Gminne Przedszkole w Baranowie

ROCZNY PLAN PRACY 2022/2023

                       

                                            ROCZNY PLAN PRACY

                                                    Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                               na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 1.  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 70 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.) –  § 22, § 23, § 24,
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356 ze zm.)   – załącznik nr 1.
 4. Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.) – § 3, § 4 ust. 2, § 8 ust.2.
 5. Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) -§ 9 ust. 3, § 8, § 9, § 10.
 6. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) – § 2, § 3.
 7. Statut przedszkola.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022

 1. Organizowanie konkursów rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci. Zachęcanie dzieci do brania udziału w konkursach zewnętrznych.
 2. Kontynuowanie realizacji programów, projektów edukacyjnych i akcji charytatywnych.
 3. Kontynuowanie współpracy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, (poszerzenie współpracy o nowe instytucje).
 4. Udział nauczycieli w doskonaleniu zewnętrznym, zgodnie z potrzebami przedszkola.
 5. Kontynuowanie i poszerzanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

1.Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2.Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

4.Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

5.Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

6.Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

7.Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

8.Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

9.Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2022 r.

 • Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.
 • Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach, a także akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
 • Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości.
 • W przedszkolu dba się o współpracę z rodzicami. Rodzice uczestniczą w działaniach przedszkola, szczególnie w tych, które dotyczą ich dzieci.
 • W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.
 • Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i wciąż doskonalą swoje umiejętności, które są zgodne z potrzebami przedszkola, na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, konferencjach i webinariach.
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, OSP, Policją, GOKSiR w Baranowie, Urzędem Gminy i zakładami pracy.
 • Rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola.
 • Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów.
 • Kąciki zabaw oraz atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy oraz uczą zabaw w zespole.
 • Plac zabaw sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia atrakcyjne i bezpieczne spędzanie czasu, pod opieką nauczycieli.

 Formy pracy:

 1. Sposób realizacji
 • organizowanie różnorodnych form współpracy z rodzicami, aby wspólnie kształtować u dzieci określone formy zachowania a także przestrzegania zasad i reguł współpracy,
 • proponować dzieciom, takie zabawy, podczas których dzieci uczą się panować nad swoimi emocjami, wyrażać i identyfikować własne potrzeby jak i uwzględniać potrzeby innych,
 • dziecko przekraczając próg przedszkola, staje się członkiem grupy przedszkolnej z czym wiążą się określone, nowe dla niego prawa i obowiązki, szczególnie dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • realizacja działań w kształtowaniu postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie u dzieci,
 • uczestnictwo dzieci w różnych konkursach oraz w akcjach charytatywnych – rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych,
 1. Rozwijanie edukacji ekologicznej wśród dzieci, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne:
 • opracowanie i realizacja działań związanych z ochroną środowiska,
 • nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również dzieciom zdolnym:
 • nauczyciele diagnozują potrzeby rozwojowe dzieci, diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, rozpoznają umiejętności i możliwości rozwojowe każdego wychowanka poprzez: systematyczną obserwację dzieci, indywidualizację pracy z dzieckiem, udzielanie skutecznego wsparcia zgodnego z potrzebami dziecka wskazanymi po diagnozie nauczyciela lub zaleceniach poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • nauczyciele stosują metody aktywizujące,
 • kąciki zabaw, atrakcyjne zabawki, realizowane innowacje pedagogiczne zachęcają dzieci do kreatywności,

Spodziewane efekty:

 1. Nauczyciele znają i stosują metody i formy wspomagające indywidualny rozwój dzieci, stosują Tik w edukacji.
 2. Dzieciom w przedszkolu zapewniona jest dodatkowa opieka i pomoc, wzmacnia się pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa dzieci.
 3. Przedszkole zapewnia wysoką jakość kształcenia – dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dzieciom uzdolnionym,
 4. Nauczyciele korzystają w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz stosują Tik w edukacji przedszkolnej,
 5. Treści programowe są adekwatne do rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych oraz indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Dziecko:

 • respektuje normy społeczne,
 • zdobywa zaplanowane umiejętności,
 • jest twórcze i kreatywne w zabawach,
 • angażuje się w akcje i projekty realizowane w przedszkolu, jednocześnie angażuje w nie swoich rodziców,
 • otrzymuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • ma świadomość, jak bezpiecznie korzystać z podstawowych narzędzi i zasobów cyfrowych.

Nauczyciele:

 • działają w zespole, wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem,
 • współdziałają z rodzicami,
 • diagnozują i obserwują rozwój każdego dziecka,
 • organizują kreatywną przestrzeń edukacyjną dziecka,
 • kształtują postawy patriotyczne,
 • komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form (telefoniczne i osobiście), organizują zebrania i dni konsultacji dla rodziców, są dostępni dla rodziców w wyznaczonym czasie,
 • efektywnie pomagają dzieciom w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
 1. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023
 • Efekty kształcenia i wychowania

Zadania główne:

 • realizacja zadań:
 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa dzieci.

 

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

 

1)     Udział w akacjach charytatywnych – kształtowanie postaw niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom społecznym, angażowania się w ważne sprawy na rzecz innych.

2)     Kształtowanie postaw w oparciu o literaturę dziecięcą.

3)     Budowanie systemu wartości u dzieci – zapoznanie rodziców z planowanymi działaniami (podczas zebrań, przez organizację uroczystości i imprez, informacje na stronie internetowej przedszkola).

4)     Organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych – przekazywanie wychowankom wartości wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształcenie pożądanych społecznie postaw, wzorców właściwych zachowań, przykładów postępowania, do dbałości o zdrowie.

5)     Stosowanie metod i form pracy inspirujących do podejmowania działań w zakresie rozróżniania dobra i zła.

6)     Organizowanie zajęć i zabaw zorientowanych na realizację idei wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro: empatii, wrażliwości na krzywdę, szacunku, opiekuńczości, odróżniania dobra od zła, zainteresowania otoczeniem społecznym oraz dbałości o zdrowie.

7)     Dostarczanie wzorów postępowania np. rodziców, poszanowanie odmiennych opinii, miłość bliźniego.

8)     Poznawanie utworów literackich związanych z kształtowaniem postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

9)     Organizowanie dni aktywności m.in. Dzień Kropki.

10) „Kodeks przedszkolaka” – tworzenie przez dzieci, przy pomocy nauczyciela, zbioru zasad i norm postępowania obowiązujących w przedszkolu

11) „Czarodziejskie słowa” – wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

12) Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem

13)  Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką                 z grupy: zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin dziecka w grupie, utrzymywanie kontaktu                z nieobecnym chorym dzieckiem itp.

14)  Gromadzenie literatury pokazującej prawdę, dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, a także materiału do kształtowania inteligencji emocjonalnej – powielenie i przekazanie do grup.

15)  Realizacja bajkoterapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej prawdę, dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania – odnotowywanie w dzienniku.

16)  Realizacja dodatkowych projektów edukacyjnych.

17)  Przygotowanie w salach tematycznych kącików zainteresowań:

-Przyrodniczego,

-Patriotycznego,

-Czytelniczego,

-Muzycznego,

-i innych.

18) Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych – odnotowywanie w dzienniku.

19) Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych – odnotowywanie w dzienniku.

20) Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej (segregowanie klocków, układanie zabawek itp.. )– odnotowywanie w dzienniku.

21) Realizacja programu „ Preorientacja zawodowa” – celem programu jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

22) Umożliwianie dzieciom kontaktu ze sztuką teatralną na terenie przedszkola.

 

Informowanie rodziców o prowadzonych działaniach poprzez stronę internetową przedszkola.

 

Arkusze obserwacji pedagogicznych                     

 

Strona internetowa przedszkola.

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

1)     Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów                      w zakresie edukacji ekologicznej poprzez kształtowanie pozytywnego nastawienia dzieci do przyrody i rozbudzanie wrażliwości ekologicznej, czyli życia w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym:

–       podejmowanie przez dzieci różnego rodzaju inicjatyw, rozwijanie zainteresowań przyrodą, otoczeniem i potrzebą jej ochrony, obserwacje bogactw przyrody i różnych zjawisk z nią związanych,

–       podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia,

–       organizowanie zajęć i aktywności ekologicznych

–       umożliwienie dzieciom udziału w konkursach rozwijających wiedzę i zainteresowania ochroną przyrody organizowanych na terenie przedszkola i poza nim,

–       zabawy z elementami dramy i pantomimy związane z ochroną przyrody,  co pozwoli dziecku na twórcze wyrażanie własnych przeżyć i myśli.

2)     Udział dzieci w akcjach i projektach związanych z ekologią.

3)     Organizacja stałych i czasowych kącików zabaw umożliwiających nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną przyrody i środowiska.

4)     Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie ekologii, organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów zajmujących się ochroną przyrody (na terenie przedszkola i poza nim), np. z leśnikiem, pszczelarzem. Rozwijanie zainteresowań dzieci oraz wspieranie aktywności w poznawaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska przyrodniczego – poznawanie otaczającego świata poprzez organizowane wycieczki,

5)     założenie „kącików przyrodniczych” w salach.

 

 

 

Analiza dokumentacji nauczycieli:

–       dokumentacja zajęć z dziećmi: zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć, prace dzieci,

–       strona internetowa przedszkola

 

 

Nauczyciele grup

 

1)     Nauczyciele diagnozują potrzeby rozwojowe dzieci, diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, rozpoznają umiejętności                           i możliwości rozwojowe każdego wychowanka poprzez: prowadzenie systematycznej obserwacji, stosowanie różnych sposobów indywidualizacji pracy, udzielanie skutecznego i efektywnego wsparcia zgodnie z potrzebami dziecka wskazanymi również w opinii, orzeczeniu lub we wskazaniach po rozpoznaniu nauczycielskim:

–       korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych,

–       zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy dzieciom, wzmacnianie pozytywnego klimatu przedszkola oraz poczucia bezpieczeństwa dzieci.

2)     Organizacja zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.    

3)     Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki. 

4)     Uczenie dzieci radzenia sobie z emocjami, stresem, napięciem,   lękiem poprzez działanie kształtujące odporność emocjonalną                

 

Analiza dokumentacji nauczycieli:

–       dokumentacja zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi,

–       indywidualne plany pracy z dzieckiem, scenariusze zajęć.

 

 

Nauczyciele  grup

Kształtowanie postaw patriotycznych:

1)Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej.

2) Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, zapoznanie z ważniejszymi zabytkami, herbem, legendami i charakterystycznym budownictwem – umożliwienie dzieciom poznania najbliższego otoczenia poprzez wyjścia i spacery.

3) Udział w konkursach plastycznych związanych z symbolami narodowymi.

4) Realizacja akcji patriotycznych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 

Analiza dokumentacji nauczycieli:

–       dokumentacja zajęć z dziećmi: zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć, prace dzieci,

–       strona internetowa przedszkola

 

Nauczyciele grup

 

1)     Obserwacja zjawisk atmosferycznych, prowadzenie kalendarzy pogody.

2)     Uprawa roślin, obserwacja ich wzrostu przy użyciu prostych narzędzi badawczych.

3)     Przybliżenie dzieciom obiegu wody w przyrodzie, organizacja Dnia Wody,

4)     Zabawy ,, W małego chemika” (eksperymenty z magnesami, wodą, materiałem przyrodniczym, powietrzem itp.)

5)     Przedszkolak kucharz – przygotowanie prostej potrawy, umiejętność korzystania  z wagi kuchennej

Analiza dokumentacji nauczycieli:

–       dokumentacja zajęć z dziećmi: zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć, prace dzieci,

–       strona internetowa przedszkola

 

Nauczyciele grup

Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i poza nim: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, wycieczkach. Przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż. oraz przepisów ruchu drogowego.

·       Jestem bezpieczny w przedszkolu, w domu, na ulicy” – spotkania w przedszkolu z policjantem.

 • Bezpieczna zabawa w przedszkolu:
 • Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie.  Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.
 • Kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem ich bezpieczeństwa.
 • Stosowanie się do regulaminów, procedur obowiązujących w placówce.
 • Przeglądy techniczne stanu budynki przedszkola

i placu zabaw.

 • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci

z przedszkola we współpracy ze strażą pożarną.

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontekście

z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.

Bezpieczeństwo na drodze:

 • Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po chodniku, poboczu.
 • Poznanie wpływu warunków atmosferycznych, pór roku na bezpieczeństwo na drodze.
 • Poznanie znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.

Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja).

Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom:

 • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń,
 • zwracanie uwagi na używanie przedmiotów takich jak: ręcznik, grzebień, chusteczki ,
 • rozumienie mycia rąk po wyjściu z toalety , przed posiłkami, po spacerze,

systematyczne mycie zębów  w grupach – zwracanie uwagi na utrzymywanie czystości przyborów do mycia zębów, wymiana przyborów w przypadku zużycia, zniszczenia.

Zdrowe odżywianie:

 • Poznanie produktów wpływających na utrzymanie zdrowia.
 • Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie – ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców, warzyw, produktów i dań zawierających dużo witamin.
 • „Zdrowo jem, więcej wiem!”– Stworzenie kącika eksponującego zdrowy styl życia.
 •  Podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi (spotkanie z lekarzem, pielęgniarką).
 • Rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów (odbycie wycieczki do gabinetu stomatologicznego)

§  Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków: sałatki owocowe, warzywne, szaszłyki owocowe,  kolorowe kanapki, soki owocowe, itp.

Aktywny styl życia:

§  przyzwyczajanie do przebywania na świeżym powietrzu.

§  Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

–  organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu;

– przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce oraz metodami twórczymi i aktywnymi;

– systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych w każdej  grupie wiekowej,

 – udział w zabawach wyciszających i relaksujących z wykorzystaniem muzyki,

– ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

Zapisy w dzienniku.

Strona internetowa przedszkola.

Nauczyciele grup.

 

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci

Nazwa zadania i sposób realizacji

Terminy realizacji, wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

1. Adaptacja dziecka w przedszkolu . Zorganizowanie „Dni otwartych”  w przedszkolu.

2. Organizowanie warunków sprzyjających bezstresowej adaptacji dzieci przyjętych do przedszkola .

3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

– Wstępne,

– Okresowe,

– Końcowe

4. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

5.Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – logopeda, psycholog, pedagog specjalny.

6.Organizowanie zajęć usprawniających wszechstronny rozwój dziecka, stosowanie różnorodnych metod i form pracy rozwijających samodzielność oraz inspirujących do podejmowania twórczej aktywności dzieci.

7. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych.

8. Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju wybranych dzieci.

9. Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu (zajęcia adaptacyjne, zajęcia logopedyczne w poradni i w przedszkolu).

Arkusz do diagnozy potrzeb rozwojowych i uzdolnień dzieci.

 

Arkusze obserwacji, podsumowanie obserwacji- grupowe.

 

Dzienniki zajęć i zajęć innych, plany pracy z dzieckiem – cały rok szkolny.

 

Analiza stosowanych metod i form pracy z dzieckiem w tym alternatywnych wspierających samodzielność oraz twórczą aktywność – arkusz analizy stosowanych metod.

 

 

Nauczyciele

 

 

Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Wykonanie gazetek na korytarzu dla Rodziców i dzieci celem zapewnienia informacji o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz aktualnych zaleceniach GIS. 

Nauczyciele grup

 

Rok szkolny

2.

Przeprowadzanie pogadanek dla Rodziców wspierających w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID- 19

Nauczyciele grup

 

 

Planowany kalendarz uroczystości w roku szkolnym 2022/2023:

Data.

Tematyka

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

Wrzesień

Dzień Przedszkolaka

Anna Kruk

 

Wrzesień

 

 Sprzątanie świata

Nauczyciele grup

 

Październik

Pasowanie na przedszkolaka

Izabela Panuś

Anna Kruk

Agnieszka Zalewska

 

 Październik

 

Dzień Edukacji Narodowej

Agnieszka Deptuła

 

Listopad

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Anna Płoska

 

Listopad

Święto Niepodległości

Anna Darkowska

 

Listopad

Zabawy andrzejkowe

Nauczyciele grup

 

Grudzień

Spotkanie z Mikołajem

Marta Lisiewska

 

Grudzień

Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe Wigilia

Joanna Piórkowska

Agnieszka Deptuła

Zofia Krawczyk

 

Styczeń/Luty

 Dzień Babci i Dziadka

Agnieszka Zalewska

 

Styczeń

 Bal karnawałowy.

Nauczyciele grup

 

Marzec

Powitanie wiosny.

Monika Fąk

 

Kwiecień

 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Agata Bochniak- Obrębska

 

Kwiecień

Dzień Języka Ojczystego

Małgorzata Kaczmarczyk

 

Maj/

Czerwiec

Święto Rodziny

Anna Darkowska

 

Maj/

Czerwiec

Bieg po zdrowie

Anna Darkowska

 

Czerwiec

Zakończenie roku szkolnego

Agnieszka Zalewska

Agnieszka Deptuła

 

w ciągu roku

Wycieczki

Nauczyciele grup

 

Wydarzenia przedszkolne, spotkania , udział dzieci w uroczystościach lokalnych, konkursach, przeglądach,  turniejach, festiwalach

Lp.

     Nazwa

Termin realizacji

Odpowiedzialni

    Uwagi

1.

Spotkania z policjantem

wrzesień/październik

Dyrektor

 

2

Cykl zajęć z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym

Cały rok szkolny

Wychowawcy grup

 

3.

Spotkania ze strażakami

Rok szkolny

Dyrektor

 

4.

Udział dzieci w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

styczeń

Nauczyciele grup

 

5.

Spotkania z pracownikami GOKSiR- wykonanie ozdób wielkanocnych lub inne według harmonogramu pracy GOKSiR w Baranowie.

Rok szkolny

Nauczyciele grup

 

6.

Spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody.

Rok szkolny

Nauczyciele grup/ Dyrektor

 

7.

Udział dzieci w konkursach według różnych propozycji.

Rok szkolny

Nauczyciele grup

 

 Promocja przedszkola i system obiegu informacji.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Organizacja udziału w konkursach zewnętrznych wg ofert.

Nauczyciele grup

 

Cały rok szk.

2.

Informacja o przedszkolu w prasie, na portalach  internetowych,

 

 w kronice przedszkolnej,     

 

 na gazetkach przedszkolnych,

 

galeria zdjęć

Agnieszka Deptuła, Joanna Piórkowska

 

A. Zalewska,  A. Bochniak- Obrębska

Anna Płoska, Małgorzata Kaczmarczyk

 

Agata Bochniak- Obrębska

 

Cały rok szk.

 Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

1.     Organizacja zebrań

z rodzicami na początek roku szkolnego.

2.     Powołanie trójek grupowych, oraz rady rodziców przedszkola.

3.     Ustalenie zakresu współpracy.

4.     Zapoznanie

z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych

– przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk. 2022/2023

– zapoznanie ze statutem placówki,

– procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka

 w przedszkolu,

– umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

– bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola

i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

– zapoznanie z oczekiwaniami Rodziców.

Wrzesień,

Dyrektor, Nauczyciele grup

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań

zapoznanie rodziców z  podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

·       udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2022/23

·       praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

·       dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie,

·       organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,

·       pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości,

·       włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

·       informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci),

·       prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

·       włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody

 

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele, Rodzice

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

·       omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu,

·       informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela,

·       wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli,

·       wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami,

·       wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom.

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

 

Sposoby realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Termin realizacji

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

w Myszyńcu

 

1.Przeprowadzenie Dni adaptacyjnych dla nowoprzyjętych dzieci do przedszkola, prelekcja dla Rodziców.

2. Przeprowadzenie logopedycznych badań przesiewowych.

3. Prowadzenie indywidualnych zajęć  logopedycznych.

4. Udział nauczycieli w szkoleniach prowadzonych     przez Poradnię  Psychologiczno- Pedagogiczną     Myszyńcu. Warsztaty dla nauczycieli „ Jak rozpoznać zaburzenia sensoryczne u dziecka”, „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami sensorycznymi w szkole/ przedszkolu”.

5. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami przez nauczycieli specjalistów w przedszkolu.

 

Dyrektor

Logopeda, Psycholog

Pedagog specjalny

 

 

Wrzesień- październik

 

Cały rok szkolny

 

 

2. Gminny

Ośrodek Kultury Sportu 

i Rekreacji w Baranowie, Koło Gospodyń Wiejskich

1. Udział przedszkolaków w   organizowanych przez   GOKSiR konkursach,  przeglądach, festynach.

2. Czynny udział przedszkolaków  w  imprezach   środowiskowych.

3. Udział dzieci w organizowanych przez  GOKSiR warsztatach  artystycznych.

4. Wspólny wypiek fafernuchów.

Nauczyciele grup

Cały rok szkolny

 

3. Współpraca

z władzami Gminy

1. Udział Wójta, przedstawicieli Rady  Gminy, w uroczystościach   przedszkolnych.

2. Złożenie życzeń okolicznościowych pracownikom Gminy oraz   pracownikom innych  miejscowych zakładów  pracy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

4. Współpraca

z zakładami pracy, instytucjami

1. Zapraszanie przedstawicieli zakładów pracy na spotkania z dziećmi.

2. Składanie życzeń z okazji Świąt resortowych.

3. Pozyskiwanie sponsorów dla naszej placówki:

– środki finansowe na wzbogacanie bazy przedszkola,

– wytwory ich produkcji- środki czystości, artykuły spożywcze- nabiał, owoce, warzywa,

– Środki pieniężne na zakup zabawek, sprzętu na plac zabaw.

Nauczyciele grup

Dyrektor,

 Rada Rodziców

Cały rok szkolny

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

1. Spotkanie z bibliotekarzem– słuchanie wybranej literatury .

2.Udział dzieci w konkursach plastycznych oraz zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

3.Grupowe wypożyczanie książek.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

6. Policja,

Ochotnicza Straż Pożarna, Przychodnia Lekarska, Stadnina koni

1.     Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Przychodni Lekarskiej./w grupach/

2.     Przeprowadzenie treningu ewakuacyjnego oraz pokaz dzieciom w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy medycznej przez strażaków.

3.     Wycieczka i ognisko integracyjne do Stadniny koni

Nauczyciele grup

 

Dyrektor

Cały rok szkolny

Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia.

Dyrektor

   1 września 2022r.

2.

Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

Nauczyciele

do 15 września 2022r.

 

Aktualizacja prawa wewnętrznego.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Nowelizacja aktów prawnych :

 

Opracowanie Programu  Wychowawczo – Profilaktycznego

 

Zmiany w Statucie

Dyrektor

 

Zespół

Zespół

Na bieżąco

2.

Opracowywanie procedur i regulaminów.

Dyrektor

Zespół ds. procedur i regulaminów

W razie potrzeb

 Przydział zadań dodatkowych.

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

 

Deptuła Agnieszka, Piórkowska Joanna

2.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Zalewska Agnieszka, Bochniak – Obrębska Agata

3.

Gazetki na korytarzu, Informacje dla Rodziców

Gazetka pedagogiczno – psychologiczno – logopedyczna

Darkowska Anna

Płoska Anna, Kaczmarczyk Małgorzata, Bochniak- Obrębska Agata

4.

Galeria zdjęć

Bochniak- Obrębska Agata

5.

Dekoracja okien na korytarzu, drzwi, ściana

Kaczmarczyk Małgorzata, Fąk Monika, Marta Lisiewska

7.

Protokoły Rady Pedagogicznej

Kruk Anna

8.

Pokój nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zajęcia związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Zajęcia dla dzieci uzdolnionych.

Nauczyciele w grupach.

Rok szkolny 2022/2023

Zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia.

Nauczyciele w grupach.

Rok szkolny 2022/2023

Terapia pedagogiczna

Zajęcia rewalidacyjne

Pedagog specjalny

Bochniak – Obrębska Agata

Rok szkolny 2022/2023

Terapia logopedyczna

 Logopeda- Kaczmarczyk Małgorzata

Rok szkolny 2022/2023

Zajęcia z psychologiem

Psycholog- Płoska Anna

Rok szkolny 2022/2023

Współpraca z Rodzicami:

Zadania

Sposoby realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

·        Organizacja zebrania z rodzicami na początek roku szkolnego.

·        Powołanie trójek grupowych oraz rady rodziców przedszkola.

·        Ustalenie zakresu współpracy.

·        Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych.

·        Przedstawienie Rocznego planu pracy przedszkola na rok szkolny 2022-2023.

·        Zapoznanie ze statutem i procedurami bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu.

·        Informacja dla rodziców o odpłatności z korzystanie wychowania przedszkolnego

·        Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-
-dydaktycznych.

Wrzesień

Dyrektor, nauczyciele grup.

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań.

·       Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych.

·       Przedstawienie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

·       Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

·       Dzień informacji dla rodziców.

·       Organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców.

·       Udział rodziców w działalności przedszkola,

·       Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości.

·       Włączanie rodziców do udziału w konkursach.

·       Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców.

Cały rok szkolny.

Nauczyciele, rodzice.

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców.

·       Omówienie założeń pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu.

·       Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

·       Wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli.

·       Wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycieli grupy ze specjalistami.

·       Wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielom i rodzicom.

Cały rok szkolny.

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści.

Wykaz programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2022 / 2023 w Gminnym Przedszkolu w Baranowie:

 1. ,, Drużyna marzeń ‘’J. Wasilewska wydawnictwo WSiP
 2. ,, English Play Box’ D. Sikora – Banasik, E. Wilkos, wydawnictwo Nowa Era
 3. ,, TAK dla Jezusa” AZ-0-01/20 z dnia 28.01.2020 wydawnictwo Jedność

 Roczny plan pracy Gminnego Przedszkola w Baranowie, zatwierdzony został Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1 /2022/2023 z dn. 31 sierpnia 2022r.