Gminne Przedszkole w Baranowie

ROCZNY PLAN PRACY 2023/2024

                       

                                            ROCZNY PLAN PRACY

                                                    Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                               na rok szkolny 2023/2024

Plan zaopiniowany pozytywnie

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1 2023/2024 z dnia 31.08.2023r.

Wstęp

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

 • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2023/2024
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny 2022/2023
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców względem przedszkola
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej oraz statutu przedszkola.
Podstawa prawna
 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2023/2024
 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Gminnego Przedszkola w Baranowie w roku szkolnym 2022/2023
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 5. Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 6. Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 8. Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…)
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 10. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
 13. Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

1. Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Wnioski wynikające z diagnozy pracy przedszkola

Wnioski wynikające z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola

Kierunki polityki oświatowej państwa

na rok szkolny 2023/2024

 (w zakresie dotyczącym przedszkoli):

1.Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna oraz bezpieczne

i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.

 

2.Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach, a także akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

 

3.Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości, wyjść

i wycieczek.

 

4.W przedszkolu dba się o współpracę z rodzicami. Rodzice uczestniczą w działaniach przedszkola, szczególnie w tych, które dotyczą ich dzieci.

 

5.W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.

 

6.Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i wciąż doskonalą swoje umiejętności, które są zgodne z potrzebami przedszkola, na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, konferencjach i webinariach.

 

7.Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, OSP, Policją, GOKSiR w Baranowie, Urzędem Gminy i zakładami pracy.

 

8.Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola.

 

9.Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów.

 

10.Kąciki zabaw oraz atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy oraz uczą zabaw w zespole.

 

11.Plac zabaw sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia atrakcyjne i bezpieczne spędzanie czasu, pod opieką nauczycieli.

1. Włączanie rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w działania zespołów (informowanie na piśmie o terminie posiedzenia, przekazywanie rodzicom, dokumentacji dziecka: WOFU, IPETU, oceny efektywności udzielanego wsparcia, potwierdzenie obecności rodzica na spotkaniu na liście obecności).

 

2. Ścisłe stosowanie się do zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w razie konieczności modyfikowanie IPET.

 

3. We współpracy z pedagogiem specjalnym zintensyfikować współpracę z instytucjami zewnętrznymi na rzecz zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

 

4. Promowanie placówki w środowisku lokalnym oraz poza nim, wzmacniając pozytywny wizerunek przedszkola wśród rodziców i mieszkańców.

 

5. Aktualizacja potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z kierunkami polityki oświatowej państwa na bieżący rok oraz potrzeb placówki.

1.     Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

2.     Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci

3.     Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

4.     Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

5.     Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

6.     Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

2. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

2.1. Zadania wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola  w roku szkolnym 2022/2023

Wniosek z nadzoru:

Dalsze doskonalenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolu przez nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli grup

 Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Włączanie rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w działania zespołów (informowanie na piśmie o terminie posiedzenia, przekazywanie rodzicom, dokumentacji dziecka: WOFU, IPETU, oceny efektywności udzielanego wsparcia, potwierdzenie obecności rodzica na spotkaniu na liście obecności).

Cały rok szkolny

Dyrektor/ Zespół ds. IPET/wychowawcy dzieci posiadających orzeczenie

2.

Ścisłe stosowanie się do zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w razie konieczności modyfikowanie IPET.

Cały rok szkolny

Zespół ds. IPET/ naucz.współ.kszt.dz. z niepeł./ naucz.specj.

3.

We współpracy z pedagogiem specjalnym zintensyfikować współpracę z instytucjami zewnętrznymi na rzecz zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

Cały rok szkolny

Wszyscy naucz./ pedagog specjalny

4.

Promowanie placówki w środowisku lokalnym oraz poza nim, wzmacniając pozytywny wizerunek przedszkola wśród rodziców i mieszkańców.

Cały rok szkolny

Wszyscy naucz.

5.

Aktualizacja potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z kierunkami polityki oświatowej państwa na bieżący rok oraz potrzeb placówki.

Cały rok szkolny

Zespół ds. WDN

2.2 Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Europa

1

Udział w projekcie „Europejskie Dni Dziedzictwa”. Edycja 2023 – „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa według założeń projektu https://edd.nid.pl/aktualnosci/znamy-haslo-edd-2023/ i pomysłów własnych nauczycieli. (patronat  MKiDzN)

Wrzesień

Małgorzata Kaczmarczyk

2

Obchody „Europejskiego Dnia Języków Obcych” we współpracy z nauczycielem języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Baranowie.

Wrzesień

Koordynator: nauczyciel

j. angielskiego

3

Poznanie cech charakterystycznych dla wybranych krajów europejskich tj. flaga państwa, położenie na mapie, najważniejsze święta narodowe, język, zwyczaje, potrawy narodowe itp. Unia Europejska: poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4

Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

5

Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy. Wyjście do biblioteki w celu wypożyczenia w/w publikacji.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

6

Obchody „Międzynarodowego Dnia Tańca” w przedszkolu, ustanowionego przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI-UNESCO) – zapoznanie z tańcami europejskimi oraz polskimi tańcami narodowymi z wykorzystaniem filmów edukacyjnych/prezentacji lub podczas spotkania z instruktorem tańca/ Kołem Gospodyń

Kwiecień

Nauczyciel rytmiki

7

„Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Polska

1

Udział w akcji społecznej: „Narodowe czytanie 2023” – 8-9 wrzesień, propagującej znajomość literatury narodowej, z inicjatywy Pana Prezydenta RP. „Nad Niemnem”.

Wrzesień

Nauczyciele grup

2

Realizacja tematyki tygodniowej: „Polska moja ojczyzna”

 

Maj/ Listopad

Nauczyciele grup

3

Uroczysta akademia w ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wspólne śpiewanie hymnu narodowego.  Udział w akcji MEiN: „Szkoła do hymnu”

Listopad

Marta Lisiewska

4

Zapoznanie dzieci z wybranymi symbolami związanymi z regionami Polski ukrytymi w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np.  „Wars i Sawa”,  „Bazyliszek”, „O warszawskiej syrence”, „Smok wawelski”

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

5

„Warszawa – stolica Polski”: zapoznanie z obecną stolicą Polski i stolicami historycznymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, publikacji książkowych.

Maj

Nauczyciele grup

6

Obchody „Dnia flagi” . Utrwalenie polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych.

Maj

Nauczyciele grup

7

Wykorzystanie książek i publikacji do rozwijania u dzieci poczucia tożsamości narodowej – we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie oraz Biblioteką w szkole Podstawowej w Baranowie.

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Spodziewane efekty:

 

·       rozwijanie u u dzieci poczucia tożsamości narodowej

·       poznanie życia ludności w krajach Europy,

·       kształtowanie poczucia przynależności do Europy

·       budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi

·       zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy

 

 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

1

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

Wrzesień

Dyrektor/ Wychowawcy grup

2

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i wzajemnymi potrzebami w zakresie współpracy.

Wrzesień

Wychowawcy grup

3

Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców (ankieta)

Wrzesień

Dyrektor/ Wychowawcy grup

4

Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy grup

5

Opracowanie gazetek ściennych/cyfrowych dla rodziców dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu/ tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

Wrzesień-czerwiec

Nauczyciele/ Nauczyciele specjaliści

6

Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola: pomoc w organizacji kącików tematycznych, organizację uroczystości, konsultacje w sprawie wyboru tematyki warsztatów dla rodziców, umożliwienie rodzicom wyrażenia opinii w sprawach organizacyjnych poprzez ankiety Google itp.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7

Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

8

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym lub pedagogiem specjalnym.

W razie potrzeb

Nauczyciele specjaliści

9

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

10

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce).

Cały rok szkolny

Wychowawcy grup/ Nauczyciele specjaliści

11

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych w ramach tzw. „godziny dostępności”.

W razie potrzeb

Wszyscy nauczyciele

12

Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w przedszkolu i w plenerze.

Wigilia w przedszkolu

Dzień Babci i Dziadka

Święto Rodziny

 

Cały rok szkolny

Wyznaczeni nauczyciele

13

Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców w każdej grupie: ( w formie np. warsztatów z GOKSiR w Baranowie, lub Kołem Gospodyń)

Żabki

Biedroneczki

Krasnoludki

Pszczółki

Smerfy

Wg harmonogramu zajęć otwartych

Nauczyciele wszystkich grup

14

Wspólne organizowanie nauczycieli wraz z rodzicami uroczystości i imprez zaplanowanych w „Kalendarzu świąt i uroczystości”.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Kształtowanie u wychowanków  stałych sprawności w czynieniu dobra

1

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

Wrzesień

Nauczyciele grup

2

Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci

Wrzesień

Nauczyciele grup

3

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4

Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

6

„Przedszkolni Wolontariusze” – promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”. Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy – zorganizowanie spotkania z osobami działającymi na rzecz środowiska lokalnego/alternatywa on-line.

…………

…………………

7

Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności

grudzień

Monika Fąk

8

Udział w akcji MEiN: „Razem na święta” zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

grudzień

Marta Lisiewska

9

Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska – niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich. Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie.

W ciągu roku szkolnego

Monika Fąk

10

Zbiórka nakrętek/makulatury i przekazanie na wybrany cel dobroczynny.

W ciągu roku szkolnego

Agata Bochniak- Obrębska

11

Obchody wybranych świąt z „Kalendarza świąt nietypowych” nawiązujących do wartości dobra w życiu człowieka: np.  Dzień Uśmiechu- 6 października, Dzień niezapominajki- 15 maja, Dzień Ochrony Środowiska- 5 czerwca,  Dzień przyjaciela- 9 czerwca

 

W ciągu roku szkolnego

 

Nauczyciele grup

12

Informowanie rodziców na bieżąco np. w formie gazetek na korytarzu o działaniach przedszkola na rzecz wspierania rodziny

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i ich wspieranie

Potrzeba bezpieczeństwa

1

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele/

pracownicy obsługi wszystkich grup

 

Dyrektor

2

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

3

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków .Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

4

Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej.

wrzesień

 

Nauczyciele wszystkich grup

6

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

7

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej

wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

8

Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku

wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

9

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych.  Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli

wrzesień-październik

Nauczyciele wszystkich grup

10

Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

11

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich grup

12

Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich grup

13

Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: „Dnia praw dziecka” w przedszkolu

listopad

Anna Płoska

14

Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje: poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy

Styczeń/luty/ czerwiec

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba poznawcza

1

Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno – wychowawczej

Cały rok szkolny

 

Sprawozdanie za I i II półrocze roku szkolnego.

Wszyscy nauczyciele

2

Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

3

Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci w poznawczej sferze rozwoju.

Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju. Formułowanie wniosków z diagnozy i  wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

4

Rozwijanie dziecięcych zainteresowań poprzez organizację dni tematycznych w przedszkolu, zapraszanie hobbystów, przedstawicieli różnych zawodów oraz organizację wyjść i wycieczek

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

5

Przygotowanie w salach kącików zainteresowań m.in.: przyrodniczego, plastycznego, muzycznego,  innych  i zaangażowanie w ich organizację rodziców dzieci.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

6

Organizacja kącików do zabaw tematycznych oraz tematycznych wystaw książek podczas realizacji tematów kompleksowych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

7

Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba kontaktu emocjonalnego i społecznego / potrzeba przynależności

1

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu.

Czerwiec/ Sierpień

Nauczyciele grup dzieci nowoprzyjętych

2

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Wrzesień

Anna Kruk

3

Przeprowadzenie warsztatów na temat emocji przez psychologa w każdej grupie wiekowej na temat relacji w grupie przedszkolnej

Wg planu pracy psychologa

Psycholog

4

Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym/z wykorzystaniem metody KLANZA

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Ograniczenie zachowań agresywnych w przedszkolu – zajęcia przeprowadzone przez pedagoga specjalnego/psychologa

Wg planu pracy specjalistów

psycholog/pedagog specjalny

6

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne z pedagogiem specjalnym/psychologiem.

Wg planu pracy specjalistów

psycholog/pedagog specjalny

Potrzeba akceptacji i uznania, kształtowania poczucia własnej wartości

1

Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Psycholog

Pedagog specjalny

2

Nauczanie rówieśnicze – umożliwienie dzieciom przeprowadzenia zajęć lub zabaw, podczas których mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, pasji, wiedzy z wybranej przez nie dziedziny

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

3

Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach.

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4

Nauka rozwiązywania konfliktów przez dzieci – warsztaty psychologiczno- pedagogiczne

W ciągu roku szkolnego

Psycholog/ Pedagog specjalny

5

Pełnienie przez dzieci dyżurów – ustalenie wspólnie z dziećmi zasad wyboru dyżurnych oraz sposobu realizacji zadań dyżurnego

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup starszych (5- latki)

6

Czytanie dzieciom książek o przyjaźni i budowaniu relacji społecznych np. „Edzio i przyjaciele”Astrid Desbordes,  „Przestańcie się kłócić” Pellissier Caroline , Aladjidi Virginie, „Mogę grać z wami?” Willems Mo, „Oskar i rzeczy” Kivirahk Andrus , „Jesteś moim przyjacielem”/”Przyjaciele na zawsze” Engler Michael

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

Spodziewane efekty:

·       budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

·       kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

·       ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

·       poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

·       podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

·       zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

·       inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

·       lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

·       rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.

·       nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

·       wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

·       rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, pozytywnego patrzenia na siebie,

·       rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowanie sądów i wypowiadanie się na forum grupy

·       nabywanie poczucia pewności siebie

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym ( w przypadku takiej sytuacji)

Zadania

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Wymiana doświadczeń z dyrektorami i nauczycielami, którzy już pracowali z dziećmi cudzoziemskimi – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji i materiałów (MEiN, kurator oświaty, organizacje pozarządowe, wydawnictwa, itp.)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy dziecka

2

Optymalizacja form komunikacji z dzieckiem i rodzicem przybyłym z zagranicy, w razie potrzeby rozszerzenie o formy komunikacji alternatywnej

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy dziecka

3

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego dla dzieci cudzoziemskich, przy wspierającym udziale specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej lub placówki doskonalenia nauczycieli.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy dziecka / Nauczyciele specjaliści

4

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci w formie porad/konsultacji/warsztatów (zgodnie z potrzebami)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy dziecka/

Nauczyciele specjaliści

5

Wykorzystanie książek do rozwijania u dzieci z doświadczeniem migracyjnym poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – stworzenie przez nauczycieli bibliografii we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy dziecka/

Nauczyciele specjaliści

6

„Dzień ukraiński (lub inny w zależności czy do przedszkola uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracyjnym) w przedszkolu” – organizacja w grupach do których uczęszczają dzieci z Ukrainy zajęć na temat kultury ukraińskiej. Zaproszenie do organizacji dnia rodziców dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grupy dziecka

Spodziewane efekty:

·       wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci z doświadczeniem migracyjnym

·       uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

 

 

 

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Podział zadań związanych z diagnozowaniem dzieci: obserwacje „przesiewowe” – nauczyciele, pogłębione – specjaliści wg zasady:

– logopeda: mowa/mutyzm wybiórczy/dzieci obcojęzyczne

– pedagog specjalny: objawy niedostosowania społecznego/dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

– psycholog: obszar emocjonalny rozwoju dziecka

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele specjaliści

2

Przeprowadzenie obserwacji wstępnej  oraz końcowej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego

wrzesień-październik/ kwiecień

Nauczyciele grup

3

Badanie rozwoju mowy przez logopedę.

Badania psychologiczne/badania prowadzone przez pedagoga specjalnego, psychologa w ramach „diagnozy pogłębionej”

Listopad/kwiecień/

czerwiec

Psycholog

Pedagog specjalny

4

Formułowanie wniosków z obserwacji wstępnej oraz końcowej – określenie mocnych i słabych stron grupy

Październik/

kwiecień

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami

5

Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu – ustalenie zasad i harmonogramu współpracy

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami

6

Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków. Organizacja konsultacji dla rodziców w formie porad indywidualnych/warsztatów/konsultacji

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7

Zachęcenie rodziców do udziału w projekcie edukacyjnym  „Zostań znajomym swojego dziecka”, którego ideą jest  uczestniczenia rodziców/opiekunów w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności.

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/zostan-znajomym-swojego-dziecka.html

Wg harmonogramu projektu

Chętni nauczyciele

8

Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem

listopad-czerwiec

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

9

Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

10

Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– planowanie pracy,

– prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

– organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

– podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu

Zespołu ds. ppp

11

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich formach wskazanych w rozporządzeniu ws. ppp tj:

·       bieżąca praca z dzieckiem

·       zajęcia rozwijające uzdolnienia

·       zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęć o charakterze terapeutycznym;

·       porady i konsultacje

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

12

Doskonalenie wewnętrznych procedur i narzędzi do organizowania, udzielania i dokumentowania udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz wsparcia rodziny

1

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kadzidle w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. Opracowywanie informacji na temat dzieci przez nauczycieli na potrzeby opracowywanych przez poradnię opinii/orzeczeń.

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor/ Nauczyciele grup/ Nauczyciele specjaliści

2

Współpraca z instytucjami szkoleniowymi/metodykami – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli podnoszących ich kompetencje w zakresie współpracy z rodzicami/zasad udzielania wsparcia rodzinie/reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz przeprowadzanie warsztatów dla rodziców

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

3

Współpraca z Posterunkiem Policji w Baranowie- współpraca z policją w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, włączenie się policji w działalność profilaktyczną przedszkola

W razie potrzeb

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie – współpraca z asystentami rodziny, pomoc uprawnionym rodzicom w uzyskaniu dofinansowania dożywiania w przedszkolu  i innych form pomocy

W razie potrzeb

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

5

Lokalne fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz wsparcia rodziny.

W razie potrzeb

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

6

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie – współpraca z centrum i opiekunami dzieci w przypadku uczęszczania do przedszkola dzieci objętych pieczą zastępczą.

W razie potrzeb

Dyrektor

Pedagog specjalny

7

Praca nauczycieli/nauczycieli specjalistów w zespole ds. „Niebieskie Karta”

W razie potrzeb

Wyznaczeni nauczyciele/specjaliści

8

Sąd – wnioskowanie o wgląd w sytuację rodziny w przypadku podejrzenia, że  dobro dziecka jest zagrożone lub już naruszone

W razie potrzeb

Dyrektor

Pedagog specjalny

9

Gminne Biblioteka Publiczna w Baranowie – przygotowanie prezentacji wartościowych publikacji książkowych dla rodziców/ wsparcie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności współpracy z rodzicami dzieci

Maj

Barbara Grala

Spodziewane efekty:

·       uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

·       optymalizacja działań podejmowanych w przedszkolu w zakresie wsparcia rodziny

·       rozszerzenie zakresu i form współpracy z instytucjami zewnętrznymi

·       podniesienie jakości wsparcia udzielanego rodzinom przedszkolaków

 

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 

 

 

1

Codzienna aktywność ruchowa przedszkolaków w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym codzienna (w miarę możliwości) organizacja zajęć na świeżym powietrzu w każdej grupie wiekowej.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

2

Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych metod pobudzających dzieci do aktywności fizycznej tj. opowieść ruchowa, gimnastyka twórcza R. Labana, K. Orfa, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów oraz ruchu rozwijającego W. Sherborne

 

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

3

Organizowanie zabaw rytmicznych przy muzyce i piosenkach/zabaw tanecznych/zumba/aerobik

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

4

Informacje dla rodziców nt. znaczenia aktywności ruchowej u dzieci na gazetce dla rodziców, stronie Internetowej

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

5

Udział w akcji społecznej „Narodowy Dzień Sportu 2023” we współpracy z Klubem piłkarskim Świt Baranowo (17 września lub w zależności od pogody inny termin)

Wrzesień/ W ciągu roku szkolnego

Chętni nauczyciele

6

Spotkania z trenerami różnych dyscyplin/ wycieczki do różnych obiektów sportowych tj. stadion/hala sportowa

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

8

Udział w wydarzeniu sportowym o zasięgu europejskim: „Move week”, mającym na celu promowanie korzyści płynących z aktywnego stylu życia oraz regularnego uprawniania sportu i aktywności fizycznej.

Maj

Chętni nauczyciele

9

„Dzień pustej klasy” – 16 czerwca- udział przedszkolaków w międzynarodowym święcie edukacji na świeżym powietrzu.

Czerwiec

Chętni nauczyciele

10

Zorganizowanie: „Olimpiady przedszkolaków” w partnerstwie ze Szkoła Podstawową w Baranowie/ Szkołą Podstawową w Jastrząbce/ Szkoła Podstawowa w Zawadach

Czerwiec

Anna Płoska

11

Udział w akcji Misiowej Mamy: „Spacerujemy – zdrowia nie marnujemy!” – zachęcanie rodziców do cyklicznego spacerowania z dziećmi

W ciągu roku szkolnego

Chętni nauczyciele

12

Wzbogacenie bazy przedszkola w przybory sportowe. Pozyskanie sponsorów.

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

Nauczyciele

Spodziewane efekty:

chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz w ćwiczeniach gimnastycznych;

·     zachęcenie dzieci do udziału w spacerach, wycieczkach

·     poznanie przez dzieci różnorodnych form aktywnego wypoczynku

·     poznanie przez dzieci zasad rywalizacji sportowej

·     nabycie przez dzieci umiejętności współpracy w zespole podczas aktywności ruchowej

·     doskonalenie umiejętność pokonywania przez dzieci własnych słabości

·     ukształtowanie umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez aktywność fizyczną

 

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

wrzesień

Zespół ds.. WDN

2

Udział w europejskiej inicjatywie : CODE WEEK 2023

7-22.10.2023

Chętni nauczyciele

3

Udział w ogólnopolskim projekcie p. Anny Świć: „Uczymy Dzieci Programować”

Wg harmonogramu programu

Chętni nauczyciele

4

Bezpieczne korzystanie z internetu „Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

luty

Chętni nauczyciele

5

Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – wykonywanie zadań z poszczególnych modułów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych/warsztat literackie on-line/sprawozdawczość na stronie www.mac.pl/malymis

Wg harmonogramu projektu

Chętni nauczyciele

6

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

·     nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

·     korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, Skype),

·     wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,

·     tworzenie poczty grupowej.

W razie potrzeb

Dyrektor

Nauczyciele

7

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele

Spodziewane efekty:

·       wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych

·       zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

·       optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość

3. Realizacja zadań wynikających z działalności statutowej przedszkola
3.1 Udział dzieci i nauczycieli w konkursach

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.

Korzystanie z bazy konkursów na stronach: np.

https://blizejprzedszkola.pl/konkursy

https://konkursydladzieci.eu/

Wszyscy nauczyciele według ofert.

3.2 Organizacja imprez i uroczystości- kalendarz roku szkolnego 2023/ 2024

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi/ Nauczyciel odpowiedzialny

1.

Dzień Przedszkolaka

Wrzesień

Anna Kruk

2.

Europejskie Dni Dziedzictwa

Wrzesień

Małgorzata Kaczmarczyk

3.

Dzień Edukacji Narodowej

Październik

Anna Kruk

4.

Pasowanie na przedszkolaka

Październik/ Listopad

Wychowawcy grup dzieci nowoprzyjętych

5.

Dzień Niepodległości

Listopad

Marta Lisiewska

6.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Listopad

Anna Płoska

7.

Andrzejki

Listopad

Wszyscy nauczyciele/A.Bochniak- Obrębska/ M.Fąk

1 zabawa 1 grupa

8.

Mikołajki

Grudzień

Monika Fąk

9.

Wigilia w przedszkolu

Grudzień

Joanna Piórkowska/

Zofia Krawczyk

10.

Bal karnawałowy

Styczeń

Wszyscy nauczyciele/

 1 zabawa 1 grupa

11.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń

Agnieszka Deptuła

12.

Powitanie wiosny

Marzec

Agnieszka Zalewska

13.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu/ Integracji

Kwiecień

Barbara Grala (+ prelekcja dla Rodziców)

14.

Piknik Rodzinny

Czerwiec

Agata Bochniak- Obrębska

15.

Olimpiada Przedszkolaków

Czerwiec

Anna Płoska

16.

Pożegnanie Starszaków

Czerwiec

Agnieszka Deptuła/

 Joanna Piórkowska

3.3 Współpraca ze środowiskiem lokalnym

L.p

Instytucje

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – rodzicami przedszkolaków (doradztwo zawodowe)

Wszyscy nauczyciele

w grupach

Cały rok szkolny

2.

Szkoła Podstawowa w Baranowie/ Szkoła Podstawowa w Jastrząbce/ Szkoła Podstawowa w Zawadach

Anna Płoska

W ciągu roku szkolnego

3.

Gminna Biblioteka Publiczna

Barbara Grala

Maj

4.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Agata Bochniak- Obrębska

Anna Płoska

Małgorzata Kaczmarczyk

W ciągu roku szkolnego

5.

Policja

Dyrektor

wrzesień

6.

Straż pożarna

Dyrektor/ Barbara Grala

październik

7.

Ratownik medyczny

 

W ciągu roku szkolnego

8.

Lokalne firmy

Wszyscy nauczyciele

W ciągu roku szkolnego

9.

Lokalne media – promocja przedszkola

Agnieszka Deptuła/ Joanna Piórkowska/ Wszyscy nauczyciele/ Dyrektor

W ciągu roku szkolnego

10.

Teatr profilaktyczny

Dyrektor

W ciągu roku szkolnego

 

11.

Urząd Gminy w Baranowie, GOPS

Dyrektor/ nauczyciele specjaliści/ wychowawcy

 

W ciągu roku szkolnego

12.

Wycieczki wyjazdowe- według oferty

Wszyscy nauczyciele we współpracy z Radą Rodziców

W ciągu roku szkolnego

3.4 Przydział zadań i zajęć dodatkowych nauczycielom

Lp.

Zadanie dodatkowe

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Agnieszka Zalewska

2.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola-aktualizacja aktów prawnych, zakładek, pisanie artykułów ogólnych uroczystości takich jak- Andrzejki, Bal karnawałowy, spotkania z przedstawicielami zawodów (jeśli grupowe wtedy nauczyciel organizujący spotkanie)

Publikacje dla Rodziców we współpracy z GBPwB udostępnione na str.

Agnieszka Deptuła/ Joanna Piórkowska

 

 

Barbara Grala

3.

Dekoracja korytarza-

Okno i drzwi wejściowe, korytarz dekoracja na ścianie, kącik segregacji odpadów- aktualizacja

 

Marta Lisiewska/ Barbara Grala

4.

Gazetka pedagoga specjalnego ( po lewej strony od wejścia- aktualizacja)

Agata Bochniak- Obrębska

5.

Gazetka logopedyczna ( między salą Biedroneczek a Krasnoludkami- aktualizacja)

Małgorzata Kaczmarczyk

6.

Gazetka psychologa (za salą terapetyczną- aktualizacja)

Anna Płoska

7.

Gazetka dla Rodziców ( naprzeciwko szatni przy głównym wejściu)

Anna Darkowska

8.

Galeria zdjęć- systematyczna aktualizacja

Monika Fąk

9.

Pokój Nauczycieli- dbanie o porządek

Wszyscy nauczycieli

10.

Protokoły rady pedagogicznej

Anna Kruk

11.

Informacje o uroczystościach/ akcjach na drzwi przedszkola

Nauczyciele odpowiedzialni na uroczystość/ akcję

 3.5 Zespoły zadaniowe nauczycieli

Zespoły zadaniowe nauczycieli ustalone według protokołu z zebrania Rady Pedagogicznej w dn. 31.08.2023r.

3.6 Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej:

Miesiąc

Rodzaj posiedzenia

Główne zagadnienia

sierpień 2023

 

 

organizacyjne

– zapoznanie z wytycznymi MEiN
i Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024,

– zapoznanie nauczycieli z przydziałem

czynności na nowy rok szkolny,

– zatwierdzenie dokumentacji,

wrzesień 2023

 

organizacyjne

 – zapoznanie nauczycieli z planem nadzoru pedagogicznego,

– zatwierdzenie dokumentacji,

– ustalenie organizacji roku szkolnego,

– przedstawienie założeń programu

wychowawczo – profilaktycznego,

– przedstawienie założeń programu własnego.

listopad 2023

 

programujące/ organizujące

– szkolenie RP,

– sprawy organizacyjne,

– wyniki obserwacji

– plany działań wspierających

– założenia planu finansowego

 

luty 2024

 

 

podsumowujące

– podsumowanie pracy przedszkola za  I półrocze roku szkolnego,

– przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

– rekrutacja

marzec/kwiecień 2024

 

 

analityczne /

programujące

Projekt organizacji przedszkola (zaopiniowanie przez RP),

czerwiec/lipiec/
sierpień 2024

 

podsumowujące

– przedstawienie sprawozdania ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

– przedstawienie informacji o działalności przedszkola w roku szkolnym 2023/ 2024

3.7 Harmonogram zebrań z Rodzicami

L. p.

Termin spotkania/ zebrania

Tematyka

1.

Wrzesień 2023

Organizacja pracy przedszkola. Spotkania z wychowawcami.

2.

Wrzesień 2023

Zebranie Trójek grupowych

3.

Listopad 2023

Informacja o wynikach obserwacji oraz o dotychczasowej działalności przedszkola

4.

Luty 2024

Podsumowanie pracy przedszkola za I semestr roku szkolnego 2023/ 2024

5

Czerwiec 2024

Podsumowanie pracy przedszkola za II semestr roku szkolnego 2023/ 2024

6.

Według potrzeb

Zebrania grupowe/ Zebrania w sprawie organizacji uroczystości