Gminne Przedszkole w Baranowie

ROCZNY PLAN PRACY 2021/2022

                       

                                            ROCZNY PLAN PRACY

                                                    Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                               na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) – 70 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

 

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021

 1. Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

w Myszyńcu. Szukać nowych rozwiązań.

 1. Promować placówkę w środowisku lokalnym.
 2. Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki ( szkolenia, konferencje, webinaria).
 3. Kontynuować realizację programów, projektów edukacyjnych i akcji charytatywnych.

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 1. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 1. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 1. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 1. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 1. Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja.
 2. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
 3. Doskonalenie systemu wychowawczego , kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.
 5. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci
 6. Nabywanie wiadomości i umiejętności . Wyzwalanie aktywności poznawczej.

 

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
  1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

 • Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.
 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi.
 2. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
 3. Działania na rzecz środowiska społecznego.
 4. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
 5. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

 

 1. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.
 2. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
 3. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
 4. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.
 5. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi.

 

 1. Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja

 

1.Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

 

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji poprzez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych oraz zamierzonych osiągnięć dzieci).  Nauczyciele     grup Trzy dni przed rozpoczęciem tematu kompleksowego.
2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania i analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy własnej nauczyciela). Nauczyciele grup Po pierwszym i po drugim półroczu

 

2.Doskonalenie systemu wychowawczego , wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów.

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1 Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – przygotowanie formy graficznej w salach. Nauczyciele grup 15 wrzesień 2021r.
2. Prowadzenie zajęć kształtujących postawy patriotyczne, społeczne; wartości powszechnie uznawanych za pozytywne. Nauczyciele grup 15 wrzesień 2021r.
3 Gromadzenie literatury pokazującej prawdę, dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, a także materiału do kształtowania inteligencji emocjonalnej – powielenie i przekazanie do grup. Nauczyciele grup Cały rok
4. Realizacja bajko terapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej prawdę, dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania – odnotowywanie w dzienniku. Nauczyciele grup zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
5. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie. Nauczyciele grup Według potrzeb.
6. Realizacja cyklu zabaw przeciw agresji – wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Nauczyciele grup Na bieżąco.
7. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki. Wychowawcy grup Po pierwszym i drugim półroczu.
8. Uczenie dzieci radzenia sobie z emocjami, stresem, napięciem, lękiem poprzez działanie kształtujące odporność emocjonalną Wychowawcy grup Cały rok szkolny
9. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych tj.: życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość, odpowiedzialność. Nauczyciele grup Cały rok szkolny
10. Opieka nad obeliskiem/cmentarzem, grobami upamiętniającymi ofiary wojny. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
11. Udział dzieci w organizacji uroczystości szkolnych, środowiskowych z okazji świąt narodowych i religijnych. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
12. Udział dzieci, nauczycieli i rodziców w akcjach charytatywnych. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
13. Realizacja dodatkowych projektów edukacyjnych. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
14. Poszerzenie edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. ( zorganizowanie wycieczek, apelu z okazji 11 listopada, gazetki wspomagające zapoznanie z polską oraz regionalną kulturą, itp.) Nauczyciele grup W ciągu roku szk.

 

 1. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
  1.    Adaptacja dziecka w przedszkolu. Zorganizowanie „Dni otwartych”  w przedszkolu.

2. Organizowanie warunków sprzyjających bezstresowej adaptacji dzieci przyjętych do przedszkola .

3.    Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci.

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele grup młodszych

Wszyscy pracownicy

30- 31. 08.2021r.

 

Wrzesień 2021r.

Cały rok

1.

Przygotowanie w salach tematycznych kącików zainteresowań:

 • Przyrodniczego,
 • Patriotycznego,
 • Czytelniczego,
 • Muzycznego
 • i innych.
 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

wrzesień 2021r.

 

2. Podczas realizacji tematów kompleksowych – organizacja kącików do zabaw tematycznych (o ile tematyka na to pozwala) oraz tematycznych wystaw książek – zmieniać w zależności od realizowanej tematyki.    

 

  Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

3. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych – odnotowywanie w dzienniku.  

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Rok szkolny

 

4. Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych – odnotowywanie w dzienniku. Nauczyciele grup       Rok szkolny
5. Systematyczna realizacja dyżurów – ustalić wykaz dyżurów i obowiązki dyżurnych. Nauczyciele grup

 

 5 -6 latków

       Rok szkolny
6. Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej (segregowanie klocków, układanie zabawek itp.. )– odnotowywanie w dzienniku. Nauczyciele grup       Rok szkolny
7. Organizacja wycieczek z uwzględnieniem miejsc historycznych, kulturalnych. Nauczyciele grup

 

5- 6 latków

Rok szkolny

 

 

 1. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.

 

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i poza nim: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, wycieczkach. Przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż. oraz przepisów ruchu drogowego.

 

·         Jestem bezpieczny w przedszkolu, w domu, na ulicy” – spotkania w przedszkolu z policjantem.

 • Bezpieczna zabawa w przedszkolu:
 • Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie.  Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.
 • Kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem ich bezpieczeństwa.
 • Stosowanie się do regulaminów, procedur obowiązujących w placówce.
 • Przeglądy techniczne stanu budynki przedszkola

i placu zabaw.

 • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci

z przedszkola we współpracy ze strażą pożarną.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

2. Bezpieczne zachowania w domu:

 

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontekście

z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.

  

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Rok szkolny

 

3. Bezpieczeństwo na drodze:

 

 • Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po chodniku, poboczu.
 • Poznanie wpływu warunków atmosferycznych, pór roku na bezpieczeństwo na drodze.
 • Poznanie znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.
 • Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja).
 

 

  Nauczyciele grup

 

Dyrektor

 

 

  Wrzesień/październik

 

Rok szkolny

 

4. Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom:

 

 • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń,
 • zwracanie uwagi na używanie przedmiotów takich jak: ręcznik, grzebień, chusteczki ,
 • rozumienie mycia rąk po wyjściu z toalety , przed posiłkami, po spacerze,
 • systematyczne mycie zębów  w grupach – zwracanie uwagi na utrzymywanie czystości przyborów do mycia zębów, wymiana przyborów w przypadku zużycia, zniszczenia,
 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Rok szkolny

 

5. Zdrowe odżywianie:

 

 • Poznanie produktów wpływających na utrzymanie zdrowia.
 • Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców, warzyw, produktów i dań zawierających dużo witamin.
 • „Zdrowo jem, więcej wiem!”– Stworzenie kącika eksponującego zdrowy styl życia.
 •  Podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi (spotkanie z lekarzem, pielęgniarką).
 • Rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów (odbycie wycieczki do gabinetu stomatologicznego)
 • Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków: sałatki owocowe, warzywne, szaszłyki owocowe,  kolorowe kanapki, soki owocowe, itp.
 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Rok szkolny

 

6. Aktywny styl życia:

 

§  przyzwyczajanie do przebywania na świeżym powietrzu.

§  Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

–  organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu

z   formami ruchu na świeżym powietrzu;

– przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce oraz   metodami twórczymi i aktywnymi;

– systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych w każdej  grupie wiekowej,

 – udział w zabawach wyciszających i relaksujących z   wykorzystaniem muzyki,

 – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

Rok szkolny

 

7. Wzmocnienie edukacji ekologicznej poprzez wycieczkę do Nadleśnictwa Parciaki, zajęcia tematyczne, spacery itp. Nauczyciele grup Rok szkolny

 

 1. Nabywanie wiadomości i umiejętności. Wyzwalanie aktywności poznawczej.
L.p. Działania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Urządzenie kącików książek w każdej grupie – systematyczna zmiana księgozbioru, wzbogacanie i urozmaicanie oferty. Nauczyciele grup Rok szkolny
2. – Realizacja programu „ Preorientacja zawodowa” – celem programu jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  

 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny
3. Umożliwianie dzieciom kontaktu ze sztuką teatralną na terenie przedszkola. Dyrektor

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny
4. Nawiązanie kontaktu z Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie. Nauczyciele grup Rok szkolny
8. Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji pod patronatem SANEPIDU. Nauczyciele grup 5 i 6 latków Cały rok szkolny
9.. Podejmowanie działań promujących zachowania ekologiczne:

 

– Kształtowanie nawyku ochrony przyrody poprzez selektywną zbiórkę odpadów.

– Rozbudzanie nawyku szanowania zieleni i utrzymania porządku w otoczeniu.

– Poszerzenie wiedzy z zakresu dbania o środowisko.

– umożliwienie dzieciom kontaktu z osobami, instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

– Uczestniczenie w akcjach „Sprzątanie świata” , „Dzień Ziemi”

Prowadzenie samodzielnych działań badawczych przez dzieci, w celu poznania zagadnień dotyczących ekologii

–  Stworzenie  w  przedszkolu  kącika  przeznaczonego  do  segregacji  odpadów, przeprowadzenie z dziećmi z poszczególnych grup wiekowych pogadanki na tego przedsięwzięcia.

– Prowadzenie działań polegających na obserwowaniu, gromadzeniu różnorodnych elementów związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

– Założenie w salach „kącika małego przyrodnika”

– Spacery  po okolicy, przyrodnicze prowadzenie obserwacji pogody, pór roku, pogadanki.

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

Według grupowych

planów pracy

 

 

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 

 1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

 

 • Wstępne,
 • Okresowe,
 • Końcowe
     Nauczyciele grup

 

3-4 i 5 latków

Do 15 października 2021r.

 

Do 31 stycznia  2022r.

Do 10 czerwca 2022r.

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju. Nauczyciele grupy

 

6 – latków

     Do 15 listopada   

 

             2021r.

3. Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu (zajęcia adaptacyjne, zajęcia logopedyczne w poradni i w przedszkolu). Logopeda, wychowawcy grup Wrzesień 2021r.- czerwiec 2022r.
3. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych. Nauczyciele grup Rok szkolny
4 Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju wybranych dzieci. Nauczyciele grup

 

 

Do 30 października 2021r.

 

2 . Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Wykonanie gazetek na korytarzu dla Rodziców i dzieci celem zapewnienia informacji o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz aktualnych zaleceniach GIS.        Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny
2. Przeprowadzanie pogadanek dla Rodziców wspierających w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID- 19 Nauczyciele grup

 

6 – latków

     Wrzesień 2021

 

 

 • Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 

1.Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy

 z rodzicami i partnerami zewnętrznymi  w roku szk.2021/2022

 

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Odpowiedzialni       Uwagi
1. Dzień Przedszkolaka.  

 

wrzesień

 

Małgorzata Kaczmarczyk  
2. Sprzątanie świata 2021 wrzesień Wychowawcy grup  
3. Pasowanie na Przedszkolaka październik Joanna Piórkowska  
4. Dzień Edukacji Narodowej październik Barbara Socha  
5. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka listopad Izabela Panuś  
6. Zabawy Andrzejkowe listopad Wychowawcy grup

 

Nauczyciel rytmiki

 
7. Święto Niepodległości listopad Anna Darkowska  
 

 

8.

 

Mikołajki grudzień Anna Darkowska

 

Wychowawcy grup

 

 
9. Świąteczne spotkanie opłatkowe grudzień Anna Kruk

 

Zofia Krawczyk

 
10. Dzień z Babci i Dziadka styczeń Wychowawcy grup  
11. Bal karnawałowy styczeń Wychowawcy grup

 

Nauczyciel rytmiki

 
12. Zdrowo i wesoło witamy wiosnę marzec Agnieszka Zalewska  
13. Święto Rodziny czerwiec Agnieszka Deptuła

 

Wychowawcy grup

 
14. Pożegnanie absolwentów przedszkola czerwiec Anna Kruk

 

Izabela Panuś

 

 

 

 1. Wydarzenia przedszkolne, spotkania , udział dzieci w uroczystościach lokalnych, konkursach, przeglądach, turniejach, festiwalach

 

 

Lp.      Nazwa Termin realizacji Odpowiedzialni     Uwagi
1. Spotkania z policjantem wrzesień/październik Dyrektor  
2 Cykl zajęć z psychologiem, logopedą z PPP październik/listopad Wychowawcy grup  
3. Spotkania ze strażakami- trening ewakuacyjny, październik Dyrektor  
4. Udział dzieci w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. styczeń Wych.  grupy I i II  
5. Spotkania z pracownikami GOKSiR- wykonanie ozdób wielkanocnych lub inne według harmonogramu pracy GOKSiR w Baranowie. marzec Wychowawcy grup  
6. Spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody. Rok szkolny Wychowawcy grup/ Dyrektor  
7. Udział dzieci w konkursach według różnych propozycji. Rok szkolny Wychowawcy grup  

 

 1. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Organizacja udziału w konkursach zewnętrznych wg ofert. Nauczyciele grup

 

 

Cały rok szk.
2. Informacja o przedszkolu w prasie, na portalach  internetowych,

 

 w kronice przedszkolnej, 

 na gazetkach przedszkolnych,

 

galeria zdjęć

A. Zalewska,  G. Kaczmaczyk

 

 

J. Piórkowska

B. Socha, A. Deptuła, Z. Krawczyk   

I. Panuś, A. Bochniak- Obrębska

 

 

Cały rok szk.

 

 1. Działania na rzecz środowiska społecznego.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Udział w akcji charytatywnej – zbieranie nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele grup

 

Dyrektor

Cały rok szkolny
2. „Edukujemy – pomagamy” zbiórka baterii REBA. Nauczyciele grup

 

Dyrektor

Cały rok szkolny
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dyrektor Styczeń 2022
4. Wsparcie zbiórki Caritas ”Uratuję Cię” Dyrektor

 

Zofia Krawczyk

Cały rok szkolny

 

 1. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
Zadania Sposoby realizacji Termin i osoby odpowiedzialne
1.       Organizacja zebrań

 

z rodzicami na początek roku szkolnego.

2.       Powołanie trójek grupowych, oraz rady rodziców przedszkola.

3.       Ustalenie zakresu współpracy.

4.       Zapoznanie

z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych

– przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk. 2021/2022

 

– zapoznanie ze statutem placówki,

– procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka

 w przedszkolu,

– umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

– bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

– zapoznanie z oczekiwaniami Rodziców.

Wrzesień,

 

Dyrektor, Nauczyciele grup

 

 

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań

 

 

·         zapoznanie rodziców z  podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

·         udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2021/22

·         praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

·         dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie,

·         organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,

·         pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości,

·         włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

·         informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci),

·         prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

·         włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele, Rodzice

 

 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

·         omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu,

 

·         informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie

z zaleceniami nauczyciela,

·         wygłaszanie referatów na spotkaniach

z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli,

·         wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami,

·         wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom.

 

 

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

 

 1. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.
  Sposoby realizacji Osoba

 

odpowiedzialna

Termin realizacji  

 

Uwagi

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

 

w Myszyńcu

 

1. Przeprowadzenie Dnia adaptacyjnego dla nowoprzyjętych dzieci do przedszkola, prelekcja dla Rodziców.

 

2.Przeprowadzenie   przesiewowych badań logopedycznych  i  pedagogicznych w grupach  5 i  6-latków.

3. Prowadzenie indywidualnych zajęć  logopedycznych w Punkcie filialnym 

w Baranowie.

4. Udział nauczycieli w szkoleniach prowadzonych     przez Poradnię  Psychologiczno- Pedagogiczną     Myszyńcu.

5. Prowadzenie spotkań z rodzicami przez specjalistów PPP w Myszyńcu.

6.Cykl zajęć terapeutycznych w grupie

5- 6 latków (psycholog, logopeda).

Dyrektor

 

Logopeda, Psycholog z PPP

w Myszyńcu,

Dyrektor

 

 

 

Wrzesień- październik

 

 

 

 

Zgodnie

z harmonogramem szkoleń P PP

zgodnie

z ustaleniami

z Dyr. PPP

w Myszyńcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gminny

 

Ośrodek Kultury Sportu  i Rekreacji

w Baranowie

 1. Udział przedszkolaków w   organizowanych przez   GOKSiR konkursach ,  przeglądach, festynach.

 

 2. Czynny udział przedszkolaków  w  imprezach   środowiskowych:  ,,Niedziela na wesoło’’ oraz  innych organizowanych w  środowisku.

3. Udział dzieci w organizowanych przez  GOKSiR warsztatach  artystycznych.

 

 

Wych.  5 -6  latków

 

 

 

 

Wych.  grup

 

 

Wrzesień – czerwiec

 

 

Wrzesień – czerwiec

 

 

 
3. Współpraca

 

z władzami Gminy

1. Udział wójta, przedstawicieli Rady  Gminy, w uroczystościach   przedszkolnych.

 

2. Złożenie życzeń okolicznościowych     pracownikom Gminy oraz   pracownikom innych  miejscowych zakładów  pracy

z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Wielkanocy,

Dyrektor

 

 

 

Wychowawcy grup

Wrzesień- czerwiec

 

 

Grudzień

i kwiecień

 

 

4. Współpraca

 

z zakładami pracy, instytucjami

1. Zapraszanie przedstawicieli zakładów pracy na spotkania z dziećmi.

 

2. Składanie życzeń z okazji Świąt resortowych.

3. Pozyskiwanie sponsorów dla naszej placówki:

– środki finansowe na wzbogacanie bazy przedszkola,

– wytwory ich produkcji- środki czystości, artykuły spożywcze- nabiał, owoce, warzywa,

– Środki pieniężne na zakup zabawek, sprzętu na plac zabaw.

Dyrektor przedszkola

 

 

Wych.  grup

Dyrektor,

 Rada Rodziców

 

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 
5.Gminna Biblioteka Publiczna

 

w Baranowie

1. Spotkanie z bibliotekarzem– słuchanie wybranej literatury .

 

2.Udział dzieci w konkursach plastycznych oraz zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

3.Grupowe wypożyczanie   książek.

 

 

Wychowawcy grup

5 i 6- latków

W ciągu roku szk  

 

 

 

 

6. Policja,

 

Ochotnicza Straż Pożarna, Przychodnia Lekarska,

1.       Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Przychodni Lekarskiej./w grupach/

 

2.       Przeprowadzenie treningu ewakuacyjnego oraz pokaz dzieciom w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy medycznej przez strażaków.

Wych.  grup

 

 

Dyrektor

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

 

 

 1. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

1.Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia. Dyrektor    1 września 2021r.
2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych. Nauczyciele do 15 września 2021r.

 

 1. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Nowelizacja aktów prawnych :

 

 

Opracowanie Programu  Wychowawczo – Profilaktycznego

             Dyrektor

 

Zespół w składzie: A.Darkowska,  I.Panuś,

30 listopad 2021r.
2. Opracowywanie procedur i regulaminów. Dyrektor

 

Zespół ds. procedur i regulaminów

W razie potrzeb

 

 1. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp. Termin Rodzaj

 

posiedzenia Rady  Pedagogicznej

Tematyka Uwagi
1. Sierpień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.       Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej Rady Pedagogicznej.

4.       Zatwierdzenie rocznego planu pracy na nowy rok szkolny.

5.       Przedstawienie  aneksu do arkusza organizacji pracy.

6.       Opinia rady pedagogicznej w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć.

7.       Przydział czynności dodatkowych wykonywanych

w ramach wynagrodzenia – opinia rady pedagogicznej.

8.       Zapoznanie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego .

9.       Zapoznanie Rady Pedagogicznej z Procedurami mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID 19 w trakcie prowadzenia zajęć w przedszkolu.

10.    Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

11.    Sprawy bieżące.

 
2.  Wrzesień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.       Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej Rady Pedagogicznej.

4.       Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5.       Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami, harmonogram obserwacji zajęć wraz z obowiązującą dokumentacją, organizacja wspomagania nauczycieli, procedury przeprowadzania obserwacji)..

6.       Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

7.       Sprawy bieżące.

8.       Wnioski i uchwały

 
3. Listopad Szkoleniowa Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.       Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej Rady Pedagogicznej.

4.       Szkolenie rady pedagogicznej.

5.       Sprawy bieżące – przedstawienie założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy – opinia.

6.       Wnioski i uchwały

 
4.

 

5.

Styczeń/luty Podsumowująca analityczno-kontrolna Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5.       Przedstawienie sprawozdań pracy  za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w poszczególnych oddziałach przedszkolnych..

6.       Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze.

7.       Wnioski i kierunki zadań na II semestr.

8.       Sprawy bieżące.

 

Luty

Szkoleniowa

Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.       Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej Rady Pedagogicznej.

4.       Szkolenie Rady Pedagogicznej.

5.       Sprawy różne. Komunikaty.

6. Czerwiec–sierpień Podsumowująca Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.       Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Przedstawienie sprawozdania z ewaluacji  zadania –  „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

5.       Analiza pracy nauczycieli w II semestrze – sprawozdania.

6.       Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

7.       Sprawy bieżące.

 

 

 1. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych .
Lp. Zadanie Nazwisko i imię nauczyciela
1. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Deptuła Agnieszka, Piórkowska Joanna
2. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Zalewska Agnieszka
3. Gazetki na korytarzu, Informacje dla Rodziców Socha Barbara, Krawczyk Zofia, Darkowska Anna
4. Galeria zdjęć Panuś Izabela, Bochniak- Obrębska Agata
5. Dekoracja okien na korytarzu Kaczmarczyk Małgorzata
7. Protokoły Rady Pedagogicznej Kruk Anna

 

Zajęcia obowiązkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
Zajęcia z języka angielskiego Anna Darkowska 01.09.2021r.
Religia Zofia Krawczyk 01.09.2021r.

 

Zajęcia dodatkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
Muzyczno- taneczne 01.10.2021r.

          

          

 

     Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 

 1. Program wychowania przedszkolnego ,, PLANETA DZIECI – prawda, dobro, piękno w świecie wartości” – autor: Jolanta Wasilewska, wyd. WSiP- realizacja programu w grupach przedszkolnych – 3,4,5,6 latki.
 2. Program wychowania przedszkolnego „PLAC ZABAW”- autor: Ewa Janus, wyd. WSiP- 4-5-6- latki.
 3. Program nauczania języka angielskiego :

          –  w grupie 6 – latków – „TIGER &FRIENDS STARTER SB” – autorzy: Carol Read, Mark Ormerod,              Anna Parr – Modrzejewska;  wyd. Macmilan/ 2020r.

        – English Play Box– Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim, autorzy: D. Sikora- Banasik, E. Wilkos- w grupach 3,4,4-5, 5- latków.

 1. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym-  „Kochamy dobrego Boga” nr AZ-O-01/10 – wyd.  Jedność w gr. 3,4,5- latki.
 2. 5. Program nauczania religii w przedszkolu, „TAK dla Jezusa”, Nr Az-0-01/20, wyd. Jedność.

 

 

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2021r.

Uzgodniono z rodzicami na zebraniach grupowych we wrześniu 2021r.