia. Dyrektor    1 września 2019r.
  2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych. Nauczyciele 14 września 2019r. 

   

           2. Aktualizacja prawa wewnętrznego.

  L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1. Nowelizacja aktów prawnych :

   

   ZFŚS

               Dyrektor

       

         A. Zalewska.

         J. Piórkowska

     30 listopad 2019r.  

  04 listopad 2019r.

  2. Opracowywanie procedur i regulaminów. Dyrektor

  Zespół ds. procedur i regulaminów

  W razie potrzeb

   

3. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

 1.  
  Lp. Termin Rodzaj posiedzenia rady  pedagogicznej Tematyka Uwagi
  1. Sierpień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

  1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

  2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

  3.       Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia   …………………….

  4.       Przedstawienie zmian w prawie oświatowym i zarządzeń gminnych.

  5.       Zatwierdzenie rocznego planu pracy na nowy rok szkolny.

  6.       Przedstawienie  arkusza organizacji pracy.

  7.       Opinia rady pedagogicznej w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć.

  8.       Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia – opinia rady pedagogicznej.

  9.       Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

  10.   Sprawy bieżące.

   
  2.  Wrzesień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

  1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

  2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

  3.       Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia 30.08.2019r.

  4.       Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

  5.       Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami, harmonogram obserwacji zajęć wraz z obowiązującą dokumentacją, organizacja wspomagania nauczycieli, procedury przeprowadzania obserwacji)..

  6.       Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

  7.       Sprawy bieżące.

  8.       Wnioski i uchwały

   
  3. Listopad Szkoleniowa Porządek posiedzenia:

  1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

  2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

  3.       Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia  ……………….2019r.

  4.       Szkolenie rady pedagogicznej.

  5.       Sprawy bieżące – przedstawienie założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy – opinia.

  6.       Wnioski i uchwały

   
  4.

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.

  Styczeń/luty

   

   

   

   

   

   

  Podsumowująca analityczno-kontrolna

   

   

   

   

  Porządek posiedzenia:

  1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

  2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

  3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  4.       Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

  5.       Przedstawienie sprawozdań pracy  za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w poszczególnych oddziałach przedszkolnych..

  6.       Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze.

  7.       Wnioski i kierunki zadań na II semestr.

  8.       Sprawy bieżące.

   
   

  Luty

   

  Szkoleniowa

  Porządek posiedzenia:

  1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

  2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

  3.       Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia ……………. .

  4.       Szkolenie rady pedagogicznej.

  5.       Sprawy różne. Komunikaty.

  6. Czerwiec–sierpień Podsumowująca Porządek posiedzenia:

  1.      Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

  2.      Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

  3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  4.      Przedstawienie sprawozdania programu własnego „–  „……………………………………………………………………………………….

  5.      Przedstawienie sprawozdania z ewaluacji  –  „Rodzice są partnerami przedszkola”

  6.      Analiza pracy nauczycieli w II semestrze – sprawozdania.

  7.      Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

  8.      Sprawy bieżące.

  9.      Wnioski i uchwały

   

   

  1. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych .
  Lp. Zadanie Nazwisko i imię nauczyciela
  1. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Agnieszka Zalewska , Agnieszka Deptuła
  2. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Joanna Piórkowska
  5. Dekoracja szatni Barbara Socha, Anna Kruk, Anna Darkowska
  6. Informacje, ogłoszenia dla rodziców Barbara Socha, Agnieszka Deptuła  , Dyrektor
  8. Protokoły rady pedagogicznej Anna Kruk

   

  Zajęcia obowiązkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
  Zajęcia z języka angielskiego Anna Darkowska 02.09.2019r.
  Religia Zofia Krawczyk 02.09.2019r.

   

   

  Zajęcia dodatkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
  Muzyczno- taneczne Żaneta Cwalina-Śliwowska 01.10.2019r.

   

                        

              Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

  1. ,,Kocham  przedszkole” –  autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek;  wydawnictwo WSIP .

   –  program  edukacji przedszkolnej  realizują grupy; I i IV  /3 i 6 latki/

  1. „Rozwój – wychowanie – Edukacja” – autorzy; Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha: wyd. Nowa Era – program  edukacji przedszkolnej  realizują grupy; II i III : 4 i 5 latki/.

   

  1. Program nauczania języka angielskiego – „ENGLISH  PLAY BOX” – autorzy: Dorota Sikora – Banasik, Ewelina Wilkos;  wyd. Nowa Era

   

  1. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym-  „Kochamy dobrego Boga” – wyd.  Jedność

   

  Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego  2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).

                    

   

   

  Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2019r.

  Uzgodniono z rodzicami na zebraniach grupowych we wrześniu 2019r.