Gminne Przedszkole w Baranowie

Roczny Plan Pracy – 2020/2021

                       

                                                  ROCZNY PLAN PRACY

                                                    Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                               na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) – 70 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym/2020/2021
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 

 1. Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Myszyńcu.
 2. Promować placówkę w środowisku lokalnym.
 3. Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki ( szkolenia, konferencje).
 4. Kontynuować realizację programów, projektów edukacyjnych i akcji charytatywnych.
 5. Doposażyć placówkę w nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęty RTV, AGD, szafki na pomoce dyd.
 6. Przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu.

 

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 I. Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja.

 1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
 2. Doskonalenie systemu wychowawczego , kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych.
 3. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.
 4. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci
 5. Nabywanie wiadomości i umiejętności . Wyzwalanie aktywności poznawczej.
 6. Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku

 II. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 III. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi.
 2. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
 3. Działania na rzecz środowiska społecznego.
 4. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
 5. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

 IV. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

 1. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
 2. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
 3. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.
 4. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi.

 

I. Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja

 1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji poprzez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych oraz zamierzonych osiągnięć dzieci).     Nauczyciele grup   Trzy dni przed rozpoczęciem tematu kompleksowego.
2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania i analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy własnej nauczyciela). Nauczyciele grup Po pierwszym i po drugim półroczu

2. Doskonalenie systemu wychowawczego , Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów.

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1 Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – przygotowanie formy graficznej w salach.       Nauczyciele grup 15 wrzesień 2020r.
2. Prowadzenie zajęć kształtujących postawy patriotyczne, społeczne; wartości powszechnie uznawanych za pozytywne. Nauczyciele grup 15 wrzesień 2020r.
3 Gromadzenie literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, a także materiału do kształtowania inteligencji emocjonalnej – powielenie i przekazanie do grup. Nauczyciele grup Cały rok
4. Realizacja bajko terapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania – odnotowywanie w dzienniku. Nauczyciele grup zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
5. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie. Nauczyciele grup Według potrzeb.
6. Realizacja cyklu zabaw przeciw agresji – wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Nauczyciele grup Na bieżąco.
7. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki. Wychowawcy grup Po pierwszym i drugim półroczu.
8. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych tj.: życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość, odpowiedzialność. Nauczyciele grup Cały rok szkolny
9. Opieka nad obeliskiem/cmentarzem, grobami upamiętniającymi ofiary wojny. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
10. Udział dzieci w organizacji uroczystości szkolnych, środowiskowych z okazji świąt narodowych
i religijnych.
Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
11. Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w akcjach charytatywnych. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.
12. Realizacja projektów edukacyjnych , np. Jestem małym patriotą, czy „Polsko bądź z nas dumna”. Nauczyciele grup W ciągu roku szk.

 3. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
 
 1. Adaptacja dziecka w przedszkolu . Zorganizowanie „Dni otwartych”  w przedszkolu.

 

 1. Organizowanie warunków sprzyjających bezstresowej adaptacji dzieci przyjętych do przedszkola .
 2. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci.
Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele grup młodszych

Wszyscy pracownicy

27. 08.2020r.

Wrzesień 2020r.

Cały rok

1. Przygotowanie w salach kącików zainteresowań:

 • Przyrodniczego
 • Konstrukcyjnego,
 • Czytelniczego,
 • Muzycznego
 • i innych.
 

Nauczyciele grup

 

 

wrzesień 2020r.

 

2. Podczas realizacji tematów kompleksowych – organizacja kącików do zabaw tematycznych (o ile tematyka na to pozwala) oraz tematycznych wystaw książek – zmieniać w zależności od realizowanej tematyki.    

  Nauczyciele grup

 

Rok szkolny

3. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych – odnotowywanie w dzienniku.  

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

4. Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych – odnotowywanie w dzienniku.        Nauczyciele grup       Rok szkolny
5. Systematyczna realizacja dyżurów – ustalić wykaz dyżurów i obowiązki dyżurnych. Nauczyciele grup

 5 -6 latków

       Rok szkolny
6. Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej (segregowanie klocków, układanie zabawek itp.. – odnotowywanie w dzienniku.       Nauczyciele grup       Rok szkolny

 4. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i poza nim: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, wycieczkach. Przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż. oraz przepisów ruchu drogowego.

·         Jestem bezpieczny w przedszkolu, w domu, na ulicy” – spotkania w przedszkolu z policjantem.

 • Bezpieczna zabawa w przedszkolu:
 • Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie.  Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.
 • Kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy.
 • Stosowanie się do regulaminów, procedur obowiązujących w placówce.
 • Przeglądy techniczne stanu budynki przedszkola i placu zabaw.
 • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola we współpracy ze strażą pożarną.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

 

 

Dyrektor

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

X

 

2. Bezpieczne zachowania w domu:

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontekście z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.
  

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

3. Bezpieczeństwo na drodze:

 • Praktyczne nauka przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po chodniku, poboczu.
 • Poznanie wpływu warunków atmosferycznych, pór roku na bezpieczeństwo na drodze.
 • Poznanie znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.
 • Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja).
 

  Nauczyciele grup

 

Dyrektor

 

  Wrzesień/październik

 

Rok szkolny

 

4. Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom:

 • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń,
 • zwracanie uwagi na używanie przedmiotów takich jak: ręcznik, grzebień, chusteczki ,
 • rozumienie mycia rąk po wyjściu z toalety , przed posiłkami, po spacerze …
 • systematyczne mycie zębów  w grupach – zwracanie uwagi na utrzymywanie czystości przyborów do mycia zębów, wymiana przyborów w przypadku zużycia, zniszczenia,
 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

5. Zdrowe odżywianie:

 • Poznanie produktów wpływających na utrzymanie zdrowia.
 • Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców, warzyw, produktów i dań zawierających dużo witamin.
 • „Zdrowo jem, więcej wiem!”–. Stworzenie kącika eksponującego zdrowy styl życia.
 •  Podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi (spotkanie z lekarzem, pielęgniarką).
 • Rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów (odbycie wycieczki do gabinetu stomatologicznego)
 • Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków: sałatki owocowe, warzywne, szaszłyki owocowe,  kolorowe kanapki, soki owocowe i koktajle mleczne wzbogacone owocami sezonowymi, itp.
 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

6. Aktywny styl życia:

 • przyzwyczajanie do przebywania na świeżym powietrzu.
 • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

–  organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z   formami ruchu na świeżym powietrzu;

– przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce oraz   metodami twórczymi i aktywnymi;

– systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych w każdej  grupie wiekowej,

       – udział w zabawach wyciszających i relaksujących z   wykorzystaniem muzyki,

       – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 5. Nabywanie wiadomości i umiejętności. Wyzwalanie aktywności poznawczej.

L.p. Działania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Urządzenie kącików książek w każdej grupie – systematyczna zmiana księgozbioru, wzbogacanie i urozmaicanie oferty. Nauczyciele grup Rok szkolny
2. – Realizacja programu „ Preorientacja zawodowa” – celem programu jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

– Udział w projektach  edukacyjnych np.:

· Ogólnopolski projekt eduk. „Zdrowo jem, więcej wiem”

 

Nauczyciele grup

 

         Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

3. Umożliwianie dzieciom kontaktu ze sztuką teatralną na terenie przedszkola. Dyrektor

Nauczyciele grup

Rok szkolny
4. Nawiązanie kontaktu z Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie. Nauczyciele grup Rok szkolny
8. Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji pod patronatem SANEPIDU. Wychowawcy Grupy I i II Cały rok szkolny
9.. Podejmowanie działań promujących zachowania ekologiczne:

– Kształtowanie nawyku ochrony przyrody poprzez selektywną zbiórkę odpadów.

– Rozbudzanie nawyku szanowania zieleni i utrzymania porządku w otoczeniu.

– Poszerzenie wiedzy z zakresu dbania o środowisko.

– umożliwienie dzieciom kontaktu z osobami, instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

– Uczestniczenie w akcjach „Sprzątanie świata” , „Dzień Ziemi”

Prowadzenie samodzielnych działań badawczych przez dzieci, w celu poznania zagadnień dotyczących ekologii

–  Stworzenie  w  przedszkolu  kącika  przeznaczonego  do  segregacji  odpadów, przeprowadzenie z dziećmi z poszczególnych grup wiekowych pogadanki na tego przedsięwzięcia.

– Prowadzenie działań polegających na obserwowaniu, gromadzeniu oraz utrwalaniu zjawisk i różnorodnych elementów związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

– Założenie w salach „kącika małego przyrodnika”

– Spacery  po okolicy, przyrodnicze prowadzenie obserwacji pogody, pór roku, pogadanki.

 

 

Nauczyciele grup

 

Według grupowych

planów pracy

 

6. Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku

L.p. Działania Odpowiedzialny Termin
1.         Realizacja programu  „Chociaż mało mamy lat, poznajemy matematyczny świat” – rozwijanie edukacji matematycznej w przedszkolu”

Stwarzanie warunków do realizacji edukacji matematycznej, aby stała się skuteczna i przyjazna dziecku.

Nauczycielki poszczególnych grup, Osoby odp.  za projekt Rok szkolny

2020/2021

2.         Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. Służące do działań matematycznych Wszystkie nauczycielki Rok szkolny

2020/2021

3.         Opracowanie zestawów materiałów do edukacji matematycznej „Bawmy się matematyką” zawierającej zbiór wierszy, piosenek, zagadek, wyliczanek, quizów, konkursów oraz scenariuszy Wszystkie nauczycielki.

 

Rok szkolny

2020/2021

4.         Jesienne figury” – ozdabianie figur geometrycznych jesiennymi darami natury – wystawa prac w holu przedszkola. Wszystkie nauczycielki Październik

2020r.

5.         Blok ,,Matematyka w kuchni” – poznawanie figur geometrycznych; ważymy, mierzymy – porównywanie ciężaru i wielkości; przygotowujemy przyjęcie – liczenie, dodawanie, odejmowanie; manipulowanie liczmanami. Wszystkie nauczycielki Marzec 2021r.
6.         „Geometryczne cudaki”- tworzenie zabawek z kartonów – ekspozycja najciekawszych prac w holu przedszkola.

Blok ,,Aktywność plastyczna i matematyka” – manipulowanie figurami geometrycznymi, porównywanie kształtów, wielkości.

Wszystkie nauczycielki Marzec 2021r.

7.         Systematyczny zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną Dyrektor Rok szkolny

2020/2021

8.         Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej

o nowe pozycje literaturę związane z edukacją matematyczną

Dyrektor Rok szkolny

2020/2021

9.         Blok ,,Matematyka ukryta w bajkach i literaturze dla dzieci”- realizacja treści matematycznych w oparciu o bajki, wierszyki i wyliczanki. Wszystkie nauczycielki Rok szkolny

2020/2021

10.     Blok ,,Aktywność ruchowa i matematyka” – Olimpiada ruchowo – matematyczna – mierzenie długości; gry ruchowe z użyciem kostki. Wszystkie nauczycielki Kwiecień 2021r.
11.     Blok ,, Matematyka na ulicy” – realizowany podczas spacerów – dostrzeganie kształtów figur geometrycznych w otoczeniu, posługiwanie się wiedzą matematyczną w sytuacjach życia codziennego. Wszystkie nauczycielki Rok szkolny

2020/2021

II. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

 • Wstępne,
 • Okresowe,
 • Końcowe
    

Nauczyciele grup

3-4 i 5 latków

 

Do 15 październik 2020r.

Do 31 stycznia  2021r.

Do 10 czerwca 2021r.

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju. Nauczyciele grupy

6 – latków

     Do 15 listopada   

             2020r.

3. Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu (zajęcia logopedyczne w poradni i w przedszkolu). Logopeda, wychowawcy grup Wrzesień 2020r.- czerwiec 2021r.
3. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych. Nauczyciele grup Rok szkolny
4 Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju wybranych dzieci. Nauczyciele grup

 

Do 30 października 2020r.

 

III. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi  w roku szk.2019/2020
Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Odpowiedzialni       Uwagi
1. Dzień Przedszkolaka. wrzesień

 

I. Panuś

Wychowawcy grup

 
2. Pasowanie na Przedszkolaka październik A.Deptuła,  A.Darkowska, A.Zalewska  
3. Dzień Edukacji Narodowej październik A. Kruk  
4. Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

listopad Wychowawcy grup

 

 
5. Zabawy Andrzejkowe listopad Wychowawcy grup  
    6.

 

Mikołajki grudzień Wychowawcy grup

Dyrektor

 
7. Świąteczne spotkanie opłatkowe grudzień J. Piórkowska

 

 
8. Dzień z Babci i Dziadka styczeń Wych. grup  
9. Zdrowo i wesoło witamy wiosnę

 

marzec B.Socha

Wych. grup

 
10. Światowy Dzień Ziemi kwiecień Wychowawcy grup  
11. Święto Rodziny czerwiec A. Zalewska

Wychowawcy grup

 
12. Pożegnanie absolwentów przedszkola czerwiec J. Piórkowska

A. Darkowska

 

 

 1. Wydarzenia przedszkolne, spotkania , udział dzieci w uroczystościach lokalnych, konkursach, przeglądach, turniejach, festiwalach
Lp.      Nazwa Termin realizacji Odpowiedzialni     Uwagi
1. Spotkania z policjantem wrzesień/październik Dyrektor  
2 Cykl zajęć z psychologiem, logopedą z PPP październik/listopad Wychowawcy grup  
3. Spotkania ze strażakami- trening ewakuacyjny, październik Dyrektor  
4. Udział dzieci w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. styczeń Wych.  grupy I i II  
5 Spotkania z pracownikami GOKSiR- wykonanie ozdób wielkanocnych, marzec Wychowawcy grup  

 

 1. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Organizacja udziału w konkursach zewnętrznych wg ofert. Nauczyciele grup

 

      Cały rok szk.
2. Informacja o przedszkolu w prasie, na portalach  internetowych,

w kronice przedszkolnej,                                                      

 na gazetkach przedszkolnych .

A. Zalewska,  A. Darkowska

J. Piórkowska

B. Socha, A. Deptuła   A. Kruk, I. Panuś

 

Cały rok szk.

 

 1. Działania na rzecz środowiska społecznego.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Udział w akcji charytatywnej Pomóżmy pomagać” Nauczyciele grup

Dyrektor

      Cały rok szk.
2. Udział w akcji charytatywnej – zbieranie nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele grup

Dyrektor

Cały rok szk.
3. „Edukujemy – pomagamy” zbiórka baterii REBA. Nauczyciele grup

Dyrektor

Cały rok szk.

 

 1. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
Zadania Sposoby realizacji Termin i osoby odpowiedzialne
 

1. Organizacja zebrania z rodzicami na początek roku szkolnego.

2. Powołanie trójek grupowych, oraz rady rodziców przedszkola.

3. Ustalenie zakresu współpracy.

4. Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych

· zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

· przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk. 2020/2021

· zapoznanie ze statutem placówki,

· procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,

· umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

· bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

Wrzesień.,

Dyrektor, nauczyciele grup

 

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań

· zapoznanie rodziców z  podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

· udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2020/21

· praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

· dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie,

· organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,

· pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości,

· włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

· informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci),

· prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

· włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody

 

 

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele, rodzice

 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

· omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu,

· informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela,

· wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli,

· wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami,

· wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom.

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

6. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

  Sposoby realizacji Osoba

odpowiedzialna

Termin realizacji  

Uwagi

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Myszyńcu

 

1.Przeprowadzenie   przesiewowych badań     logopedycznych  i  pedagogicznych w grupach  5 i  6-latków.

2. Prowadzenie indywidualnych zajęć  logopedycznych w Punkcie filialnym  w Baranowie.

3. Udział nauczycieli w szkoleniach prowadzonych     przez Poradnię  Psychologiczno- Pedagogiczną     Myszyńcu.

4. Prowadzenie spotkań z rodzicami przez      specjalistów PP w Myszyńcu.

5.Cykl zajęć terapeutycznych w grupie 5- 6 latków (psycholog, logopeda).

Dyrektor

Logopeda z PPP w Myszyńcu

Logopeda

Dyrektor

 

Dyrektor

 

 

Wrzesień- październik

 

 

Zgodnie z harmonogramem szkoleń PP

zgodnie z ustaleniami z Dyr.PP w Myszyńcu

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gminny

Ośrodek Kultury Sportu  i Rekreacji w Baranowie

 1. Udział przedszkolaków w   organizowanych przez   GOKSiR konkursach ,  przeglądach, festynach.

 2. Czynny udział przedszkolaków  w  imprezach   środowiskowych:  ,,Niedziela na wesoło’’ oraz  innych organizowanych w  środowisku.

3. Udział dzieci w organizowanych przez  GOKSiR warsztatach  artystycznych./na terenie przedszkola/

 

Wych.  5 -6  latków

 

Wych.  grup

 

Wrzesień – czerwiec

 

 

Wrzesień – czerwiec

 

 

 
3. Współpraca z władzami Gminy 1. Udział wójta, przedstawicieli Rady  Gminy, w uroczystościach   przedszkolnych.

2. Złożenie życzeń    okolicznościowych     pracownikom Gminy oraz   pracownikom innych  miejscowych zakładów  pracy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,

Dyrektor

 

 Wych.  grup

Wrzesień- czerwiec

 

Grudzień i kwiecień

 

 

4. Współpraca z zakładami pracy, instytucjami 1. Zapraszanie przedst.. zakładów pracy na spotkania z dziećmi.

2. Składanie życzeń z okazji Świąt resortowych.

3. Pozyskiwanie sponsorów dla naszej placówki:

– środki finansowe na wzbogacanie bazy przedszkola,

– wytwory ich produkcji- środki czystości, artykuły spożywcze- nabiał, owoce, warzywa,

– Środki pieniężne na zakup zabawek, sprzętu na plac zabaw.

Dyrektor przedszkola

 

Wych.  grup

Dyrektor przedszkola, Rada Rodziców

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 
5. Biblioteka Publiczna w Baranowie 1. Spotkanie z bibliotekarzem– słuchanie wybranej literatury .

2.Udział dzieci w konkursach plastycznych oraz zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

3.Grupowe wypożyczanie   książek.

 

Wychowawcy grup

5 i 6- latków

W ciągu roku szk  

 

 

 

6. Księgarnia ,,II TOM”

w Poznaniu

 

1.Wzbogacenie księgozbioru biblioteczki przedszkolnej.

2.Pozyskiwanie dla każdego dziecka nieodpłatnie książek do kolorowania.

3. Pozyskanie dla placówki pomocy dydaktycznych

 

Nauczyciele grup

Dyrektor

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

7. Policja,

Ochotnicza Straż Pożarna, Przychodnia Lekarska,

1.       Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Przychodni Lekarskiej./w grupach/

2.       Przeprowadzenie treningu ewakuacyjnego oraz pokaz dzieciom w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy medycznej przez strażaków.

Wych.  grup

 

Dyrektor

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

 IV. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

      1. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.

L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia. Dyrektor    1 września 2020r.
2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych. Nauczyciele do 15 września 2020r. 
 1. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
L.p. Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Nowelizacja aktów prawnych :

 

Opracowanie Programu  Wychowawczo – Profilaktycznego

             Dyrektor

Zespół w składzie: A.Darkowska,  I.Panuś,

   30 listopad 2020r.  

do 15 września 2020r.

2. Opracowywanie procedur i regulaminów. Dyrektor

Zespół ds. procedur i regulaminów

W razie potrzeb

 

 1. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021
Lp. Termin Rodzaj posiedzenia rady  pedagogicznej Tematyka Uwagi
1. Sierpień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia  ……

4. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na nowy rok szkolny.

5. Przedstawienie  arkusza organizacji pracy.

6. Opinia rady pedagogicznej w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć.

7. Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia – opinia rady pedagogicznej.

8. Zapoznanie z nowymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego            z  dn.  25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli ……………

9. Zapoznanie rady pedagogicznej z Procedurami mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID 19 w trakcie prowadzenia zajęć w przedszkolu.

10. Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

11.   Sprawy bieżące.

 
2.  Wrzesień Organizacyjne Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia 31.08.2020r.

4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami, harmonogram obserwacji zajęć wraz z obowiązującą dokumentacją, organizacja wspomagania nauczycieli, procedury przeprowadzania obserwacji)..

6. Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

7. Sprawy bieżące.

8. Wnioski i uchwały

 
3. Listopad Szkoleniowa Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia ………  .2020r.

4. Szkolenie rady pedagogicznej.

5. Sprawy bieżące – przedstawienie założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy – opinia.

6. Wnioski i uchwały

 
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Styczeń/luty

 

 

 

 

 

 

Podsumowująca analityczno-kontrolna

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5. Przedstawienie sprawozdań pracy  za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w poszczególnych oddziałach przedszkolnych..

6. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze.

7. Wnioski i kierunki zadań na II semestr.

8. Sprawy bieżące.

 
 

Luty

 

Szkoleniowa

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia ……………. .

4. Szkolenie rady pedagogicznej.

5. Sprawy różne. Komunikaty.

6. Czerwiec–sierpień Podsumowująca Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Przedstawienie sprawozdania programu własnego  – „Chociaż mało mamy lat, poznajemy matematyczny świat” .

5. Przedstawienie sprawozdania z ewaluacji  zadania –  „Organizacja przedszkola służy jego rozwojowi”

6. Analiza pracy nauczycieli w II semestrze – sprawozdania.

7. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

8. Sprawy bieżące.

 

 

 1. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych .
Lp. Zadanie Nazwisko i imię nauczyciela
1. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Zalewska Agnieszka ,  Darkowska Anna
2. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Piórkowska  Joanna
5. Dekoracja szatni Socha Barbara, Kruk Anna, Agnieszka Deptuła,, Panuś Izabela
6. Informacje, ogłoszenia dla rodziców Socha Barbara, Deptuła  Agnieszka, Dyrektor
8. Protokoły rady pedagogicznej Kruk Anna

 

Zajęcia obowiązkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
Zajęcia z języka angielskiego Anna Darkowska 01.09.2020r.
Religia Zofia Krawczyk 01.09.2020r.

 

Zajęcia dodatkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji zajęć
Muzyczno- taneczne Instr. Pani Żaneta Cwalina- Śliwowska 01.10.2020r.

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 1. Program wychowania przedszkolnego ,, PLANETA DZIECI – prawda, dobro, piękno w świecie wartości” – autor: Jolanta Wasilewska, wyd. WSiP- realizacja programu w grupach przedszkolnych – 3,4,5,6 latki.

 

 1. Program nauczania języka angielskiego : cyklu „I love Boo” – Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat

–  w grupie 6 – latków – „TIGER &FRIENDS STARTER SB” – autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Anna Parr – Modrzejewska;  wyd. Macmilan/ 2020r.

–   w grupie  5 – latków – „I love Boo, poziom B, wyd. MAC, autor: Ewa Wodzicka – Dondziłło,

–  w grupie 4- latków –  „I love Boo, poziom A+ , wyd. MAC, autor: Ewa Wodzicka – Dondziłło,

– w grupie 3 – latków –  „I love Boo, poziom A-,, wyd. MAC, autor: Ewa Wodzicka – Dondziłło,

 1. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym- „Kochamy dobrego Boga” nr AZ-O-01/10 – wyd.  Jedność w gr. 3,4,5,6 latki.

 

 Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2020r.

Uzgodniono z rodzicami na zebraniach grupowych we wrześniu 2020r.